Kiến Thức Chung

Nghiên cứu giải pháp giám sát hoạt động của các máy tính trên mạng

Ngày đăng: 26/03/2021, 07:13

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN MINH HẢI NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÁY TÍNH TRÊN MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thái Nguyên 12/2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN MINH HẢI NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÁY TÍNH TRÊN MẠNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Tam Thái Nguyên 12/2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Với danh dự chuyên viên, xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài riêng Các kết số liệu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Trừ phần tham khảo đƣợc ghi rõ luận văn Nếu xảy trƣờng hợp liên quan đến quyền, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tác giả Nguyễn Minh Hải Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin đƣợc bày tỏ lịng biết ơn kính trọng tới Phó giáo sƣ – Tiến sĩ Nguyễn Văn Tam – Viện Công nghệ thông tin, Thầy hƣớng dẫn khoa học định hƣớng chủ đạo đóng góp quý báu Thầy suốt q trình tơi làm luận văn thạc sĩ viết luận văn Tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn đến Ban giám hiệu trƣờng Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên giúp đỡ quý báu, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn hạn Đặc biệt tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban giám đốc Bệnh viện Điều dƣỡng Phục hồi chức Tỉnh Phú Thọ hết lịng giúp đỡ tơi việc khảo sát, thống kê, cung cấp tài liệu liên quan trình làm luận văn viết luận văn Tơi bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, anh em bạn bè, đồng nghiệp thƣờng xuyên động viên dành cho môi trƣờng làm việc tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN:………………………………………………………………… I LỜI CẢM ƠN:…………………………………………………………………… II MỤC LỤC:…………………………………………………………………… ….III DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT:……………………………… IV DANH MỤC CÁC HÌNH:………………………………………………………….V DANH MỤC CÁC BẢNG:………………………………………………… VI MỞ ĐẦU:…………………………………………………………………… 1 Lý chọn đề tài:………………………………………………………….…1 Mục tiêu:…………………………………………………………………… Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu:………………………………………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài:……………………………… … Phƣơng pháp nghiên cứu:……………………………………………… ….3 Nội dung luận văn:………………………………………………………… CHƢƠNG I: NGHIÊN CỨU VỀ KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ MẠNG SNMP 1.1 Giao thức quản trị mạng SNMP:…………………………………………… 1.2 Hoạt động SNMP:…………………………………………………….… 1.2.1 Get:……………………………………………………………………… 10 1.2.2.Get – next:………………………………………………………………… 10 1.2.3 Get – bulk:……………………………………………………………… …11 1.2.4 Set:……………………………………………………………………….… 12 1.2.5 Error Response Get, get – next, get – bulk, set:…………………….… 13 1.2.6 SNMP Trap:…………………………………………………………….… 15 1.2.7 SNMP Notification:……………………………………………………… 17 1.2.8 SNMP inform:…………………………………………………………… 18 1.2.9 SNMP report:……………………………………………………………… 18 CHƢƠNG II:GẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÁY TÍNH TRÊN MẠNG 19 2.1 Giám sát mạng máy tính dựa SNMP với MIB mở rộng .19 2.1.1 Giới thiệu chuẩn giám sát từ xa RMON 19 2.1.2 Các thành phần RMON 22 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.3 Điều khiển thiết bị RMON 23 2.1.4 RMONv1 RMONv2 .26 2.1.4.1 RMON v1 26 2.1.4.1 RMON v2 28 2.2 Giám sát mang máy tính dựa WMI .33 2.2.1 Giới thiệu .33 2.2.2 Công nghệ WMI 33 2.2.3 Kiến trúc WMI 35 2.3 Thiết kê tổng thể hệ thống quản trị mạng…………………………… 36 2.3.1 Sơ đồ chức quy trình hệ thống…………………… … 36 2.3.2 Giao diện Web quản trị …………………………………………….38 2.4 Giám sát máy tính dựa mã nguồn mở………………………… 39 2.4.1 Giám sát máy tính cài hệ điều hành Windows…………………… 40 2.4.2 Giám sát máy tính cài hệ điều hành Linux………………………… 41 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH TH Ử NGHIỆM 42 3.1 Lựa chọn