Kiến Thức Chung

luận văn thạc sĩ marketing mix của chuỗi của hàng tiện lợi circle k

Ngày đăng: 08/01/2020, 14:57

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Marketing Mix chuỗi hàng tiện lợi Circle K” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thu Quỳnh Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị mà tơi tìm hiểu nghiên cứu Hà nội, tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Hoàng Minh Anh ii LỜI CẢM ƠN “Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ, quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo khoa Kinh doanh thương mại – Trường đại học Thương Mại.Với tình cảm lòng biết ơn, tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo, đặc biệt TS Nguyễn Thu Quỳnh dành nhiều thời gian, công sức tâm huyết để hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tác giả thực luận văn Tác giả trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo tổng cơng ty Vòng tròn đỏ, chi nhánh cửa hàng Circle K nơi tác giả tiến hành điều tra, khảo sát giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả thu thập thông tin để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp CH22A.KDTM, bạn bè gia đình giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tuy có nhiều nỗ lực cố gắng thời gian khả nghiên cứu học viên nhiều hạn chế Vì luận văn khơng thể tránh thiếu sót, mong nhận góp ý Q thầy bạn.” Tác giả Nguyễn Hoàng Minh Anh iii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục hình vẽ, sơ đồ, bảng biểu Danh mục từ viết tắt Phần mở đầu Lý chọn đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu đề tài Chương 1: Một số vấn đề lý luận Marketing Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Marketing mix vai trò marketing mix doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm vai trò chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2 Nội dung hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2.1 Phân tích tình marketing chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2.2 Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu 1.2.3 Xác lập chương trình marketing mix – Mục tiêu chương trình marketing mix – Sản phẩm – Giá – Phân phối – Xúc tiến – Con người iv – Quy trình – Bằng chứng vật chất 1.2.4 Tổ chức triển khai marketing mix 1.2.5 Kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing mix 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.3.1 Các yếu tố bên chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.3.2 Các yếu tố nội chuỗi cửa hàng tiện lợi Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 2.1 Khái quát thị trường bán lẻ Việt Nam 2.2 Giới thiệu khái qt Tổng cơng ty Vòng tròn đỏ Chuỗi cửa hàng Circle K 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.2 Ngành nghề kinh doanh 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 2.2.4 Kết hoạt động Tổng Công ty chuỗi cửa hàng Circle K năm gần 2.3 Thực trạng hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 2.3.1 Thực trạng phân tích tình marketing 2.3.2 Thực trạng nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu 2.3.3 Thực trạng xác lập chương trình marketing mix – Mục tiêu chương trình marketing mix – Sản phẩm – Giá – Phân phối – Xúc tiến – Con người – Quy trình v – Bằng chứng vật chất 2.3.4 Thực trạng tổ chức triển khai marketing mix 2.3.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing mix 2.4 Đánh giá hoạt động Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 2.4.1 Những kết đạt 2.4.2 Hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đến năm 2025 3.1.1 Định hướng 3.1.2 Mục tiêu 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 3.2.1 Giải pháp phân tích tình marketing 3.2.2 Giải pháp nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu 3.2.3 Giải pháp xác lập chương trình marketing mix – Sản phẩm – Giá – Phân phối – Xúc tiến – Con người – Quy trình – Bằng chứng vật chất 3.2.4 Giải pháp tổ chức triển khai marketing mix 3.2.5 Giải pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động marketing mix 3.3 Một số kiến nghị vĩ mô vi Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra khách hàng hoạt động marketing mix Circle K Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ vii Danh mục từ viết tắt ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Tỉnh hình nghiên cứu nước .