Kiến Thức Chung

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại

Ngày đăng: 23/09/2021, 16:07

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thực hiện phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai để từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại đơn vị. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT HÂN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG GIA LAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: PGS.TS Phan Diên Vỹ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 07 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: – Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; – Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam xu hội nhập quốc tế, với bùng nổ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế đời sống người dân ngày nâng cao, nguồn vốn nhàn rỗi dân cư lớn nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng có xu hướng ngày tăng Nguồn vốn ngân hàng huy động từ nhiều nguồn khác chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn huy động từ TGTK dân cư Trong thời gian qua, Nguồn vốn huy động Agribank Đông Gia Lai liên tục tăng trưởng qua năm, tạo ổn định việc thu hút nguồn vốn góp phần tích lũy vốn vay, nâng cao hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Tuy nhiên nguồn vốn huy động chi nhánh chưa đạt kỳ vọng theo kế hoạch Hội sở Agribank giao Đặc biệt thời gian gần NHTM điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động, sách lãi suất Agribank chưa thật cạnh tranh Đ ng trước thực tế vậy, vấn đề đặt Agribank Đông ia phải tiếp tục tạo dựng uy tín thư ng hiệu khách hàng, trì tăng trưởng nguồn vốn ổn định cân việc sử dụng vốn để đ ng v ng vượt qua khó khăn tình Nhận th c tầm quan trọng ý nghĩa lớn lao vấn đề trên, nên tơi chọn đề tài “Hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai.” làm đề tài nghiên c u luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát: Thực phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông ia để từ đưa nh ng khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm đ n vị Câu hỏi nghiên cứu Để đạt nh ng mục tiêu trên, đề tài cần giải câu hỏi nghiên c u sau: – Nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm gì? – Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông ia thời gian qua nào? – Cần đề xuất nh ng khuyến nghị để hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông ia ? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên c u thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông ia Đối tượng khảo sát số khách hàng gửi tiền tiết kiệm tất Chi nhánh trực thuộc Phạm vi nghiên cứu Nghiên c u thực trạng c sở số liệu giai đoạn 20162018 Nh ng khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK chi nhánh xem xét áp dụng cho giai đoạn 2018-2020 số năm Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phư ng pháp nghiên c u phư ng pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp tiêu tư ng đối tuyệt đối theo diễn biến thời gian, không gian Phư ng pháp điều tra khảo sát hài lòng khách hàng chất lượng hoạt động T TK chi nhánh Đồng thời tác giả tham khảo nghiên c u trước có nội dung liên quan, đề tài liên quan đến hoạt động huy động TGTK NHTM để phân tích, đánh giá, từ đến kết luận đề xuất nh ng khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Agribank Đông Gia Lai Bố cục đề tài Chư ng 1: C sở lý luận hoạt động huy động TGTK NHTM Chư ng 2: Thực trạng hoạt động huy động TGTK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đông ia Chư ng 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động TGTK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đông