mơ hình thử nghiệm phần mềm giám sát Nagios core 42 3.1.1 Giới thiệu tổng quát hệ thống theo dõi mạng Nagios………… 42 3.1.2 Các chức bản:…………………………………………………… 44 3.2 Xây dựng hệ thống dựa mã nguồn mở Nagios:……………………… 47 3.2.1 Mô hình triển khai:……………………………………………………… 47 3.2.1.1 Mục đích hệ thống thử nghiệm:……………………………………… .47 3.2.1.2 Yêu cầu hệ thống:………………………………………………… 47 3.2.1.3 Kịch thử nghiệm:…………………………………………………… 47 3.2.2 Cài đặt mơ hình thử nghiệm:……………………………………………… 48 3.2.2.1 Mơ hình thử nghiệm:………………………………………………… 48 3.2.2.2 Kết thử nghiệm:………………………………………… 49 a Thống kê tình trạng hoạt động số host/dịch vụ:……………… 50 b.Giám sát thiết bị đầu cuối( máy tính cài hệ điều hành XP):…………… 51 c Báo cáo dịch vụ host khoảng thời gian:…………………… 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN:………………………………………………………… 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO:……………………………………… 54 PHỤ LỤC I: HƢỚNG DẪN CÀI ĐẠT NAGIOS TRÊN UBUNTU:…… 55 1.1.Gói yêu cầu:………………………………………………………… ….55 1.1.1 Download nagios từ server :……………………………………… …55 1.1.2 Tạo tài khoản:…………………………………………………………56 1.1.3 Download plugin nagios:…………………………………………57 PHỤ LỤC II:CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH GIÁM SÁT MÁY THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI XP:…………… 58 2.1 Những có…………………………………… .58 2.1.1.Các yêu cầu cần có 58 2.1.2.Cài đặt Windows Aget 58 2.1.3.Cấu hình Nagios 60 2.1.4.Mật khẩu:…………………… ……………… 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ MÔ TẢ Ý NGHĨA VIẾT TẮT TCP Transmission Control Protocol TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol UDP User Datagram Protocol OSI Open System Interconecction SNMP Simple Network Managermant Protocol IETF Internet Engineering Task Force MIB Managerment Information Base PDU Protocol Data Unit NMS Network Managerment System BER Basic Encoding Rules CIM Common Information Model HMMS HyperMedea SGMP Simple Gateway Management Protocol RMON Remote Network Monitoring NMS Network Management System ASN.1 Abstract Syntax Notation RFC Requests for Comments MO Managed Object SMI Structure of Management Information OID Object identifier ICMP Internet Control Message Protocol Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 DANH MỤC CÁC HÌNH STT TÊN HÌNH TRANG Hình 1.1 – Lƣu đồ giao thức SNMP Hình 1.2 – Mối quan hệ NMS Agent Hình 1.3 – Mơ hình hoạt động SNMP Hình 1.4 – Hoạt động lệnh “get” giao thức SNMP 10 Hình 1.5 – Quá trình tìm kiếm 11 Hình 1.6 – Hoạt động Set 13 Hình 1.7 – Mơ hình gửi Trap từ Agent 15 Hình 1.8 – Vị trí RMON MIB-II 21 Hình 1.9 – Cấu hình RMON điển hình 22 10 Hình 2.1 -Ví dụ mạng giám sát từ RMON 23 11 Hình 2.2 – Các nhóm RMONv1 RMONv2 26 12 2.3 – Các nhóm RMONv1 27 13 2.3.1- Sơ đồ quy trình thực hệ thống 37 14 2.3.2 – Sơ đồ quy trình thực hệ thống 37 15 2.3.4 – Sơ đồ chức hệ thống 38 16 Hình 2.3.5 – Sơ đồ khối giao diện web quản trị 39 17 Hình 2.4 – Kiến trúc WMI 35 18 Hình 2.5 – Mơ hình chế làm việc NSClient ++ 40 19 Hình 2.6 – Mơ hình chế làm việc RNPE 41 20 2.7 – Direct Checks 42 21 Hình 2.8 – Indirect Checks 42 22 Hình 3.1 – Ví dụ mơ tả cố 45 23 Hình 3.2 – Mơ hình thử nghiệm 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 62 Phần cung cấp hƣớng dẫn cách cài đặt mã nguồn Nagios Debian/Ubuntu Nagios plugin đƣợc đặt thƣ mục /usr/local/nagios Giao diện web Nagios đƣợc truy cập qua địa http://localhost/nagios/ Hình 3.3 – Giao diện Map hệ thống 3.2.2.2 Kết thử nghiệm a Thống kê tình trạng hoạt động số host Học viên cài đặt hệ thống mạng Bệnh viện Điều dƣỡng Phục hồi chức tỉnh Phú Thọ Hình ảnh dƣới thể hoạt động hệ thống gồm: – Máy chủ ubuntu 12.04 cài nagios version 3.2.3 – Máy client chạy window xp: +Máy bachup data phần mềm quản lý bệnh viện(PMTBVPHCN) +Máy tính khoa phịng:Khoa Khám bệnh,… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 63 Hình 3.4– Hoạt động hệ thống giám sát ngày 17/9/2013 b Giám sát thiết bị đầu cuối Thống kê tình