Kiến Thức Chung

TIỂU LUẬN quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở quận 1 thành phố hồ chí minh

Ngày đăng: 02/10/2021, 07:43

Nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, đặc biệt là Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đó vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là trách nhiệm của các nhà giáo dục với thế hệ trẻ Chủ nhân tương lai của đất nước. Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Muốn có chủ nghĩa xã hội, phải có những con người mới xã hội chủ nghĩa”. Làm theo lời Bác, Đảng ta đã xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đúng vậy Chỉ có giáo dục và thông qua giáo dục mới có “Những con người mới” 4, tr.190.Giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, coi đó là chìa khóa để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết 29NQTW Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh: “Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển Giáo dục và đào tạo”. Trong những năm qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cả xã hội, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, nhà quản lí, nhà khoa học, sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về quy mô, chất lượng giáo dục các cấp; công tác quản lý; đội ngũ nhà giáo; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; thị trường và các dịch vụ khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế… Tuy nhiên, bên cạnh đó chất lượng Giáo dục và đào tạo còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và yếu kém, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, nghiên cứu vấn đề “Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài khóa luận có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. TRƯỜNG… KHOA …  TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên học viên:…………………… Lớp:……………., Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG I 1.1 1.2 1.3 II 2.1 2.2 2.3 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Khái niệm quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Nội dung quản lí nhà nước giáo dục đào tạo QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khái quát hoạt động giáo dục địa bàn Quận Kết quản lý Nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân Quận Nhận xét, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân Quận Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quản lý nhà nước giáo dục đào tạo quận thành phố Hồ Chí Minh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 5 10 14 15 MỞ ĐẦU Nước ta bước vào thời kỳ hội nhập, đặc biệt Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO Đó vừa thời cơ, vừa thách thức người dân Việt Nam, đặc biệt trách nhiệm nhà giáo dục với hệ trẻ – Chủ nhân tương lai đất nước Sinh thời Bác Hồ nói: “Muốn có chủ nghĩa xã hội, phải có người xã hội chủ nghĩa” Làm theo lời Bác, Đảng ta xác định “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Đúng vậy! Chỉ có giáo dục thơng qua giáo dục có “Những người mới” [4, tr.190] Giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước ta quan tâm, coi chìa khóa để thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị 29/NQ-TW Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo nhấn mạnh: “Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển Giáo dục đào tạo” Trong năm qua, lãnh đạo, đạo sát Đảng, Nhà nước, quan tâm xã hội, nỗ lực đội ngũ nhà giáo, nhà quản lí, nhà khoa học, nghiệp Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ nước ta đạt thành tựu quan trọng quy mô, chất lượng giáo dục cấp; công tác quản lý; đội ngũ nhà giáo; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tiềm lực khoa học công nghệ; thị trường dịch vụ khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế… Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng Giáo dục đào tạo bộc lộ hạn chế, thiếu sót yếu kém, đào tạo đại học dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Do đó, nghiên cứu vấn đề “Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo quận thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài khóa luận có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 1.1 Khái niệm quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Quản lý xuất từ lâu xã hội loài người hoạt động ngày phát triển xã hội đại Quản lý dạng lao động xã hội đặc biệt, điều khiển hoạt động lao động, có tính khoa học nghệ thuật cao, đồng thời sản phẩm có tính lịch sử – xã hội Khi đề cập đến sở khoa học quản lí, Các Mác viết: “Bất lao động có tính xã hội, cộng đồng thực