Kiến Thức Chung

Những công trình của Trần Hữu Quang

A. Những cuốn sách đã xuất bản

1.   Trần Hữu Quang, Xã hội học nhập môn, in lần thứ nhất, Viện Đào tạo Mở rộng TPHCM, Khoa Đông Nam Á học, 1993, 124 trang ; tái bản, Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, 1993, 121 trang.

2.   Đoàn Khắc Xuyên, Trần Hữu Quang, Bí quyết hóa rồng, TPHCM, Tủ sách Tri thức&Phát triển, Nxb Trẻ, Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, 1993, 194 trang.

3.   Trần Hữu Quang, Chân dung công chúng truyền thông (qua khảo sát xã hội học tại TPHCM), TPHCM, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, 2001, 307 trang.

4.   Trần Hữu Quang, Xã hội học về truyền thông đại chúng, Đại học Mở-Bán công TPHCM, 2006, 126 trang.

5.   Trần Hữu Quang, Xã hội học báo chí, TPHCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, 2006, 501 trang.

6.   Trần Hữu Quang và Nguyễn Công Thắng (chủ biên), Văn hóa kinh doanh. Những góc nhìn, TPHCM, Nxb Trẻ, 2007, 272 trang.

7.   Max Weber, Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus), Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng và Trần Hữu Quang dịch, với “Lời giới thiệu” của Trần Hữu Quang và Bùi Văn Nam Sơn, Hà Nội, Nxb Tri thức, 2008, 462 trang.

8.   J.-P. Olivier de Sardan, Nhân học phát triển. Lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã, Trần Hữu Quang và Nguyễn Phương Ngọc dịch, Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, 2008, 328 trang.

9.   Nhiều tác giả (Trần Ngọc Châu, Phạm Hữu Chương, Thục Đoan, Minh Hùng, Huỳnh Kim, Nguyễn Vạn Phú, Trần Hữu Quang, Công Thắng, Sơn Tùng, Đoàn Khắc Xuyên), Nhà báo viết về nghề báo, TPHCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2009, 196 trang.

10. Nguyễn Quang Vinh, Trần Hữu Quang, Doanh nhân và văn hóa kinh doanh, TPHCM, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, 398 trang.

B. Một số công trình nghiên cứu

1.   Trần Hữu Quang, “Kinh doanh, đồng tiền và xã hội” (Phúc trình kết quả cuộc điều tra tại TPHCM về nhận thức và thái độ xã hội đối với kinh doanh và doanh nhân, trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu cấp thành phố “Hoàn thiện và nêu cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh” do NguyễnQuang Vinh làm chủ nhiệm), 11-2003, 76 trang đánh máy.

2.  Trần Hữu Quang, “Tìm hiểu xã hội Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh”, bài nghiên cứu chuyên đề (viết cho Đề tài cấp nhà nước KX.02.10 mang tên “Các vấn đề xã hội của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam : một xã hội học về biến đổi xã hội và văn hóa” do PGS-TS Bùi Thế Cường làm chủ nhiệm), 6-2004, 91 trang đánh máy.

3.   Trần Hữu Quang, “Doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp” (Phúc trình kết quả cuộc điều tra ý kiến của doanh nhân TPHCM về văn hóa doanh nghiệp, trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu cấp thành phố “Hoàn thiện và nêu cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh” do Nguyễn Quang Vinh làm chủ nhiệm), 10-2004, 128 trang đánh máy.

4.   Trần Hữu Quang, “Những thay đổi của báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 tới nay”, bài nghiên cứu chuyên đề trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về “Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh” do Cao Tự Thanh làm chủ nhiệm, TPHCM, tháng 1-2005, 28 trang đánh máy.

5.   “Đề án cải cách giáo dục Việt Nam (Phân tích và đề nghị của nhóm nghiên cứu giáo dục Việt Nam)”, Hồ Tú Bảo, Trần Nam Bình, Trần Hữu Dũng, Ngô Vĩnh Long, Trần Hữu Quang, Hồng Lê Thọ, Trần Văn Thọ, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Nguyễn Xuân Xanh, Võ Tòng Xuân, Tạp chí Thời đại mới, số 13, tháng 3-2008.

6.   Trần Hữu Quang, “Từ gia đình đến nhà giáo : Những vấn đề kinh tế-xã hội trong nền giáo dục phổ thông” (Phúc trình kết quả cuộc khảo sát tại năm tỉnh miền Nam vào tháng 11 và 12-2007), Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tháng 4-2008, 169 trang đánh máy.

7.  Trần Hữu Quang, “Hướng đến một khái niệm xã hội học về xã hội dân sự”, bài chuyên đề viết cho Đề tài nghiên cứu cấp bộ mang tên là “Tính phổ biến và tính đặc thù của xã hội dân sự” của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng làm chủ nhiệm, tháng 9-2008, 60 trang đánh máy.

8. Trần Hữu Quang, “Hệ thống phúc lợi ở TPHCM với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội” (bản phúc trình tổng kết đề tài nghiên cứu cấp thành phố do Trần Hữu Quang làm chủ nhiệm đề tài), Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, tháng 4-2009, 332 trang đánh máy.

C. Những bài viết về một số chủ đề

1.   Trần Hữu Quang, “Mấy nhận xét về tay nghề của thanh niên công nhân ở TP Hồ Chí Minh” (phân tích kết quả điều tra xã hội học), Tập san Khoa học và Phát triển, số 21, tháng 10-1986, trang 24-32.

2.   Trần Hữu Quang, “Xóa đói giảm nghèo – nhìn dưới góc độ chiến lược quốc gia“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 20-6-1996, trang 10-12.

3.   Trần Hữu Quang, “Mối quan hệ giữa con người với xã hội theo Peter L. Berger“, Hà Nội, tháng 7-1996.

4.   Trần Hữu Quang, “Công tác xã hội : làm sao động viên được nhiều nguồn lực xã hội hơn nữa ?“, TPHCM, tháng 5-1998.

5.   Trần Hữu Quang, “Từ chuyện ông ‘Hai Nhỏ’ “, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 24-7-2003, trang 19-20.

6.   Trần Hữu Quang, “Khái niệm hiện đại hóa“, Tạp chí Xã hội học, số 2 (90), 2005, trang 103-107.

7.   Trần Hữu Quang, “Phát triển các định chế xã hội : Một trong những tiền đề xã hội của quá trình phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 11 (87), 2005, trang 20-26.

8.   Trần Hữu Quang, “Điểm lại hai tháng thảo luận, góp ý cho Đại hội X của Đảng“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 30-3-2006, trang 12-15.

9.   Trần Hữu Quang, “Lòng tin trong xã hội và vốn xã hội“, bài tham luận đọc tại cuộc Hội thảo khoa học về “Vốn xã hội trong phát triển” do Tạp chíTia sáng (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức vào ngày 24-6-2006 tại Hà Nội.

10. Trần Hữu Quang, “Từ lòng tin trong xã hội tới xã hội dân sự“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 6-7-2006, trang 14-15.

Xem thêm:   Hơn 30 điều luật đáng ngạc nhiên ở Canada mà khách du lịch nên biết

Xem thêm :  Luna Build Guide DOTA 2: Luna- Play it beautifully by Loredra

11. Trần Hữu Quang, “Tìm hiểu khái niệm vốn xã hội“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 07 (95), 2006, trang 74-81.

12. Trần Hữu Quang, “Thế giới không phẳng“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 28-9-2006, trang 17-18.

13. Trần Hữu Quang, “Đồng tiền và xã hội Việt Nam ngày nay“, Tạp chí Thời đại mới, số 10, tháng 3-2007.

14. Trần Hữu Quang, “Nhà kinh doanh, tinh thần kinh doanh, và đạo đức kinh doanh : từ Weber đến Schumpeter và Drucker“, trong Văn hóa kinh doanh : Những góc nhìn, Trần Hữu Quang và Nguyễn Công Thắng chủ biên, TPHCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2007, trang 13-48.