trạng hoạt động máy chủ thiết bị đầu cuối Hệ thống giám sát cung cấp thông tin máy chủ, máy trạm có hoạt động hay khơng Hình 3.5 – Thơng tin dịch vụ hệ thống Status (Trạng thái) – Ok (màu xanh) : hoạt động ổn định – CRITICAL, WARNING (màu đỏ): giám sát việc sử dụng CPU,Memory,HDD, đƣa cảnh báo CRITICAL tải CPU 90%, cảnh báo WARNING tải CPU 80% vòng phút Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 64 Last check :thời gian kiểm tra gần Duration: thời gian hoạt động Status Information: Thông tin trạng thái CPU load, Memory use, c Báo cáo dịch vụ host khoảng thời gian Hình 3.6 – Hệ thống hiển thị máy tính bật – Giám sát đặc điểm máy chủ: Hình 3.7 – Các đặc điểm đƣợc giám sát máy chủ Giám sát: + Trạng thái máy bật tắt, + Current Users:Có user + Lệnh ping: % packet loss,RTA + Swap Usage: % free Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 65 Hình chụp số cảnh báo đƣợc đƣa đƣợc ghi lại tệp log Cảnh báo OK lag ghi nhận dịch vụ trở lại hoạt động Cảnh báo hình chấm than dịch vụ ngừng hoạt động Hình 3.8 – log thơng báo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 66 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Sau thời gian thực hiện, em hoàn thành luận văn đạt đƣợc số kết định.Trong luận văn này, em cố gắng trình bày kiến thức quản trị mạng giám sát mạng kiến trúc quản trị mạng SNMP Luận văn tập trung chủ yếu vào vấn đề: Tổng quan quản trị mạng giám sát mạng, quản trị mạng giám sát mạng dựa giao thức SNMP Từ tiến hành xây dựng hệ thống giám sát mạng thử nghiệm dựa mã nguồn mở Đề tài nghiên cứu, triển khai hoàn thành vấn đề sau: Lý thuyết: Về vấn đề quản trị giám sát: đề tài sâu phân tích kiến trúc quản trị mạng giám sát mạng; Về giao thức quản lý mạng: đề tài trình bày kỹ giao thức quản lý mạng đơn giản (Simple Network Management Protocol) bao gồm: khái niệm giao thức quản lý mạng, thành phần giao thức quản lý mạng, cách hoạt động giao thức quản lý mạng Vai trò giao thức SNMP việc quản trị mạng từ xa Thực nghiệm: Đề tài đƣa mơ hình triển khai trình bày tồn bƣớc cấu hình hệ thống giám sát theo mơ hình triển khai đề Những kết đạt đƣợc – Có kiến thức giám sát hệ thống, giao thức quản lý mạng – Triển khai thành cơng mơ hình giám sát hệ thống Bệnh viện nơi em cơng tác Đề nghị – Tích hợp giải pháp giám sát khác vào hệ thống giám sát Nagios có sẵn nhằm tối ƣu hóa hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA, Nhà xuất LĐXH, 2004 [2] Nguyễn Tiến Ban (2009), Bài giảng Quản lý mạng viễn thông, Học viện Công nghệ Bƣu viễn thơng [3] Trần Duy Minh (2008), Giải pháp an ninh kiến trúc quản trị mạng SNMP, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên Tiếng Anh [4] Douglas Mauro, Kevin Schmidt, Essential SNMP, 2nd Edition, Publisher: O’Reilly, Pub Date: September 2005 [5] Woflgang Barth, “Nagios – System and Network Monitoring”, William Pollock, CA, 2006 [6] Mani Subramanian , Network Management: Principles and Practice, Publisher: Addison-Wesley, 2000 Các trang web [1] http://localhost/nagios/ [2] http://ip/nagios [3] http://www.nagios.org/download/ [4] http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/monitoring-windows.html [5] http://www.nsclient.org/nscp/wiki/doc [6] http://sourceforge.net/projects/nscplus Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 68 PHỤ LỤC I HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT NAGIOS TRÊN UBUNTU Phần cung cấp hƣớng dẫn cài đặt mã nguồn Nagios UBUNTU Nagios plugin đƣợc đặt thƣ mục/usr/local/nagios Giao diện Web Nagios đƣợc truy cập qua địa http://localhost/nagios/ 1.1.Gói yêu cầu Đảm bảo gói sau đƣợc cài đặt trƣớc tiếp tục cài Nagios – Apache – Trình biên dịch thƣ viện C – Thƣ viện GD Cài gói apt-get: sudo apt-get install apache2 sudo apt-get install build-essential Cài đặt thƣ viện gd2 lệnh: sudo apt-get install libgd2-xpm-dev 1.1.1 Download nagios từ server Sudo wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios3.2.3.tar.gz 1.1.2 Tạo