Kiến Thức Chung

Chẵn trong tiếng tiếng anh – tiếng việt-tiếng anh

Ý tưởng này có thể được đưa thành một định nghĩa đệ quy của tập hợp các số tự nhiên chẵn: 0 là số chẵn. (n + 1) là số chẵn khi và chỉ khi n không chẵn.

This idea can be formalized into a recursive definition of the set of even natural numbers: 0 is even. (n + 1) is even if and only if n is not even.

WikiMatrix

Được rồi, đó chỉ là các số chẵn từ 1 đến 40.

[ male teacher ] All right, so that’s just the even numbers one through 40.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu một số lẻ lượng các bit (bao gồm cả bit chẵn lẻ), bị đảo lộn trong khi truyền thông một nhóm bit, thì bit chẵn lẻ sẽ có giá trị không đúng, và do đó báo hiệu rằng lỗi trong truyền thông đã xảy ra.

If an odd number of bits (including the parity bit) are transmitted incorrectly, the parity bit will be incorrect, thus indicating that a parity error occurred in the transmission.

WikiMatrix

Những người phỏng vấn rốt cuộc phải đưa cả hai tới kết luận rằng không là một số chẵn; dù vậy, hai học sinh vẫn chọn những con đường khác nhau để đi tới kết luận này, vẽ ra nhiều hình ảnh, định nghĩa và những lời giải thích cả thực tế và trừu tượng.

The interviewer eventually led them to conclude that zero was even; the students took different routes to this conclusion, drawing on a combination of images, definitions, practical explanations, and abstract explanations.

WikiMatrix

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của các loài cỏ trong thế Miocen (khoảng 20 triệu năm trước) sđã tạo ra sự thay đổi lớn: các loài động vật móng guốc ngón chẵn với các dạ dày phức tạp hơn đã có khả năng thích nghi tốt hơn với các thức ăn thô và ít dinh dưỡng hơn và chúng nhanh chóng trở thành nhóm thống lĩnh.

However, the rise of grasses in the Miocene (about 20 Mya) saw a major change: the artiodactyl species with their more complex stomachs were better able to adapt to a coarse, low-nutrition diet, and soon rose to prominence.

Xem thêm :  7 tuyệt chiêu kinh doanh quần quần áo online cực hiệu quả

WikiMatrix

Giờ họ sẽ đổ — họ muốn đổ được số chẵn 3 lần.

Now they’re going to roll — they want to roll even three times.

QED

Chị muốn tiền chẵn hay tiền lẻ?

You want hundies or small bills?

OpenSubtitles2018.v3

Đây là giải có uy tín thứ nhì trong số các giải của Hội Toán học London – sau Huy chương De Morgan – và được trao trong các năm không thể chia chẵn cho 3, tức các năm không trao Huy chương De Morgan.

Second only to the triennial De Morgan Medal in prestige among the society’s awards, it is awarded in the years that are not divisible by three – those in which the De Morgan Medal is not awarded.

WikiMatrix

Trong trò đánh bạc roulette, con số 0 không được tính là chẵn hay lẻ, do đó phía sòng bài sẽ được hưởng lợi.

In the game of roulette, the number 0 does not count as even or odd, giving the casino an advantage on such bets.

WikiMatrix

Khái niệm tính chẵn lẻ được dùng để tạo các nhóm chứa hai đồ vật.

The concept of parity is used for making groups of two objects.

WikiMatrix

Thí nghiệm của Dehaene không được thực hiện chỉ để khảo sát số 0 mà là để so sánh các mô hình khác nhau về cách mà thông tin về tính chẵn lẻ được xử lý và nhận dạng.

Dehaene’s experiments were not designed specifically to investigate 0 but to compare competing models of how parity information is processed and extracted.

WikiMatrix

là số chẵn. Và chia nó cho 6 biến cố tổng cộng.

And it’s out of a total of six possible events.

QED

Các đồng vị có số khối chẵn không có nuclear spin trong khi các đồng vị có số khối lẻ có một spin +1/2.

The isotopes with even mass numbers have no nuclear spin, while those with odd have a spin of +1/2.

Xem thêm :  Cách làm báo cáo doanh số bán hàng bằng Excel cực chuẩn xác!

WikiMatrix

Các lớp lân cận này có thể được mô tả là các lớp tương đương của quan hệ tương đương sau: x ~ y nếu (x − y) chẵn.