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Câu hỏi phương pháp nghiên cứu: .4 Chương I: Một số vấn đề lý luận Marketing Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Marketing mix vai trò marketing mix doanh nghiệp .6 1.1.2 Khái niệm vai trò chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2 Nội dung hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2.1 Phân tích tình Marketing doanh nghiệp bán lẻ 1.2.2 Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu doanh nghiệp bán lẻ 12 1.2.3 Xác lập chương trìnhCác hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 16 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 34 1.3.1 Các yếu tố bên chuỗi cửa hàng tiện lợi 34 1.3.2 Các yếu tố nội chuỗi cửa hàng tiện lợi 36 Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 38 2.1 Khái quát thị trường bán lẻ Việt Nam 38 2.1.1 Tình hình thị trường bán lẻ Việt nam năm gần .38 2.1.2 Xu hướng thói quen tiêu dùng người tiêu dùng Việt 39 vii 2.2 Giới thiệu khái quát Tổng cơng ty Vòng tròn đỏ Chuỗi cửa hàng Circle K 40 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.2.2 Ngành nghề kinh doanh 41 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 41 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 43 2.3 Thực trạng hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 44 2.3.1 Mô tả hoạt động thu thập liệu sơ cấp thông qua phương pháp điều tra trắc nghiệm vấn 44 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing mix Circle K Việt Nam 45 2.3.3 Thực trạng hoạt động chương trình marketing mix 50 2.4 Đánh giá hoạt động Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 68 3.1 Phân tích tình Circle K Việt Nam thị trường bán lẻ Việt 68 3.2 Định hướng mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đến năm 2025, tầm nhìn 2030 73 3.2.1 Định hướng 73 3.12.2 Mục tiêu 74 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K .74 3.3.1 Giải pháp nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu .74 3.32.2 Giải pháp hoạt động Marketing Mix 76 3.43 Một số kiến nghị vĩ mô .83 3.43.1 Kiến nghị với Chính phủ 83 3.34.2 Kiến nghị với Bộ Công Thương 83 3.34.3 Kiến nghị với hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam .84 Kết luận 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ vii Danh mục từ viết tắt ix PHẦN MỞ ĐẦU viii Lý chọn đề tài .1 Tỉnh hình nghiên cứu ngồi nước .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Câu hỏi phương pháp nghiên cứu: .4 Chương I: Một số vấn đề lý luận Marketing Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Marketing mix vai trò marketing mix doanh nghiệp .6 1.1.2 Khái niệm vai trò chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2 Nội dung hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.2.1 Phân tích tình Marketing doanh nghiệp bán lẻ 1.2.2 Nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu doanh nghiệp bán lẻ 12 1.2.3 Xác lập chương trìnhCác hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 16 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 34 1.3.1 Các yếu tố bên chuỗi cửa hàng tiện lợi 34 1.3.2 Các yếu tố nội chuỗi cửa hàng tiện lợi 36 Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 38 2.1 Khái quát thị trường bán lẻ Việt Nam 38 2.1.1 Tình hình thị trường bán lẻ Việt nam năm gần .38 2.1.2 Xu hướng thói quen tiêu dùng người tiêu dùng Việt 39 2.2 Giới thiệu khái quát Tổng công ty Vòng tròn đỏ Chuỗi cửa hàng Circle K 40 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.2.2 Ngành nghề kinh doanh 41 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 41 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 43 2.3 Thực trạng hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 44 2.3.1 Mô tả hoạt động thu thập liệu sơ cấp thông qua phương pháp điều tra trắc nghiệm vấn 44 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing mix Circle K Việt Nam 45 2.3.3 Thực trạng hoạt động chương trình marketing mix 50 