qui mô định cần chừng mực định quản lí, giống người chơi vĩ cầm tự điều khiển cịn dàn nhạc phải có nhạc trưởng” [3, tr.182] Quản lý q trình tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến khách thể quản lý (đối tượng quản lý) thông qua việc thực chức quản lý, nhằm đạt mục đích quản lý Quản lý có chức bản, là: kế hoạch hố; tổ chức; đạo; kiểm tra Bốn chức có mối quan hệ mật thiết gắn bó hữu với trình quản lý Theo Từ điển Tiếng Việt “Quản lý giáo dục q trình thực có định hướng hợp quy luật chức kế hoạch hoá, tổ chức, đạo kiểm tra nhằm đạt tới mục tiêu giáo dục đề ra” “Quản lý giáo dục trình đạt đến mục tiêu giáo dục hệ thống giáo dục sở thực có ý thức hợp quy luật chức kế hoạch hóa, tổ chức, đạo kiểm tra” [5, tr.390] Ở cấp độ vĩ mô, quản lý giáo dục hiểu hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý vào hệ thống giáo dục quốc dân nhằm huy động tổ chức thực có hiệu nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội quốc gia Cấp độ vi mô, quản lý giáo dục hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý vào hệ thống tổ chức giáo dục nhà trường nhằm điều khiển thành tố hệ thống phối hợp hoạt động theo chức năng, kế hoạch, đảm bảo cho trình giáo dục đạt mục đích, tục tiêu xác định với hiệu cao Nhà trường tổ chức sở hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam, nơi trực tiếp thực công tác đào tạo giáo dục hệ trẻ Theo tác giả Nguyễn Quốc Chí: “Quản lý nhà trường quản lý hoạt động dạy học nhằm đưa nhà trường từ trạng thái sang trạng thái khác dần đạt tới mục tiêu giáo dục xác định” [2, tr.120] Còn tác giả Đặng Văn Bảo cho rằng: “Quản lý nhà trường hoạt động quan quản lý nhằm tập hợp tổ chức hoạt động giáo viên, học sinh lực lượng giáo dục khác, huy động tối đa nguồn lực giáo dục để nâng cao giáo dục đào tạo nhà trường” Hoặc “Quản lý trường học cơng việc nhà trường mà người cán quản lý trường học thực chức quản lý để thực nhiệm vụ cơng tác Đó hoạt động có ý thức, có kế hoạch hướng đích chủ thể quản lý tác động tới hoạt động nhà trường nhằm thực chức năng, nhiệm vụ mà tiêu điểm trình dạy học” [1, tr.120] Giáo dục mầm non phận hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam Quản lý giáo dục mầm non nhằm mục đích tạo điều kiện tối ưu cho sở giáo dục mầm non thực mục tiêu giáo dục đào tạo Quản lý trường mầm non trình tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến tập thể cán giáo viên để họ tác động trực tiếp đến trình chăm sóc giáo dục trẻ nhằm thực mục tiêu giáo dục độ tuổi mục tiêu chung bậc học Bản chất trình quản lý giáo dục tác động qua lại chủ thể quản lý đối tượng quản lý nhằm trao đổi thơng tin, kiểm sốt điều khiển hoạt động cá nhân phận, bảo đảm cho máy tổ chức vận hành thông suốt, hoạt động giáo dục đạt tới mục đích đề Do đó, để giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non đạt kết quả, thiết trường mầm non phải quan tâm quản lý hoạt động giáo dục Căn vào khái niệm trình bày ta suy rằng: 1.2 Đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Đặc điểm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục gắn liền với việc điều hành trình giáo dục đào tạo người, đặc biệt lao động sư phạm nhà giáo Quản lý giáo dục gắn liền với quyền lực nhà nước việc điều hành, điều chỉnh hoạt động giáo dục, thông qua việc xây dựng, ban hành chấp hành văn luật, điều lệ qui định, qui chế chuyên môn sư phạm Sản phẩm giáo dục có tính đặc thù hình thành phát triển nhân cách cho người học, nên quản lý giáo dục phải ý phòng ngừa, ngăn chặn sai sót cơng việc tạo sản phẩm, không phép tạo “phế phẩm” giáo dục Quản lý giáo dục gắn liền với phát triển quan điểm quần chúng, xã hội Quản lý giáo dục hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc Vai trò quản lý giáo dục Quản lý giáo dục hoạt động cần thiết mang tới nhiều vai trò quan trọng xã hội Cụ thể: Quản lý giáo dục giúp tạo thống ý chí hành động giáo viên, học sinh tổ chức giáo dục Khi có thống cao tổ chức giáo dục hoạt động đạt hiệu tốt Giúp định hướng cho phát triển tổ chức giáo dục dựa vào sở xác định mục tiêu chung hướng nỗ lực giáo viên, học sinh tổ chức tham gia thực mục tiêu chung Phối hợp cách nhịp nhàng giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn nguồn lực tổ chức (vật chất, tài chính, thơng tin,…) để đạt mục tiêu tổ chức đề với hiệu cao Giúp cho tổ chức giáo dục thích nghi với biến đổi môi trường Đồng thời nắm bắt tận dụng cách tốt hội thách thức, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực xảy từ môi trường Trên sở lý luận chung thấy hoạt động quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc điều phối hoạt động giáo viên hoạt động học sinh để đạt hiệu cao việc hình thành nhân cách tốt cho học sinh 1.3 Nội dung quản lí nhà nước giáo dục đào tạo Trong quản lý nhà nước quản lý hành Nhà nước giáo dục khách thể quản lý giáo dục quốc gia, cụ thể hóa thơng qua hệ thống giáo dục quốc dân Đối tượng quản lý yếu tố cấu thành nên hệ thống giáo dục quốc dân, gồm: nhà trường, nhà giáo, người học, chương trình giáo dục, tài giáo dục, nhân giáo dục, mơi trường giáo dục… Mục tiêu quản lý có khác biệt đáng kể từ nước sang nước khác, giai đoạn sang giai đoạn khác, nhằm bảo đảm trật tự, kỉ cương tổ chức, hoạt động phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước Nội dung quản lý nhà nước giáo dục Việt Nam quy định cụ thể Chương VII, Mục 1, Điều 99 Luật Giáo dục (sửa đổi bổ sung năm 2009) Hiện nay, hệ thống giáo dục khác trước nhiều, phức hợp với tham gia nhiều chủ thể, làm để quản lý nhà nước giáo dục đạt kết mong muốn quy mô, chất lượng, hiệu công xã hội phát triển giáo dục câu hỏi mở Bản thân quản lý giáo dục trở thành hệ thống lớn, gồm hệ thống quản lý nhà nước phân hệ hệ thống giáo dục quốc dân như: quản lý nhà nước giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên… II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát hoạt động giáo dục địa bàn Quận Quận trung tâm hành chính, văn hố, thương mại tài thành phố Hồ Chí Minh Quận quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xem nơi sầm uất có mức sống cao củat phố phương diện Nhiều quan quyền lãnh quán nước nhà cao tầng tập trung Đường Đồng Khởi phố Nguyễn Huệ khu phố thương mại Quận Diện tích: 7,7211 km2 Dân số: 198.815 người (năm 2013) Mật độ dân số: 25.654 người /km2 Bộ máy quyền quận có 12 phòng ban, 13 đơn vị trực thuộc; quan thuộc ngành dọc; cơng ty cơng ích, Uỷ ban nhân dân 10 phường, 45 trường học sở giáo dục Uỷ ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo tồn hoạt động với Quận uỷ Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thực quản lý nhà nước tất mặt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân quận quan chuyên môn trực thuộc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đó, Uỷ ban nhân dân quận làm việc theo chế độ tập thể quan chuyên môn làm việc theo chế độ thủ trưởng; thành viên chịu trách nhiệm cá nhân tổ chức, điều hành lĩnh vực mà phân công chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể hoạt động Uỷ ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo tồn hoạt động với Quận uỷ Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thực quản lý nhà nước tất mặt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân theo quy định pháp luật Với giải pháp hiệu quả, giai đoạn 2015 – 2020, tình hình kinh tế địa bàn quận giữ ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 16,04%/năm Số lượng doanh nghiệp, sở cá thể đăng ký hoạt động quận không ngừng tăng lên, thu hút nhiều lao động đến làm việc Cơ cấu ngành kinh tế quận thương mại, dịch vụ, chiếm tỷ lệ 77,9% tổng giá trị sản xuất, tăng bình qn 17,83%/năm, đóng góp phần lớn vào thu ngân sách quận Tổng thu ngân sách Quận đạt 66.087 tỷ đồng, tăng bình quân 17,79%/năm, vượt tiêu Nghị Đại hội Đảng quận lần thứ XI đề Hoạt động giáo dục địa bàn Quận thực có hiệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành định phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho sở giáo dục mầm non, phổ thông địa bàn Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chưa ban hành kế hoạch thuyên chuyển công chức, viên chức sở giáo dục cơng lập, Phịng Giáo dục Đào tạo theo quy định Khoản Điều 11 Quyết định số 53/QD-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố Mặt khác, Quận ban hành định chuyển đổi trường, tách trường; phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho 1các sở giáo dục đảm bảo định mức quy định Về trách nhiệm Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 1, Phòng trình Ủy ban nhân dân Quận quy định chức, nhiệm vụ quyền hạn Phòng; thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục đào tạo cán bộ, công chức phường phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục; công tác tham mưu đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp học đến thời điểm tra 8/2020 (gần đến năm 2021) không dạt, tỉ lệ trẻ lớp đạt thấp, tỷ lệ người mù chữ địa bàn quận còn; hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sở Bên cạnh đó, thực việc mở sổ theo dõi việc tiếp dân đơn vị; phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch, quy