ia Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên c u đề tài: “Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Đông Gia Lai”, tác giả tiến hành thu thập tham khảo số báo khoa học số luận văn Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng trước có liên quan đến đề tài để làm tảng nghiên c u cho luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn huy động vốn ngân hàng thƣơng mại * Khái niệm nguồn vốn: “Nguồn vốn ngân hàng thư ng mại toàn nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động vay, đầu tư thực thi dịch vụ ngân hàng” * Khái niệm huy động vốn ngân hàng thƣơng mại: Huy động vốn việc ngân hàng thư ng mại sử dụng nghiệp vụ nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá sử dụng nghiệp vụ ngân hàng khác để huy động nh ng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế 1.1.2 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thƣơng mại a Nhận tiền gửi: Tiền gửi tốn; Tiền gửi có kỳ hạn Doanh nghiệp, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp; Tiền gửi tiết kiệm dân cư, tầng lớp dân cư; Phát hành giấy tờ có giá; Tiền gửi ngân hàng khác b Các khoản vay phi tiền gửi: Vay từ Ngân hàng Nhà nước; Vay từ Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại khác; Vay thị trường vốn c Nguồn khác: Nguồn uỷ thác, nguồn tốn, Nguồn khác … 1.1.3 Vai trị hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại a Đối với kinh tế: Tiết kiệm đầu tư tảng c kinh tế Tiết kiệm đầu tư với mối quan hệ nhân kinh tế góp phần thúc đẩy mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng đầu tư đầu tư góp phần khuyến khích tiết kiệm Thông qua kênh huy động vốn, khoản tiết kiệm chuyển đổi thành đầu tư, góp phần tăng hiệu kinh tế b Đối với ngân hàng: Nguồn vốn phản ánh tiềm s c mạnh ngân hàng Vốn định quy mô hoạt động tín dụng hoạt động khác ngân hàng Vốn định khả toán đảm bảo uy tín ngân hàng thị trường Vốn định khả cạnh tranh ngân hàng c Đối với khách hàng: Hoạt động huy động vốn cung cấp cho khách hàng kênh tiết kiệm đầu tư nhằm mục đích sinh lời, tạo c hội cho khách hàng gia tăng tiêu dùng tư ng lai Mặt khác, hoạt động huy động vốn cung cấp cho khách hàng n i an toàn để cất tr tích lũy nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ tiện ích ngân hàng 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại Tiền gửi tiết kiệm khoản mà NHTM huy động từ cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi thời gian định, người gửi tiền với mục đích an tồn sinh lãi, NHTM huy động nguồn vốn để tạo nguồn vốn có tính chất ổn định hoạt động 1.2.2 Các hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Phân theo kỳ hạn người gửi tiền: Tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn; Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn b Phân theo loại tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm nội tệ; Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ 1.2.3 Đặc điểm huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại: Tiền gửi tiết kiệm nguồn vốn tư ng đối ổn định, phát triển với tiềm lớn dân cư; Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao đóng vai trị quan trọng hoạt động NHTM; Tiền gửi tiết kiệm nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất; Tiền gửi tiết kiệm đa dạng, phong phú kỳ hạn gửi; Tiền gửi tiết kiệm quản lý thơng qua thẻ tiết kiệm Ngồi T TK cịn có đặc điểm: Là đối tượng phải dự trũ bắt buộc, mua bảo hiểm tiền gửi Nguồn thu nhập, thói quen tiêu dùng xu hướng tiết kiệm người dân ảnh hưởng đến quy mô kỳ hạn gửi 1.2.4 Nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm a Mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Tùy vào tình hình kinh doanh thời kỳ khác mà NHTM lựa chọn nh