2.4 Đánh giá hoạt động Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 64 2.4.1 Những kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K 68 3.1 Phân tích tình Circle K Việt Nam thị trường bán lẻ Việt 68 3.2 Định hướng mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đến năm 2025, tầm nhìn 2030 73 ix 3.2.1 Định hướng 73 3.12.2 Mục tiêu 74 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K .74 3.3.1 Giải pháp nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu .74 3.32.2 Giải pháp hoạt động Marketing Mix 76 3.43 Một số kiến nghị vĩ mô .83 3.43.1 Kiến nghị với Chính phủ 83 3.34.2 Kiến nghị với Bộ Công Thương 83 3.34.3 Kiến nghị với hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam .84 Kết luận 85 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Danh mục từ viết tắt DN MKT KH NCS LN TM CHTL Viết đầy đủ Doanh nghiệp Marketing Khách hàng Nghiên cứu sinh Lợi nhuận Thương mại Cửa hàng tiện lợi x 78 nhiều sản phẩm dựa vào mức giá nhà cung cấp đưa khiến cho việc điều chỉnh giá Circle K nói riêng CHTL nói chung bất khả thi Tuy nhiên, Circle K đưa thêm nhiều khuyến giúp thúc đẩy nhu cầu khách hàng sản phẩm, tăng lượng hàng hóa tiêu thụ cửa hàng Circle K nên tiếp tục phát triển sở vật chất cửa hàng để tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh Việc phát triển cơng nghệ khiến chi phí nhân cơng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản sản phẩm, … tối giảm hóa, giúp gia tăng lợi nhuận cửa hàng Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều nghiên cứu thị trường nghiên cứu nhu cầu khách hàng Với việc hiểu rõ nắm bắt xu tiêu dùng người tiêu dùng, doanh nghiệp có điều chỉnh kịp thời xác sách giá thân để tạo lợi cạnh tranh với đối thủ ngành Bên cạnh đó, doanh nghiệp có dự đốn nhằm định hướng mục tiêu lâu dài cho phù hợp với thay đổi tương lai thị trường Circle K nên có chiến lược kế hoạch để giảm chi phí đầu tư tại, đồng thời có nghiên cứu kĩ giá đối thủ cạnh tranh Như giúp doanh nghiệp có sách giá hiệu quả, giúp tạo lợi cạnh tranh không nhỏ so với đối thủ ngành Với việc nghiên cứu nắm rõ giá đối thủ, sách giá thân doanh nghiệp hoàn thiện để đưa bước hợp lí để thực chiến lược Marketing Circle K cần tập trung nhiều đến phát triển chiến lược khuyến cửa hàng Đặc biệt với hình thức kinh doanh này, việc có chiến lược khuyến riêng biệt hợp lí điểm cộng khơng nhỏ cho cửa hàng lòng người tiêu dùng Chiến lược khuyến khuyến đặc biệt vào ngày lễ tết, ngày đặc biệt ngày khai trường, giảm giá sản phẩm theo mùa … nên Circle K cân nhắc điều chỉnh để gia tăng ý khách hàng cửa hàng Cửa hàng cần nghiên cứu thêm chiến lược giá khác bên cạnh chiến lược giá hiên tại, điển chiến lược định giá theo cao điểm theo nhóm khách hàng Circle K giảm giá sản phẩm khung cố định 79 ngày để dàn số lượng khách hàng, giúp giảm tải số lượng khách hàng cho nhân viên vào cao điểm Bên cạnh đó, cần có thêm chiến lược giảm giá cho sinh viên, học sinh nhằm lôi kéo lượng khách hàng vô tiềm đến với cửa hàng nhiều 3.23.2.3 Phân phối Circle K nên xuất nhiều khu đô thị mới, khu chung cư cao cấp hoạch định Ngoài ra, Circle K nên tiếp tục phát triển nhiều cửa hàng khu trường học, hay bệnh viện ln khu vực có nhu cầu sử dụng sản phẩm cao Ngoài ra, riêng địa bàn Hà Nội, có nhiều khu vực mà doanh nghiệp chưa có quan tâm cần thiết, điển hình khu vực Tây Hồ Trong tương lai gần Circle K tính đến việc khai thác vào khu vực Hà Nội để tiếp tục cạnh tranh thị phần với đối thủ Circle K cần quan tâm đến việc nâng cấp bảo trì hệ thống kho cửa hàng Hệ thống kho yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, việc liên tục bảo dưỡng nâng cấp hệ thống kho thân giúp cửa hàng đảm bảo phần chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng Doanh nghiệp cần hoạch định cụ thể chiến lược phân phối cửa hàng, định hướng nắm bắt xu để có chiến lược phân phối dự phòng tương lai Chiến lược phân phối ảnh hưởng nhiều đến chiến lược mục tiêu chung doanh nghiệp, không đưa chiến lược cho phát triển chuỗi cửa hàng, mà doanh nghiệp cần chiến lược phân phối dự phòng nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với nhiều hồn