15. Trần Hữu Quang, Bùi Văn Nam Sơn, “Lời giới thiệu“, trong Max Weber, Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng và Trần Hữu Quang dịch), Hà Nội, Nxb Tri thức, 2008, trang 11-46.

16. Trần Hữu Quang, “Sự tin cậy, đạo đức và luật pháp“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Xuân Kỷ Sửu, 22-1-2009, trang 8-11 (hoặc xem ở đây).

17. Trần Hữu Quang, Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng, “Trao đổi : Về bài giới thiệu tác phẩm Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber“, Tạp chí Xã hội học, số 1 (105), 2009, trang 94-99 [trao đổi lại với tác giả Mai Huy Bích, “Về bài giới thiệu tác phẩm Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber“, Tạp chí Xã hội học, số 4 (104), 2008, trang 115-123].

18. Trần Hữu Quang, “No Logo“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 29-10-2009, trang 42.

19. Trần Hữu Quang, “Không muốn, không dám, và không thể“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 19-11-2009, trang 16.

20. Trần Hữu Quang, “Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 07 (131), 2009, trang 3-16.

21. Trần Hữu Quang, “Một số quan niệm đương đại về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 12 (136), 2009, trang 13-23.

22. Trần Hữu Quang, “Hướng đến một khái niệm khoa học về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 4 (140), 2010, trang 10-23.

D. Những bài viết về hoạt động nghiên cứu khoa học

1.   Trần Hữu Quang, “Nhu cầu nghiên cứu xã hội học về hoạt động nghiên cứu xã hội học”, trong Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học, Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, trang 143-150.

2.   Trần Hữu Quang, “Bàn thêm về vấn đề thuật ngữ xã hội học”, bài tham luận tại cuộc Hội thảo về việc “Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy xã hội học ở Việt Nam”, Viện Xã hội học, Hà Nội, từ ngày 3 tới ngày 5-1-2001.

3.   Trần Hữu Quang, “Đọc lại vài gợi ý của Wright Mills về phương pháp làm việc của nhà xã hội học“, Tạp chí Xã hội học, số 1 (73), 2001, trang 94-97.

4.   Trần Hữu Quang, “Quyền tự do tư tưởng“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 23-2-2006, trang 16.

5.   Trần Hữu Quang, “Làm sao vực dậy đời sống khoa học xã hội ?“, Tạp chí Tia sáng, số 15, tháng 8-2006, trang 18-19.

6.   Trần Hữu Quang, “Hệ thống nghiên cứu khoa học : Cần cải tổ từ nền tảng”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 15-11-2007, trang 18-20 [xem trang 181920].

E. Những bài viết về xã hội học pháp quyền

1.  Trần Hữu Quang, “Vài nét về xã hội học pháp quyền” (bản đánh máy), tháng 2-2005.

2.  Trần Hữu Quang dịch, “Về khái niệm tội phạm theo Émile Durkheim“, trích dịch từ chương 3, quyển Les règles de la méthode sociologique (Những qui tắc của phương pháp xã hội học) [1895] của Émile Durkheim, Presses Universitaires de France, 6e édition, “Quadrige”, juin 1992, từ trang 64 tới trang 75.

3.  Trần Hữu Quang, “Sự tin cậy, đạo đức và luật pháp“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Xuân Kỷ Sửu, 22-1-2009, trang 8-11.

4. Trần Hữu Quang, “Một số quan niệm cổ điển về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 07 (131), 2009, trang 3-16.

5. Trần Hữu Quang, “Một số quan niệm đương đại về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 12 (136), 2009, trang 13-23.

6. Trần Hữu Quang, “Không muốn, không dám, và không thể“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 19-11-2009, trang 16.

7. Trần Hữu Quang, “Hướng đến một khái niệm khoa học về xã hội dân sự“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 4 (140), 2010, trang 10-23.

F. Những bài viết về xã hội học nông thôn

1.   Trần Hữu Quang, “Nhận diện cơ cấu giai cấp ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long“, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 4, tháng 8-1982, trang 31-38.

2.   Trần Hữu Quang, “Người nông dân Nam bộ và sự đổi mới kỹ thuật“, Tập san Khoa học và Phát triển, số 15, tháng 4-1984, trang 31-36.