ng mục tiêu khác Các mục tiêu NHTM thường trọng đến sau: Tăng trưởng quy mơ huy động tiền gửi tiết kiệm; Hợp lý hóa cấu huy động tiền gửi tiết kiệm; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Kiểm sốt chi phí; Kiểm sốt rủi ro b Công tác tổ chức, quản lý hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: – Công tác tổ chức, quản lý hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm – Quy trình hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm c.Công tác triển khai hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: Hoạt động huy động TGTK q trình bao gồm nhiều nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau: Chính sách phát triển sản phẩm tiền gửi, đa dạng hóa sản phẩm; Chính sách khách hàng; Chính sách lãi suất Bên cạnh đó, ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động truyền thơng, quảng bá thư ng hiệu gắn với sản phẩm dịch vụ, đợt huy động TGTK; Nâng cao hình ảnh, không ngừng xây dựng củng cố thư ng hiệu ngân hàng; trọng nâng cấp c sở hạ tầng mở rộng mạng lưới giao dịch phục vụ khách hàng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện chất lượng phục vụ thông qua nhân viên; thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng nói riêng, cơng tác quản trị quan hệ khách hàng nói chung 1.2.5 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Quy mô vốn huy động tiền gửi tiết kiệm Nh ng tiêu chí cụ thể mà NHTM thường sử dụng để đánh giá quy mô huy động TGTK : Đánh giá số dư huy động TGTK, số lượng khách hàng gửi tiền Việc đề mục tiêu tăng trưởng quy mô huy động TGTK cho phù hợp với khả điều kiện thực tế ngân hàng điều hết s c quan trọng phục vụ cho phát triển ổn định, bền v ng ngân hàng b Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm C cấu huy động TGTK đánh giá hợp lý thành phần đáp ng kế hoạch sử dụng vốn có chi phí huy động thấp C cấu vốn T TK = Các loại c cấu sau thường ý: T TK theo kỳ hạn, T TK theo loại tiền c Chi phí huy động tiền gửi tiết kiệm ồm hai phần chi phí trả lãi chi phí phi lãi Các ngân hàng cố gắng áp dụng biện pháp huy động nh ng nguồn vốn có chi phí huy động bình quân nhỏ sử dụng vốn vay với m c lãi suất chấp nhận thị trường ãi suất huy động bình quân = Bên cạnh chi phí lãi suất, q trình huy động TGTK cịn có chi phí hoạt động khác chi phí tiền lư ng cho cán huy động, chi phí in ấn, chi phí giao dịch quảng cáo… d Chất lượng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm : Chất lượng dịch vụ ngân hàng đánh giá dựa hài lòng khách hàng nhiều phư ng diện khác trình cung cấp dịch vụ thường thực thông qua phiếu điều tra khảo sát ngân hàng chủ thể bên tiến hành: Thái độ phục vụ đội ngũ cán nhân viên ngân hàng; Thủ tục xử lý giao dịch ngân hàng; Sự đa dạng sản phẩm tiền gửi; Trình độ cơng nghệ; C sở vật chất e Rủi ro hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro tránh khỏi Rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tác nghiệp ba rủi ro lớn mà ngân hàng phải đối mặt 1.2.6 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thƣơng mại a Nhóm nhân tố bên ngồi: Mơi trường kinh tế; Môi trường pháp lý; Môi trường cạnh tranh ; Thói quen tiêu dùng tiết kiệm người dân b Nhóm nhân tố bên trong: Chính sách lãi suất; Chất lượng tiện ích mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; Hoạt động marketing chiến lược huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng; 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG GIA LAI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG GIA LAI 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đông Gia Lai Trên c sở phê duyệt đề án chia tách từ Agribank Gia Lai, Hội đồng thành viên Agribank định thành lập Agribank