tài khoản sudo useradd -m nagios sudo passwd nagios sudo groupadd nagcmd sudo usermod -a -G nagcmd nagios sudo usermod -a -G nagcmd www-data Giải nén nagios sudo tar -zxvf nagios-3.3.1.tar.gz cd nagios-3.3.1 sudo /configure with-command-group=nagcmd Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 69 sudo make all sudo make install sudo make install-init sudo make install-config sudo make install-commandmode sudo make install-webconf Tạo user quản lý dao web nagios sudo mkdir /usr/local/nagios/etc sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin Tạo website quản lý nagios cho apache sudo vi /etc/apache2/apache.conf Thêm nội dung sau: ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/local/nagios/sbin Options ExecCGI AllowOverride None Order allow,deny Allow from all AuthType Basic AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users Require valid-user Alias /nagios /usr/local/nagios/share Options None AllowOverride None Order allow,deny Allow from all AuthType Basic AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users Khởi động lại dịch vụ web: sudo /etc/init.d/apache2 restart Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 70 1.1.3 Download plugin nagios Sudoweget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios- plugins-1.4.15.tar.gz Giải nén cài đặt plugin tar -zxvf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz cd nagios-plugins-1.4.15 sudo /configure with-nagios-user=nagios with-nagios-group=nagios sudo make sudo make install Tạo liên kết để khởi động nagios: sudo ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios ls -altr Kiểm tra cấu hình nagios sudo /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg Khởi động hệ thống nagios sudo /etc/init.d/nagios start Truy cập nagios qua dao diện web với địa : http://ip/nagios Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 71 PHỤ LỤC II CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH GIÁM SÁT MÁY THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI XP Những có Một vài nhiệm vụ cấu hình đƣợc thực hiện: – Lệnh check_nt đƣợc định nghĩa tệp commands.cfg Nó cho phép sử dụng lệnh check_nt plugin cho việc giám sát dịch vụ Window – Mẫu Windows server host (đƣợc gọi windows-server) đƣợc tạo tệp templates.cfg Nó cho phép thêm định nghĩa host window theo mẫu đơn giản – Các tệp cấu hình đƣợc đặt thƣ mục usr/local/nagios/etc/objects/ Có thể chỉnh sửa định nghĩa có thêm định nghĩa cho phù hợp với yêu cầu Các yêu cầu cần có Trong lần cấu hình Nagios cho việc giám sát máy window cần phải sửa tệp cấu hình mẫu vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg Bỏ dấu # dịng định nghĩa nhƣ bên dƣới tệp cấu hình #cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg Lƣu tệp cấu hình Và khơng phải làm lại việc cấu hình giám sát máy Cài đặt Windows Aget Trƣớc giám sát dịch vụ thuộc tính máy window cần cài đặt agent máy Tài liệu hƣớng dẫn cách cài đặt NSClient nhƣ sau: Tải phiên NSClient theo địa http://sourceforge.net/projects/nscplus Giải nén NSClient++ thƣ mục C:NSClient++ Mở command prompt chuyển đến thƣ mục C:NSClient++ Đăng kí NSClient++ vào system service lệnh: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 72 nsclient++ /install Cài NSClient++ systray lệnh(‘SysTray’ is case-sensitive): nsclient++ SysTray Mở services manager, tìm đến dịch vụ NSClientpp, cho phép dịch vụ NSClientpp tƣơng tác với desktop (trong phần thẻ ‘Log On’) Nhƣ hình bên dƣới: Sửa tệp NSC.INI (trong thƣ mục C:NSClient++) nhƣ sau: – Bỏ comment module phần [modules], trừ CheckWMI.dll RemoteConfiguration.dll – Tùy chọn đề nghị mật cho client tùy chọn ‘password’ phần [Settings] – Bỏ comment tùy chọn ‘allowed_hosts’ phần [Settings] khai báo địa IP Nagios server mục này, để trống cho phép tất host đƣợc phép kết nối đến – Bỏ comment tùy chọn ‘port’ phần [NSClient]và đặt ‘12489’ (cổng mặc định) Khởi động dịch vụ NSClient++ : nsclient++ /start Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 73 Nếu đƣợc cài đặt cách, biểu tƣợng xuất system tray Nó vịng trịn màu vàng có chữ ‘M’ bên Cấu hình Nagios Mở tệp windows.cfg : vi /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg Thêm định nghĩa host cho máy Window đƣợc giám sát Khai báo trƣờng host_name, alias, address define host{ use windows-server //thừa kế từ mẫu có sẵn host_name Ftp_Server alias My Windows Server address 192.168.31.128 } Tiếp theo phải định nghĩa số dịch vụ để khai báo cho Nagios biết mục đƣợc giám sát Định nghĩa dịch vụ giám sát phiên NSClient++ chạy máy window: define service{ use generic-service host_name winserver service_descriptionNSClient++ Version check_command check_nt!CLIENTVERSION } Định nghĩa dịch vụ giám sát thời gian uptime Windows server: define service{ use generic-service host_name winserver service_descriptionUptime check_command check_nt!UPTIME Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 74 } Định nghĩa dịch vụ giám sát việc sử dụng CPU đƣa cảnh báo CRITICAL tải CPU 90% vòng phút, cảnh báo WARNING tải CPU 80% vòng phút define service{ use generic-service host_name winserver service_descriptionCPU Load check_command check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90 } Định nghĩa dịch vụ giám sát việc sử dụng nhớ đƣa cảnh báo CRITICAL nhớ sử dụng đến 90%, cảnh báo WARNING nhớ sử dụng đến 80% define service{ use host_name service_description check_command generic-service winserver Memory Usage check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90 } Định nghĩa dịch vụ giám sát việc sử dụng ổ đĩa C: đƣa cảnh báo CRITICAL nhớ sử dụng đến 90%, cảnh báo WARNING nhớ sử dụng đến 80% define service{ use host_name service_description check_command generic-service winserver C: Drive Space check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90 } Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 75 Định nghĩa dịch vụ giám sát trạng thái đƣa cảnh báo CRITICAL dịch vụ tạm dừng define service{ use generic-service host_name service_description winserver W3SVC check_command check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC } Định nghĩa dịch vụ giám sát tiến trình Explorer.exe đƣa cảnh báo CRITICAL tiến trình tạm dừng define service{ use generic-service host_name service_description winserver Explorer check_command check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l Explorer.exe } Mật Nếu định mật tệp cấu hình NSClient++ máy window phải sửa định nghĩa lệnh check_nt thêm mật Mở tệp commands.cfg: vi /usr/local/nagios/etc/commands.cfg Thay đổi định nghĩa lệnh check_nt thêm tham số “-s ” (trong PASSWORD mật định máy window): define command{ command_name check_nt command_line $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -s PASSWORD -v $ARG1$ $ARG2$ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 76 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ … trị giám sát mạng dựa SNMP 1.1 Giao thức quản trị mạng SNMP 1.2 Hoạt động SNMP 1.2.1 Get 1.2.2.Get – next Chƣơng 2: Nghiên cứu giải pháp quản trị giám sát hoạt động máy tính mạng 2.1 Giám sát mạng. .. II:GẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÁY TÍNH TRÊN MẠNG 19 2.1 Giám sát mạng máy tính dựa SNMP với MIB mở rộng .19 2.1.1 Giới thiệu chuẩn giám sát từ xa RMON 19 2.1.2 Các. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 30 CHƢƠNG 2: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÁY TÍNH TRÊN MẠNG Để xây dựng hệ thống giám sát hoạt động máy tính, nhà phát triển phần mềm dựa

Xem thêm:   Cách chuyển ảnh thành tranh vẽ chì online, hoặc Photoshop

Xem thêm :  Từ a – z về cách chăm sóc mèo con

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp giám sát hoạt động của các máy tính trên mạng , Nghiên cứu giải pháp giám sát hoạt động của các máy tính trên mạng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Máy Tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button