3.   Trần Hữu Quang dịch, “Người nông dân, xã hội nông dân, và nền kinh tế nông dân“, trích dịch từ Henri Mendras, Les sociétés paysannes (Các xã hội nông dân), Paris, Gallimard, Coll. Folio-Histoire, 1995 (édition originale : Armand Colin, 1976), trang 13-17, trang 39-49.

G. Những bài viết về phúc lợi xã hội

1. Trần Hữu Quang, “Phúc lợi xã hội trên thế giới : Quan niệm và phân loại“, Tạp chí Khoa học xã hội, số 04 (128), 2009, trang 12-31.

2. Trần Hữu Quang, “Càng nghèo, chi phí y tế càng là gánh nặng“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 16-7-2009, trang 45-47.

3. Trần Hữu Quang, “Chênh lệch trong thụ hưởng bảo hiểm y tế“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 23-7-2009, trang 46-47.

H. Những bài viết về giáo dục

1.   Trần Hữu Kiên (lược thuật), “Nhà trường và những thách đố trước thế kỷ 21“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 30-9-1999, trang 28.

2.   Trần Hữu Quang, “Cần bãi bỏ ngay các ‘chỉ tiêu’ trong giáo dục“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 6-11-2003, trang 38-39.

3.   Trần Hữu Quang, “Tính tự chủ sư phạm”, Tạp chí Tia Sáng, số 14, 20-10-2005, trang 52-54.

4.   Trần Hữu Quang, “Chuyện ‘thi đua’ trong giáo dục”, Tạp chí Tia Sáng, số 18, 20-9-2006, trang 42-44.

5.   Trần Hữu Quang, “Giải pháp : ‘Xã hội hóa’ mạnh hơn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 21-12-2006, trang 42-43.

Xem thêm:   Học cách TỰ YÊU LẤY MÌNH để sống trong cuộc đời – Thiền Đạo

Xem thêm :  Top 10 địa chỉ bấm khuyên tai ở đâu, bao lâu thì lành và đeo khuyên được

6.   Trần Hữu Quang, “Cần sớm miễn học phí ở trường công“, Tuổi trẻ, 14-11-2007, trang 8. Bài đầy đủ : “Bàn về chuyện học phí ở trường công“,Diễn đàn, 13-11-2007.

7.   Trần Hữu Quang, “Hai căn bệnh trong giáo dục“, Tuổi trẻ, 24-2-2008, trang 7. Bài đầy đủ : “Thử bàn về triết lý giáo dục“, Diễn đàn, 25-2-2008.

8.   Trần Hữu Quang, “Từ gia đình đến nhà giáo : Những vấn đề kinh tế-xã hội trong nền giáo dục phổ thông” (Phúc trình kết quả cuộc khảo sát tại năm tỉnh miền Nam vào tháng 11 và 12-2007), Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tháng 4-2008, 169 trang đánh máy.

9. “Đề án cải cách giáo dục Việt Nam (Phân tích và đề nghị của nhóm nghiên cứu giáo dục Việt Nam)”, Hồ Tú Bảo, Trần Nam Bình, Trần Hữu Dũng, Ngô Vĩnh Long, Trần Hữu Quang, Hồng Lê Thọ, Trần Văn Thọ, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Nguyễn Xuân Xanh, Võ Tòng Xuân, Tạp chí Thời đại mới, số 13, tháng 3-2008.

10. Trần Hữu Quang, “Kết quả cuộc khảo sát về các vấn đề kinh tế trong giáo dục phổ thông cuối năm 2007“, Tạp chí Thời đại mới, số 13, tháng 3-2008.

11. Trần Hữu Quang, “Đồng lương của nhà giáo“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 24-4-2008, trang 24-25.

12. Trần Hữu Quang, “Gánh nặng chi phí giáo dục“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 1-5-2008, trang 24-25.

13. Trần Hữu Quang, “Những áp lực trong nhà trường“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 8-5-2008, trang 26-27.

14. Trần Hữu Quang, “Cải tổ chính sách tài chính trong giáo dục“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 15-5-2008, trang 24-25.