Chi nhánh Đông ia th c vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2016 2.1.2 Chức nghiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đông Gia Lai a Chức năng: Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan theo phân cấp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam b Nhiệm vụ: Khai thác nhận tiền gởi tổ ch c, cá nhân TCTD khác nước nước; Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn loại cho vay khác theo quy định Agribank; Cung ng dịch vụ toán Ngân quỹ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đông Gia Lai Agribank Đông ia Chi nhánh xếp hạng loại I, hoạt động theo mơ hình trực thuộc Hội sở Agribank Với tư cách đ n vị thuộc hệ thống Agribank, Agribank Đông ia 11 đại diện uỷ quyền Agribank Các Trưởng phịng có trách nhiệm điều hành phịng ban thực ch c năng: Phòng Nghiệp vụ kinh doanh; Phòng Kế tốn ngân quỹ; Ngồi cịn có tổ hành phụ trách cơng việc: hành chính, văn thư, lái xe, bảo vệ … 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Gia Lai thời gian qua (2016-2018) a Hoạt động huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động chi nhánh năm 2018 đạt 5.104 tỷ, so với đầu năm tăng 578 tỷ, tỷ lệ tăng trưởng 12,8% đạt 98% so kế hoạch năm 2018 Agribank giao Nguồn vốn dân cư tăng trưởng đến 14% chiếm tỷ trọng lớn khoảng 91%/tổng nguồn huy động Thị phần huy động vốn gi v ng nhiều năm liền bối cảnh TCTD cạnh tranh liệt b Hoạt động cho vay Tăng trưởng tín dụng chi nhánh năm 2018 tăng 18% so với đầu năm, vượt kế hoạch tăng trưởng tín dụng Hội sở Agribank giao, m c đạt kế hoạch 102%/Dư nợ kế hoạch Nợ xấu đến 31/12/2018 39 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nợ 0,38 đảm bảo m c kế hoạch Agribank cho phép ( đạt tăng trưởng 8% năm 2018, nhiên m c chênh lệch thu chi năm 2018 đạt thấp số nguyên nhân: M c chênh lệch lãi suất đầu vào – đầu ngày giảm Thu hồi nợ xấu cịn chậm ảnh hưởng đến trích lập 12 dự phịng rủi ro tín dụng Lãi tồn đọng khó có khả thu hồi Tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu thấp 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG GIA LAI 2.2.1 Bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh a Mơi trường bên ngồi: Mơi trường kinh tế; Môi trường pháp lý; Môi trường cạnh tranh; Thói quen tiêu dùng tiết kiệm người dân b Môi trường bên trong: Hệ thống mạng lưới sở hạ tầng; Công nghệ thông tin; Chất lượng nhân viên Ngân hàng; Thương hiệu Agribank 2.2.2 Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh a Mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh – Tăng trƣởng quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm: Để đảm bảo nguồn vốn định hướng nâng dần tỷ trọng tự lực nguồn vốn (hiện tự lực 50%) đáp ng nhu cầu mở rộng tín dụng, chi nhánh đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm cao: tăng trưởng bình quân từ 15 đến 20%/ năm cho giai đoạn 2016 2020 – Hợp lý hoá cấu huy động tiền gửi tiết kiệm: Với mục tiêu tăng quy mô, thị phần nêu trên, chi nhánh đặt mục tiêu c cấu huy động TGTK theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn lãi suất thấp, trì lãi suất đầu vào ổn định theo hướng giảm dần lãi suất bình quân đầu vào, để đáp ng yêu cầu giảm lãi suất cho vay, tăng tính cạnh tranh đảm bảo cân đối tài 13 – Nâng cao chất lƣợng dịch vụ: Để mở rộng thị phần huy động ngày nhiều nguồn vốn tiền gửi, ngân hàng cạnh tranh mặt: công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, địa điểm, c sở vật chất hạ tầng ; Agribank Đông ia vậy, tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ thoả mãn hài lòng khách hàng thu hút khách hàng đến với Agribank, trọng: Năng cao trình độ cán nhân viên; Xây dựng với c sở khang trang, bề thế, có