These cosets may be described as the equivalence classes of the following equivalence relation: x ~ y if (x − y) is even.

WikiMatrix

Người chơi đặt tiền trên số viên sỏi hoặc số đốt xương chẵn hay lẻ trong tay người làm cái.

Players bet on the odd or even number of pebbles or knucklebones held in the other player’s hand.

jw2019

Không giống như “chẵn“, một số thuật ngữ toán học được xây dựng một cách có chủ đích để loại trừ các trường hợp tầm thường hay suy biến.

Unlike “even“, some mathematical terms are purposefully constructed to exclude trivial or degenerate cases.

WikiMatrix

Tuy vậy, vào năm 1977, một hệ thống phân chia như vậy tại Paris đã xảy ra nhầm lẫn: vào ngày chỉ dành cho xe biển lẻ, cảnh sát đã tránh không phạt các lái xe có biển số kết thúc bằng chữ số 0, vì họ không biết liệu 0 có phải số chẵn không.

However, in 1977, a Paris rationing system led to confusion: on an odd-only day, the police avoided fining drivers whose plates ended in 0, because they did not know whether 0 was even.

WikiMatrix

Nếu các đồ vật có thể được chia thành các nhóm, mỗi nhóm chứa hai đồ vật, mà không còn vật nào còn sót lại, thì số đồ vật chẵn.

If the objects in a set can be marked off into groups of two, with none left over, then the number of objects is even.

WikiMatrix

Với định nghĩa này, tính chẵn của số không không phải là một định lý mà là một tiên đề.

With this definition, the evenness of zero is not a theorem but an axiom.

WikiMatrix

Quả thật vậy, mệnh đề “không là một số chẵn” có thể được xem như là một trong các tiên đề Peano, trong đó các số tự nhiên chẵn là một mô hình của tiên đề.

Xem thêm :  Xây dựng dự án kinh doanh quần áo thể thao

Indeed, “zero is an even number” may be interpreted as one of the Peano axioms, of which the even natural numbers are a model.

WikiMatrix

Vào thế kỷ XVIII, Leonhard Euler chứng minh rằng tất cả các số hoàn thiện chẵn đều có dạng này.

In the 18th century, Leonhard Euler proved that, conversely, all even perfect numbers have this form.

WikiMatrix

Người tù thứ nhất có 50% cơ hội nói sai về chiếc mũ của anh ta, nhưng thông tin về tính chẵn lẻ của con số mà anh ta truyền đi cho phép người còn lại đoán được đáp án một cách hoàn toàn chính xác.

The first prisoner has a 50% chance of giving a wrong answer about his own hat, but the parity information he conveys allows everyone else to guess theirs with absolute certainty.

ted2019

Nếu số mũ r là chẵn, thì bất đẳng thức này đúng với mọi số thực x.

If the exponent r is even, then the inequality is valid for all real numbers x.

WikiMatrix

Hơn nữa, nhóm các số nguyên chẵn với phép cộng là một nhóm con của nhóm tất cả các số nguyên; đây là một ví dụ cơ bản về khái niệm nhóm con.

Moreover, the group of even integers under addition is a subgroup of the group of all integers; this is an elementary example of the subgroup concept.

WikiMatrix

Hai phần ba của một ngàn chẵn.

Two-thirds of an even thousand, though.

OpenSubtitles2018.v3


HỌC TỪ VỰNG – SỐ CHẴN- SỐ LẺ😍 (Học Tiếng Anh Online) | AMAR ENGLISH |


► Đăng ký kênh để nhận Video mới nhất: https://bit.ly/3aW879P
_____._____
🌈 Thông tin liên hệ:
👉 Facebook MS Thanh: https://bit.ly/2vW20DE
👉 Fanpage: https://www.facebook.com/amarenglish.edu.vn/
👉Web: amarenglish.edu.vn
👉 TikTok: https://vt.tiktok.com/68qtfK/
👉 90 Ngày Đột Phá Tiếng Anh Cùng Bạn: https://bit.ly/3aTtVmp
👉 Tiếng Anh Cho Người Đi Làm https://bit.ly/2wVH53q
👉 Group học Tiếng anh Giao tiếp miễn phí:https://bit.ly/3aTvjVY
👉 Hotline: 0963542204
HọcTiếngAnhOnline TiếngAnhGiaoTiếp HọcTiếngAnhGiaoTiếp
CachHocTiengAnhHieuQua GiaoTiepTiengAnh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button