trình thun chuyển cơng chức, viên chức sở giáo dục công lập; làm tốt công tác thẩm định tách, chuyển đổi trường Từ năm 2015 đến năm 2020 việc cơng khai dự tốn ngân sách phịng, sở giáo dục trực thuộc toán ngân sách nhà nước Phòng quản lý, sử dụng cịn chậm Trong cơng tác kiểm tra, Phịng giáo dục đào tạo thực tốt quy định công tác kiểm tra theo quy định; lập quản lý sổ gốc cấp văn tốt nghiệp trung học sở; tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền cấp quận chủ trương, biện pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng 2.2 Kết quản lý Nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân Quận Năm học 2020 – 2021, Quận có 40 trường cơng lập, 14 trường ngồi cơng lập, 1.107 lớp, 37.150 học sinh Ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển quy mô trường lớp, đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Kết Đồn, Nhà đa Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng; sửa chữa 32 cơng trình nhỏ với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng Bên cạnh đó, có cơng trình thi cơng cơng trình xây dựng Ủy ban nhân dân quận trang bị 21 tỷ đồng cho thiết bị dạy học bếp ăn trường Cơng tác xã hội hóa đẩy mạnh 32/32 sở giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, bảo vệ sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho trẻ 10/10 phường công nhận phổ cập mầm non cho trẻ tuổi Cấp tiểu học chuyển hướng mạnh sang hoạt động trải nghiệm, công khai chất lượng giáo dục với phụ huynh qua mơ hình “Lớp học xanh – Lớp học mở”, “Tuần lễ Open house” 100% học sinh học ngoại ngữ tin học từ lớp Cấp trung học sở tích cực đổi hoạt động dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa giáo dục STEM vào dạy học, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học 100% trường trung học sở giáo dục kỹ sống Học sinh đạt cấp quốc gia có giải nhất, cấp thành phố có thủ khoa, 30 giải nhất, 55 giải nhì, 61 giải ba, giải khuyến khích, 39 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 44 huy chương đồng Có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; thực mơ hình trường tiên tiến theo xu hội nhập khu vực quốc tế trường bậc mầm non, tiểu học, trung học sở Trường Mầm non Bé Ngoan, Trường trung học sở Nguyễn Du nhận Cờ thi đua Bộ Giáo dục Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Nội vụ, ban giám hiệu, giáo viên trường cần tích cực chuẩn bị điều kiện sở vật chất đội ngũ theo tiêu chuẩn xây dựng trường học Các trường tập trung đổi giảng dạy, xây dựng kỹ thực hành xã hội, xây dựng môi trường văn hóa trường học, khắc phục tồn tại, khuyết điểm Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vận động nguồn lực nhà trường Quan tâm xây dựng trường học thân thiện Năm học 2020-2021 Phòng Giáo dục Đào tạo Quận trao 60 Giấy khen cho trường học nỗ lực tiêu biểu thực nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 2.3 Nhận xét, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước giáo dục Ủy ban nhân dân Quận * Ưu điểm Hệ thống chế, sách lĩnh vực giáo dục đào tạo quận hồn thiện Quận rà sốt, ban hành ban hành theo thẩm quyền chế, sách khắc phục hạn chế, bất cập tồn từ nhiều năm trước giáo dục đào tạo Quận phổ biến, áp dụng triệt để Luật Giáo dục (sửa đổi, ban hành mới) năm 2019, giải “nút thắt” tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục Quận ngày thực chất, hiệu Đổi thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học, trung học sở trung học phổ thông triển khai theo hướng đánh giá lực, kết hợp kết trình với kết cuối năm học Việc kiểm tra, đánh giá trình độ cán quản lý, giáo viên thực chặt chẽ Các nhà trường quan tâm cấp lãnh đạo quận đặc biệt đạo sâu sát, tận tình lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo hoạt động nhà trường Đội ngũ cán quản lý giáo dục, giáo viên quận trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cơng việc, hồn thành nhiệm vụ giao Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ lực sư phạm cho thân Quản lý tốt sở vật chất trang thiết bị, phương tiện đại đầu tư (CSI) đáp ứng yêu cầu giáo dục Quận giai đoạn Quản lý sử dụng tốt sở vật chất có sở giáo dục Tiết kiệm, cân đối hợp lý nguồn ngân sách giao hàng năm để mua sắm thêm sở vật chất, tài liệu cho hoạt động, đồng thời tranh thủ hỗ trợ hội phụ huynh học sinh, tổ chức xã hội, doanh nghiệp đóng địa bàn, hỗ trợ cho hoạt động * Hạn chế Ðội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục nhiều bất cập, cấu khơng hợp lý, trình độ khơng đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu giáo dục quận Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới trường tiểu học, trung học; chế độ ưu đãi giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục cịn chậm Cơng tác quy hoạch mạng lưới sở giáo dục chưa có phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, địa phương; chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế – xã hội, phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới sở giáo dục có tăng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn 2.4 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quản lý nhà nước giáo dục đào tạo quận thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1 Đổi quản lí nhà nước giáo dục theo yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế tập trung bao cấp, giáo dục trở thành độc quyền Nhà nước; nhà trường nơi chấp hành kế hoạch tiêu, pháp lệnh mà Nhà nước giao, không cần quan tâm nhiều đến “đầu ra” Chúng ta không phủ nhận thành tựu giáo dục chế tập trung bao cấp tạo ra, song cần thấy rằng, chế quản lý làm cho hệ thống giáo dục thiếu tính cạnh tranh, động, sáng tạo, trở thành “mảnh đất” cho bệnh thành tích chủ nghĩa hình thức tồn Ngược lại, kinh tế thị trường với 10 tính cạnh tranh liệt, đòi hỏi nguồn nhân lực đa dạng, chất lượng cao, yêu cầu đổi giáo dục, đổi chế quản lý VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 115-118 117 phù hợp với yêu cầu phát triển thời kì đặt gay gắt Trong bối cảnh đó, cần vai trò quản lý Nhà nước giáo dục để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt trái tác động tiêu cực kinh tế thị trường Vì vậy, vấn đề cần quan tâm quản lý nhà nước giáo dục là: – Làm rõ quan điểm, sách nguyên tắc, xây dựng khung pháp lí thể chế đồng bộ, tạo mơi trường pháp lí tâm lí xã hội thuận lợi để vận dụng chế thị trường giáo dục đại học hiệu nhất, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa – Trên sở phân biệt rõ quản lý nhà nước giáo dục quản lý sở giáo dục, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý nhà nước giáo dục trường, thực mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo dục, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trường – Xây dựng đồng kịp thời ban hành văn pháp lí giáo dục điều kiện phát triển kinh tế thị trường, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế – Tăng cường công tác tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ loại hình đào tạo, chấn chỉnh tình trạng thu chi không minh bạch biểu tiêu cực, vụ lợi, cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo lợi nhuận, xu hướng “thương mại hóa” giáo dục 2.3.2 Đổi phương thức đào tạo, thực đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn nhà trường với doanh nghiệp, gắn giáo dục với nghiên cứu khoa học Giáo dục Việt Nam đứng trước “bài toán” chất lượng “đầu ra” chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Hiện nay, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cần lực lượng lớn lao động có trình độ kĩ thuật cao, đào tạo chưa đáp ứng được, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng trường lại việc làm Chúng ta thừa lao động phổ thông chưa qua đào tạo, lại thiếu lao động kĩ thuật lành nghề, thiếu chuyên gia nhà quản lý, cán khoa học – cơng nghệ có trình độ cao Một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng chương trình 11 đào tạo trường đại học dạy nghề nặng lí thuyết, nhẹ thực hành; chưa thực gắn với điều kiện nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp, thị trường xã hội Cơ chế thị trường đòi hỏi đào tạo phải theo nhu cầu xã hội, phải có tham gia, liên kết chặt chẽ Nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp để hỗ trợ lẫn trình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Do đó, cần đổi chế phân bổ kinh phí đào tạo, thực chế đấu thầu, đặt hàng giáo dục Nhà nước thực cấp kinh phí đào tạo theo chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo, thay phân bổ kinh phí cho trường theo dự toán năm Việc phân bổ ngân sách Nhà nước cho trường cần gắn với nhu cầu đối tượng đào tạo, nên đánh giá hiệu đào tạo qua số sinh viên có việc làm Điều đòi hỏi trường đại học phải gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn; đồng thời tích cực đổi chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, tăng cường lực đội ngũ giảng viên, đổi phương thức quản lý đào tạo theo hướng đại, hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng, đòi hỏi ngày cao xã hội Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng với sở đào tạo, tham gia xây dựng chương trình đào