vị trí giao dịch thuận lợi; Đẩy mạnh uy tín Thư ng hiệu chi nhánh – Kiểm sốt chi phí: Để đảm bảo tiêu lợi nhuận theo kỳ kế hoạch, điều kiện lãi suất cho vay khó tăng có xu hướng giảm để tăng cạnh tranh, u cầu chi nhánh tiết giảm chi phí vốn, chi nhánh đặt mục tiêu giảm dần lãi suất bình quân đầu vào, trọng huy động theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn rẻ, lãi suất thấp Agribank Đông ia với mạng lưới rộng khắp đến khu vực nông thôn nên thuận lợi thu hút nguồn vốn rẻ, lãi suất thấp tổng hồ chung lãi suất bình quân đầu vào giảm dần b Công tác tổ chức, quản lý hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm * Công tác tổ chức, quản lý hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: Tổ ch c hoạt động tiền gửi tiết kiệm; Quản lý hoạt động tiền gửi tiết kiệm * Quy trình hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh: Bao gồm quy trình quầy giao dịch tiền gửi trực tuyến (online) c Các hoạt động Chi nhánh triển khai để đạt mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm – Phát triển sản phẩm tiền gửi, đa dạng hóa sản phẩm: Ngồi tiết kiệm khơng kì hạn có kì hạn cịn có nh ng sản phẩm khác như: Tiết kiệm linh hoạt; Tiết kiệm an sinh xã hội; Tiết kiệm lãi 14 suất thả nổi; Tiết kiệm gửi góp hàng tháng khơng theo định kỳ; Tiết kiệm học đường Bên cạnh đó, Agribank Đơng ia triển khai thành công nhiều đợt tiết kiệm dự thưởng đơng đảo người dân đón nhận, qua thu hút đáng kể khách hàng gửi tiền tiết kiệm chi nhánh – Chính sách khách hàng: Agribank Đơng ia trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giao dịch viên qua cải thiện cơng tác giao dịch chăm sóc khách hàng: Coi trọng công tác tư vấn cho khách hàng, tư vấn nh ng sản phẩm tiền gửi phù hợp có lợi cho khách hàng; hàng năm tổ ch c hội nghị khách hàng…Tuy nhiên, chi nhánh chưa thiết lập chư ng trình quản lý quan hệ khách hàng tiền gửi cách quy chuẩn, cơng tác chăm sóc khách hàng cịn cần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế so với NHTM địa bàn – Chính sách lãi suất: Agribank NHTM 100% vốn sở h u Nhà nước, chấp hành nghiêm túc quy định lãi suất NHNN thời kỳ c sở tuân thủ sách lãi suất huy động Agribank, Agribank Đông ia áp dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường khung lãi suất Agribank cho phép Tuy nhiên, số giai đoạn sách lãi suất Agribank điều hành chậm so với thị trường, cạnh tranh so với NHTM khác – Hoạt động truyền thơng, quảng bá: Ngồi hoạt động quảng bá chung thư ng hiệu Agribank gắn với sản phẩm dịch vụ, đợt huy động TGTK, chi nhánh tiến hành hoạt động: Xây dựng chiến dịch quảng cáo đa dạng; Nỗ lực công tác chăm sóc khách hàng, nghiên c u thị trường, tìm hiểu tính sản phẩm đối thủ cạnh tranh từ có nh ng 15 biện pháp phù hợp Tuy nhiên, phận Marketing chăm sóc khách hàng chi nhánh cịn kiêm nhiệm; Chính sách truyền thông, quảng bá chưa hiệu – Nâng cấp sở hạ tầng mở rộng mạng lƣới giao dịch: Agribank Đông ia xây dựng c sở hạ tầng khang trang, công nghệ đầu tư, trọng nâng cấp thường xuyên đáp ng nhu cầu thay đổi cải tiến chất lượng dịch vụ, cung cấp tất dịch vụ nhằm đáp ng tối đa yêu cầu dịch vụ ngân hàng khách hàng Bên cạnh Agribank Đơng ia mở rộng mạng lưới giao dịch qua năm, như: Điểm giao dịch xã Cư An huyện Đak P tỉnh ia ai, điểm giao dịch lưu động xe ô tô chuyên dụng phục vụ xã, khu vực nông thôn huyện Kbang tỉnh ia ai… – Đào tạo nguồn nhân lực: Hàng năm, Agribank Đơng ia có kế hoạch tổ ch c lớp đào tạo nghiệp vụ cơng tác huy động TGTK, sách Agribank hướng dẫn Agribank Đông ia cho đội ngũ cán nhằm nâng cao lực, đạo đ c kinh nghiệm cho cán Chi nhánh, đáp ng với yêu cầu công việc điều kiện kinh tế thị trường – Giao khốn tiêu đến cán