I. Những bài viết về truyền thông đại chúng

1.   Trần Hữu Quang, “Những chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc”, bài tham luận đọc tại Hội thảo Khoa học về Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh 300 năm, ngày 18-12-1998 (15 trang). Xem “Những chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc“, Tạp chíXã hội học, số 3&4 (67&68), 1999, trang 32-38.

2.   Trần Hữu Quang, “Ai đọc báo hàng ngày ?”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 18-6-1998, trang 11.

3.   Trần Hữu Quang, “Công chúng thành phố Hồ Chí Minh đọc những tờ báo nào ?”, Tạp chí Khoa học xã hội, số 36, 1998, trang 138-143.

4.   Trần Hữu Quang, “Khảo sát mức độ theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng ở thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Xã hội học, số 2, 1998, trang 88-98.

5.   Trần Hữu Quang, “Phụ nữ TPHCM với các phương tiện truyền thông đại chúng”, Tạp chí Khoa học về Phụ nữ, số 2, 1998, trang 41-46.

6.   Trần Hữu Quang, “Internet ở Việt Nam : do đâu chậm phát triển ?“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 21-10-1999, trang 28-29.

7.   Trần Hữu Quang, “Nên quản lý Internet theo kiểu nào ?“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 11-5-2000, trang 37 và 45.

8.   Trần Hữu Quang, “Chiến tranh và truyền thông“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 4-10-2001, trang 35.

9.   Trần Hữu Quang, ” ‘Thân phận’ nhà báo“, Tạp chí Nghề báo, số 9, tháng 8&9-2002, trang 45.

10.   Trần Hữu Kiên, ” ‘Em’ và ‘tôi’ “, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 5-9-2002, trang 31.

11. Trần Hữu Quang, “Truyền thông và chiến tranh“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 27-3-2003, trang 19-20.

12. Trần Hữu Quang, “Từ xe gắn máy tới xe buýt“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 10-4-2003, trang 42-43.

13. Trần Hữu Quang, “Khi báo chí bị kiện“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 19-6-2003, trang 34-36.

14. Trần Hữu Quang, “Báo chí có phải là cơ quan quyền lực ?“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 10-7-2003, trang 17.

15. Trần Hữu Quang, “Thử phân tích một tin đồn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 23-10-2003, trang 40-41.

16. Trần Hữu Quang, “Không gian báo chí”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 17-6-2004, trang 42.

17. Trần Hữu Quang, “Những thay đổi của báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 tới nay”, bài nghiên cứu chuyên đề trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về “Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh” do Cao Tự Thanh làm chủ nhiệm, TPHCM, tháng 1-2005, 28 trang đánh máy.

18. Trần Hữu Quang, “Phát triển các định chế xã hội : Một trong những tiền đề xã hội của quá trình phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh“, Tạp chíKhoa học xã hội, số 11 (87), 2005, trang 20-26.

19. Trần Hữu Quang, “Báo chí và tham nhũng“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 20-4-2006, trang 22.

20. Trần Hữu Quang, “Khôi phục qui chế độc lập cho báo chí“, Tạp chí Tia sáng, số 12, tháng 6-2006, trang 13-15.

21. Trần Hữu Quang, “Lập tổ hợp truyền thông Tuổi trẻ, tại sao không ?“, Tuổi trẻ, 2-9-2006, trang 4.

22. Trần Hữu Quang, “Phúc trình cuộc khảo sát các hộ gia đình ở TPHCM về việc xem truyền hình và sử dụng truyền hình cáp”, Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM, tháng 11-2007, 49 trang đánh máy.

23. Trần Hữu Quang, “Truyền thông đại chúng trong xã hội hiện đại“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 7 & 8, Xuân Mậu Tý, 7-2-2008, trang 16-19.

24. Trần Hữu Quang, “Làm báo là một nghề hay một sứ mệnh?“, trong quyển Nhà báo viết về nghề báo (Nhiều tác giả), TPHCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2009, trang 42-57.

25. Trần Hữu Quang, “Cơn gió thổi’ của Nguyễn An Ninh“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 10-9-2009, trang 60.