tạo hỗ trợ trực tiếp trình đào tạo, thực mơ hình trường doanh nghiệp Cần có chế, sách khuyến khích chun gia có trình độ cao làm việc doanh nghiệp tham gia đào tạo sinh viên Nhà nước đóng vai trị “bà đỡ”, cầu nối nhà trường doanh nghiệp, cung cấp thông tin dự báo nhu cầu nhân lực, hỗ trợ kinh phí, ban hành chế, sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực đào tạo theo nhu cầu xã hội Cần thành lập Ban đạo quốc gia phụ trách vấn đề 2.3.3 Quản lí nhà nước đảm bảo thống phát triển giáo dục kinh tế Về sở lí luận, phát triển giáo dục phải trước bước phát triển kinh tế Ngày nước giới muốn phát triển kinh tế phải sở phát triển khoa học kĩ thuật công nghệ, phải dựa vào nguồn nhân lực có trình độ cao tri thức kĩ tay nghề Cụ thể là: 12 Đa dạng hoá cách làm giáo dục thơng qua đa dạng hố loại hình giáo dục: Giáo dục quy, khơng quy phi quy với nhiều thang bậc, loại hình dài hạn ngắn hạn với cấu linh hoạt, mềm dẻo, liên thông nội dung, ngành nghề, không gian (vùng, miền) thời gian Giáo dục thích ứng với nhu cầu xã hội: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” thích ứng với nhu cầu xã hội Đào tạo nhân lực với nhiều hình thức vào nhu cầu xã hội, lấy hiệu xã hội giáo dục làm tảng Tối ưu hoá tri thức học sinh, sinh viên, mở rộng diện kiến thức, tăng cường nhiều lực thích ứng với biến động kinh tế thị trường, tạo điều kiện tốt cho học sinh, sinh viên tiếp xúc nhiều thường xuyên với xã hội, thực hiểu biết xã hội tăng cường lực xử lí vấn đề thực tế diễn hàng ngày Đa dạng hoá cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu kinh tế Trung ương địa phương hợp tác quốc tế với xu tồn cầu hố Quản lý trường học phải dựa sở tổ chức, sử dụng cách khoa học nhân lực, vật lực tài lực nhà trường giúp nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đạt hiệu cao nhằm thực mục đích giáo dục theo chế thị trường xu tồn cầu hố 13 KẾT LUẬN Đổi giáo dục Việt Nam nhu cầu cần thiết khẳng định Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ khóa XI Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nghị đề 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp, có giải pháp “xác định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nước giáo dục, đào tạo trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ bộ, ngành, địa phương Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị sở giáo dục đào tạo…” Như vậy, phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị sở giáo dục đào tạo trở thành vấn đề cần làm rõ công tác quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Quản lý giáo dục kinh tế thị trường tạo động lực cho giáo dục phát triển nhanh, mạnh, phát triển liên tục, phù hợp hài hoà với phát triển kinh tế thị trường Quản lý giáo dục coi trọng dân chủ, bình đẳng, cạnh tranh, xã hội hố với sách thơng thống giúp sở giáo dục chủ động, sáng tạo tự xây dựng thương hiệu nước giới Hiệu mục tiêu quan trọng số quản lý giáo dục Quận cần có đường lối, sách hợp lí, kịp thời phù hợp để giáo dục thực “quốc sách hàng đầu” động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Văn Bảo (2018), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý giáo dục, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí (2014), Quản lý sở giáo dục – đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội C.Mác Ph.ăng-ghen tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 1976 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011 Trung tâm ngôn ngữ học, Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 15 … nước giáo dục đào tạo Nội dung quản lí nhà nước giáo dục đào tạo QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khái quát hoạt động giáo dục địa bàn Quận Kết quản lý Nhà nước giáo. .. MỞ ĐẦU NỘI DUNG I 1. 1 1. 2 1. 3 II 2 .1 2.2 2.3 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Khái niệm quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Đặc điểm, vai trò quản lý nhà nước. .. II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2 .1 Khái quát hoạt động giáo dục địa bàn Quận Quận trung tâm hành chính, văn hố, thương mại tài thành phố Hồ Chí Minh Quận quận

Xem thêm:   Phân 28: Cười không nhặt được miệng với 10 câu nói với WHO

Xem thêm :  Bánh nhãn hải hậu, bánh nhãn hải hậu ship toàn quốc 2021

– Xem thêm –

Xem thêm: TIỂU LUẬN quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở quận 1 thành phố hồ chí minh, TIỂU LUẬN quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở quận 1 thành phố hồ chí minh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button