làm cơng tác huy động tiền gửi tiết kiệm: Agribank Đông ia xác định công tác TGTK dân cư đặt lên hàng đầu, định kỳ vào quý I hàng năm chi nhánh phát động thi đua, giao tiêu cho phòng, cán chi nhánh – Triển khai dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tiền gửi tiết kiệm: Agribank Đông ia triển khai mở rộng dịch vụ tiện ích tốn có, tiến hành dịch vụ thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng tạo c sở cho việc phát triển khách hàng gi khách hàng cũ, trì tăng khoản tiền gửi toán với lãi suất thấp khách hàng lớn 16 2.2.3 Kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh a Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm Quy mô huy động T TK Agribank Đông ia tăng lên mạnh mẽ, trì ổn định chiếm tỷ trọng cao nh ng năm qua Cụ thể: – Số dư T TK chi nhánh năm 2017 đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 553 ỷ đồng (+15,9%) so năm 2016 chiếm tỷ trọng 89%/Tổng nguồn huy động Năm 2018 đạt 4.593 tỷ đồng, tăng 565 ỷ đồng (+14%) so năm 2017 chiếm tỷ trọng 90%/Tổng nguồn huy động – Số lượng khách hàng TGTK chi nhánh: Tăng bình quân 4.000 khách hàng/năm (+11%) so năm trước Đến 31/12/2018, chi nhánh có tổng số 138.000 KH tiền gửi, khách hàng T TK 42.000 KH chiếm tỷ trọng 31% Điều cho thấy Chi nhánh thành công việc thu hút nhiều vốn dân cư Ngoài việc trọng vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng xây dựng thư ng hiệu v ng mạnh, Chi nhánh cịn vận dụng chư ng trình khuyến để kích thích khách hàng gửi tiền Tuy nhiên tốc độ phát triển khách hàng TGTK chưa cao, bình quân tăng 4.000 khách hàng/năm, chiếm tỷ trọng thấp 31%/tổng số khách hàng tiền gửi chi nhánh Trong thời gian tới chi nhánh cần quan tâm đẩy mạnh phát triển khách hàng T TK h n n a b Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm – Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền:Trong thời gian vừa qua, tỷ trọng vốn nội tệ ln gi vai trị chủ đạo tổng nguồn vốn phát huy mạnh ngân hàng ngân hàng nông thôn C cấu huy động theo đồng tiền gửi Agribank Đông ia Lai xác định cụ thể theo bảng sau: 17 Đối với tiền gửi Việt Nam đồng: Năm 2016 3.460 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 99,6%, năm 2017 4.016 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 99,7%, năm 2018 4.583 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 99,7% tổng huy động T TK Qua năm tỉ trọng gi ổn định với tỷ lệ cao (>99%) so tổng nguồn TGTK xét tốc độ tăng trưởng đạt tỉ lệ cao (năm 2017 tăng 16,1% năm 2018 tăng 14,1% so năm trước) + Đối với tiền gửi ngoại tệ: Đối với loại tiền gửi lãi suất huy động quy định 0%/năm nên từ năm 2016 đến nên không thu hút người dân gửi USD vào ngân hàng Điều làm cho doanh số huy động thấp giảm Năm 2018 quy mơ huy động giảm cịn 10 tỷ, chiếm tỷ trọng 0,3% tổng huy động TGTK – Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kì hạn + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Chiếm tỷ trọng khiêm tốn tổng nguồn TGTK chi nhánh huy động: Năm 2017, chi nhánh huy động 453 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 11%/tổng nguồn TGTK Năm 2018 huy động 560 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12%, so với năm 2017 tăng 107 tỷ đồng với tốc độ 24% Nguyên nhân: Người dân có khoản thu nhập bất thường tạm thời chưa có kế hoạch sử dụng rút lúc nên NH không chủ động sử dụng nguồn vốn Vì mà lãi suất quy định thấp (

Xem thêm:   16 Legit Surveys for Money Sites

Xem thêm :  Top 5 cách làm xôi gà thơm ngon, chuẩn vị tại nhà

– Xem thêm –

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai, Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiếm Tiền Online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button