J. Những bài viết về kinh doanh và văn hóa kinh doanh

1.   Trần Hữu Quang, “Quản lý tiếp thị của xí nghiệp”, Tập san Khoa học và Phát triển, số 32, tháng 8-1988, trang 34-40.

2.   Đỗ Văn Anh, Trần Hữu Quang, “Về bản mô tả công việc trong điều hành tổ chức”, Tập san Khoa học và Phát triển, số 31, tháng 6-1988, trang 25-28.

3.   Trần Hữu Quang, Đỗ Văn Anh, “Kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc”, Tập san Khoa học và Phát triển, số 33, tháng 10-1988, trang 29-32.

4.   Trần Hữu Quang, “Đạo lý trong kinh doanh“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 31-12-1992, trang 26 và 30.

5.   Trần Hữu Quang, “Thông điệp Nhật Bản : hãy cảnh giác thảm họa môi trường“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 7-12-1995, trang 18-19.

6.   Trần Hữu Quang, “Những quan niệm triết lý truyền thống và sự phát triển của tầng lớp doanh nhân”, bài tham luận đọc tại cuộc Hội thảo về “Doanh nhân Việt Nam trong công cuộc đổi mới” do Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 23-5-2001 tại TPHCM.

Xem thêm:   So Sánh 30 Thứ Lớn Nhất Thế Giới

Xem thêm :  Soạn bài khái quát văn học dân gian việt nam

7.   Trần Hữu Quang, “Tư tưởng Nho giáo phong kiến và nhà kinh doanh“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 28-6-2001, trang 41, 53.

8.   Trần Hữu Quang, “Doanh nhân và triết lý Phật giáo“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 8-11-2001, trang 34.

9.   Trần Hữu Quang, “Lòng tin trong quản lý“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 26-12-2002, trang 36-37.

10. Trần Hữu Quang, “Kinh doanh, đồng tiền và xã hội” (Phúc trình kết quả cuộc điều tra tại TPHCM về nhận thức và thái độ xã hội đối với kinh doanh và doanh nhân, trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện và nêu cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh” do Nguyễn Quang Vinh làm chủ nhiệm), 11-2003, 76 trang đánh máy.

11. Trần Hữu Quang, “Công chúng và kinh doanh“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 13-11-2003, trang 14-15.

12. Tran Huu Quang, “Business Runs Into Public Prejudice“, The Saigon Times Weekly, Nov. 22, 2003, pp.

13. Trần Hữu Quang, “Đi tìm những yếu tố tâm lý-xã hội cản trở tinh thần khởi nghiệp“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 1-1-2004, trang 40-41.

14. Trần Hữu Quang, “Thử phác họa chân dung doanh nhân TPHCM“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2-9-2004, trang 12-14.

15. Tran Huu Quang, “Age Favors Business Leaders“, The Saigon Times Weekly, Sept. 11, 2004, pp. 14-16.

16. Trần Hữu Quang, “Doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp” (Phúc trình kết quả cuộc điều tra ý kiến của doanh nhân TPHCM về văn hóa doanh nghiệp, trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện và nêu cao hệ giá trị Việt Nam trong văn hóa kinh doanh” do Nguyễn Quang Vinh làm chủ nhiệm), 10-2004, 128 trang đánh máy.

17. Trần Hữu Quang, “Biết mình yếu, để mạnh hơn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Xuân Ất Dậu 2005, trang 12-14.

18. Trần Hữu Quang, “Điểm sách : Dấu ấn thương hiệu“, Tạp chí Tia sáng, số 15, 5-11-2005, trang 57-58 (viết về quyển sách Dấu ấn thương hiệu tập I và tập II của Tôn Thất Nguyễn Thiêm).

19. Trần Hữu Quang, “Đồng tiền và xã hội Việt Nam ngày nay“, Tạp chí Thời đại mới, số 10, tháng 3-2007.

20. Tran Huu Quang, “Culture d’entreprise et changement social – Etude de cas à Hô Chi Minh Ville“, intervention au Workshop APACS, “Analyser pour accompagner les changements socio-organisationnels au Vietnam”, organisé par l’Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi, l’AUF, le Pôle Universitaire Français et l’Université Toulouse 2 (Certop-CNRS et Relations Internationales), Hanoi, le 3 et 4 avril 2007.

21. Trần Hữu Quang, “Thế nào là nhà kinh doanh”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 19-7-2007, trang 29-30 [xem trang 2930].

22.  Trần Hữu Quang, “Thế nào là tinh thần kinh doanh”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 26-7-2007, trang 29-31 [xem trang 293031].

23.  Trần Hữu Quang, “Thế nào là đạo đức kinh doanh”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2-8-2007, trang 29-31 [xem trang 293031].

24. Trần Hữu Quang, “Nhà kinh doanh, tinh thần kinh doanh, và đạo đức kinh doanh : từ Weber đến Schumpeter và Drucker“, trong Văn hóa kinh doanh.  Những góc nhìn, Trần Hữu Quang và Nguyễn Công Thắng chủ biên, TPHCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2007, trang 13-48.

K. Những bài viết về Sài Gòn-TPHCM

1.   Trần Hữu Quang, “Một số tòa nhà thương mại đầu tiên ở Sài Gòn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 27-8-1998, trang 22.

2.   Trần Hữu Quang, “Những khu chợ ở Sài Gòn xưa“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 3-9-1998, trang 22.

3.   Trần Hữu Quang, “Xây dựng vỉa hè vào buổi ban đầu của thành phố Sài Gòn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 10-9-1998, trang 22.

4.   Trần Hữu Quang, “Cây xanh trên đường phố Sài Gòn cổ“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 17-9-1998, trang 21.

5.   Trần Hữu Quang, “Cống rãnh ở Sài Gòn xưa“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 24-9-1998, trang 20.

6.   Trần Hữu Quang, “Chuyện đổ rác ở Sài Gòn xưa“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 8-10-1998, trang 28.

7.   Trần Hữu Quang, “Đèn thắp sáng đường phố bằng dầu dừa và dầu lửa ở Sài Gòn xưa“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 15-10-1998, trang 21.

8.   Trần Hữu Quang, “Những bóng đèn đường dùng điện đầu tiên ở Sài Gòn“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 22-10-1998, trang 20.

9.   Trần Hữu Quang, “Chuyện cấp nước ở Sài Gòn xưa” (bài 1), Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 5-11-1998, trang 32.

10. Trần Hữu Quang, “Chuyện cấp nước ở Sài Gòn xưa” (bài 2), Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 19-11-1998, trang 28-29.

11. Trần Hữu Quang, “Những chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc”, bài tham luận đọc tại Hội thảo Khoa học về Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh 300 năm, ngày 18-12-1998 (15 trang). Xem “Những chức năng xã hội của báo chí trong lịch sử Sài Gòn thời Pháp thuộc“, Tạp chíXã hội học, số 3&4 (67&68), 1999, trang 32-38.

12. Trần Hữu Quang, “Thử phác họa một lối tiếp cận xã hội học đối với quá trình chuyển dịch dân cư đến các khu đô thị mới“, Tạp chí Xã hội học, số 3 (71), 2000, trang 47-54.

13. Trần Hữu Quang, “Tìm hiểu xã hội Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh”, bài nghiên cứu chuyên đề (viết cho Đề tài cấp nhà nước KX.02.10 mang tên “Các vấn đề xã hội của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam : một xã hội học về biến đổi xã hội và văn hóa” do PGS-TS Bùi Thế Cường làm chủ nhiệm), 6-2004, 91 trang đánh máy.

14. Trần Hữu Quang, “Sài Gòn và ‘dân nhập cư’ “, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 30-12-2004, trang 48-49.

15. Trần Hữu Quang, “Phát triển các định chế xã hội : Một trong những tiền đề xã hội của quá trình phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh“, Tạp chíKhoa học xã hội, số 11 (87), 2005, trang 20-26.

16. Trần Hữu Quang, “Chủ thể của đô thị Sài Gòn là ai ?“, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Xuân Đinh Hợi 2007, 15-2-2007, trang 54-56.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button