cảnh khác mà không bị bỏ lại thị trường Việt Nam, vào thời điểm cạnh tranh thị trường vô lớn gay gắt Ngồi ra, hệ thống quản lí phân phối nên doanh nghiệp lưu tâm để ý đến nhiều Cơng tác quản lí phân phối việc vô quan trọng thường bị doanh nghiệp quan tâm đến, quản lí phân phối ảnh hưởng trực 80 tiếp đến hiệu chiến lược phân phối, chất lượng hệ thống phân phối tại, đánh giá mức độ bao phủ thị trường doanh nghiệp Hệ thống quản lý phân phối giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình doanh nghiệp thời điểm thị trường, nhằm giúp doanh nghiệp có điều chỉnh thích hợp, có sách nhằm củng cố, cải thiện phát triển sách, chiến lược phân phối 3.23.2.4 Xúc tiến Circle K nên tạo thêm nhiều chương trình khuyến để thu hút khách hàng, tạo chương trình khuyến riêng biệt để gây ấn tượng với khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Cửa hàng tạo thêm khuyến theo dịp lễ tết, khuyễn theo mùa, khuyến theo độ tuổi khách hàng, … để thu hút nhiều ý người tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng lợi nhuận hàng năm doanh nghiệp Ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến thương mại hạn chế, hoạt động thiếu doanh nghiệp Với sức mạnh thương hiệu mình, Circle K quan tâm thực nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, với hiệu cao, nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại Circle K cần để ý thêm đến hoạt động phần ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Hoạt động quảng cáo doanh nghiệp chưa thực hiệu chưa quan tâm nhà quản trị Những hoạt động quảng cáo doanh nghiệp không thu kết rõ ràng cần có biện pháp nhằm cải thiện hoạt động quảng cáo doanh nghiệp thời điểm Doanh nghiệp cần đầu tư để phát triển thêm hình thức quảng cáo khác Facebook ads, Google ads, … để thu hút thêm nhiều ý người tiêu dùng 3.23.2.5 Con người Hiện vấn đề tuyển dụng đào tạo người doanh nghiệp nhiều bất cập Điều thể qua đánh giá khách hàng nhân viên cửa hàng Bên cạnh lời trích thái độ nhân viên, thực 81 tế, cao điểm, khơng khó để thấy hàng dài xếp hàng để chờ toán cửa hàng, điều cần doanh nghiệp khắc phục gây khơng ảnh hưởng tiêu cực đến cho khách hàng, khách hàng Việt Nam Khâu đào tạo bồi dưỡng nhân viên q sơ sài nhiều thiếu sót, dẫn đến việc nhân viên đào tạo chưa có đủ chun mơn cần thiết để phục vụ khách hàng cách tốt Doanh nghiệp cần có quan tâm nhiều đến khâu đào tạo điểm trừ lớn Circle K so với đối thủ khác mắt người tiêu dùng Việc đánh giá hiệu công việc quan trọng, song doanh nghiệp chưa có quan tâm cần thiết đến Doanh nghiệp cần tập trung vào mảng để có nhìn xác đội ngũ nhân lực thân doanh nghiệp, để có điều chỉnh sách đào tạo tuyển dụng, giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mắt người tiêu dùng 3.23.2.6 Quy trình Hiện tại, Circle K làm tốt việc đón tiếp khách hàng mình, lời chào có khách hàng bước chân vào cửa hàng Circle K nên tiếp tục phát huy điều đào tạo nhân viên có thêm cử tốt phục vụ khách hàng, với khách hàng nhỏ tuổi điều khiến người tiêu dùng có nhìn thiện cảm khiến thương hiệu có thêm nhiều tin tưởng chuyên nghiệp tâm trí khách hàng Xác định nhu cầu khách hàng giúp giảm thiểu tối đa thời gian mà nhân viên dùng để phục vụ khách hàng, ngồi chìa khóa để cửa hàng tiện lợi đáp ứng đc mong muốn, kì vọng người tiêu dùng cửa hàng Vì vậy, Circle K cần phải có buổi đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng để có thêm phương pháp, cách thức xác định nhu cầu khách hàng nhiều Tư vấn sản phẩm công đoạn mà nhân viên bán hàng Circle K bỏ qua Với việc tư vấn sản phẩm khéo léo, người bán hàng vừa lơi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm mới, theo ý người bán hàng, vừa khiến 82 khách hàng cảm thấy hài lòng sản phẩm dịch vụ cửa hàng Các gói khuyến mãi, combo ngồi banner, lại khơng có giới thiệu thơng tin khuyến cung cấp từ phía nhân viên bán hàng Doanh nghiệp nên ý đến vấn đề tìm biện pháp khắc phục thích hợp thêm vào khóa đào tạo Một cơng đoạn cuối quan trọng thường bị cửa hàng tiện lợi bỏ qua chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng mang lại nhiều lợi cho cửa hàng, lòng tin khách hàng, hài lòng khách hàng, độ trung thành khách hàng, … Doanh nghiệp cần đưa thêm buổi đào tạo tập luyện chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thêm dịch vụ để tạo lợi cạnh tranh khác biệt so với cửa hàng tiện lợi khác 3.23.2.7 Bằng chứng vật chất – Không gian mà Circle K đem lại cho khách hàng tạo hiệu lớn điểm thu hút mà doanh nghiệp đem lại cho khách hàng Vì vậy, việc trang trí cửa hàng, bố trí khơng gian cần doanh nghiệp tập trung nhiều để phát huy mạnh có thương hiệu – Nhân viên Circle K chưa tạo thiện cảm khách hàng kì vọng Đây điều đáng lưu ý doanh nghiệp muốn gia tăng lượng khách hàng trung thành Ngoài ra, đồng phục nhân viên dễ bị nhầm với đồng phục nhân viên Vinmart, doanh nghiệp nên lưu ý đến điều – Các dịch vụ Circle K cung cấp cho khách hàng tốt, xong chưa khách hàng thực đánh giá cao Một phần nhân viên chưa thực cung cấp cách xác khách hàng thực cần Ngoài ra, Circle K nên cải tiến thêm dịch vụ có tăng thêm số lượng dịch vụ mà cửa hàng cung cấp với khách hàng để đa dạng hóa dịch vụ thân cửa hàng, nhằm gia tăng sức cạnh tranh so với đối thủ – Do khách hàng chủ yếu Circle K học sinh sinh viên, Circle K nghĩ đến việc thiết kế khu vực yên tĩnh để bạn học sinh vừa ngồi 83 học nghiên cứu, vừa sử dụng sản phẩm cửa hàng bên cạnh việc tụ tập chơi với bạn bè 3.43 Một số kiến nghị vĩ mơ 3.43.1 Kiến nghị với Chính phủ Chuỗi cửa hàng bán lẻ hình thức kinh doanh thị trường Việt Nam, khiến cho quy định quản lý phát triển hình thức kinh doanh nhiều hạn chế Học viên xin nêu lên số đề xuất cho Chính phủ với mong muốn cải thiện hoạt động chuỗi cửa hàng bán lẻ nói chung chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K nói riêng: -“Nhà nước cần xây dựng công bố tiêu chí để xác định cơng bố tiêu chí để xác định tên gọi chuẩn xác cho loại hình bán lẻ nhằm phân biệt hình thức kinh doanh có tương đồng với tạp hóa, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, … nhằm xây dựng, quy hoạch mạng lưới hợp lí – Nhà nước nên hồn thiện sách phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, ban hành sách ưu đãi thuế, chi phí điện, nước, … nhằm ổn định giá thị trường Ngoài ra, cần thực tiêu chuẩn hóa chất lượng hàng hóa (đảm bảo tiêu chuẩn an tồn, vệ sinh nói chung, vệ sinh an tồn thực phẩm nói riêng), xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thống toàn quốc – Nhà nước cần nhanh chóng hồn thiện hệ thống tốn loại thẻ thơng qua ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mua bán, giao dịch nói chung CHTL nói riêng diễn thuận tiện – Thắt chặt mối quan hệ thành phố lớn với nhau, thành phố lớn tỉnh thành nước nhằm nâng cao đoàn kết, hợp tác, trao đổi hàng hóa, mở rộng thị trường, phát triển.” 3.34.2 Kiến nghị với Bộ Công Thương – Thực chức quản lý nhà nước, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động doanh nghiệp bán lẻ – Tạo mơi trường pháp lý bình đẳng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán lẻ phát triển bình đẳng, đặc biệt mơi trường cạnh tranh gay gắt với nhà bán lẻ lớn, nhà bán lẻ nước ngoài, 84 – Xem xét bổ sung loại hình lẻ cửa hàng tiện lợi vào danh mục ưu đãi đầu tư Luật đầu tư loại hình bán lẻ có triển vọng giai đoạn phát triển – Tăng cường phổ biến văn quản lý nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp bán lẻ – Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ kỹ thuật bán lẻ cho doanh nghiệp bán lẻ – Hỗ trợ nghiên cứu thị trường bán lẻ cho doanh nghiệp – Hoàn thiện triển khai chiến lược ngành bán lẻ chiến lược toongr thể phát triển thị trường nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn 2035 3.34.3 Kiến nghị với hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam – Tăng cường phổ biến văn quản lý nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp bán lẻ – Hỗ trợ công tác nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ kỹ thuật bán lẻ cho doanh nghiệp bán lẻ – Hỗ trợ nghiên cứu thị trường bán lẻ cho doanh nghiệp – Theo dõi, nắm bắt kịp thời kiến nghị vướng mắc liên quan đến thị trường, hoạt động, ngành bán lẻ lên cấp quản lý nhà nước – Hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận nguồn tín dụng – Hệ thống pháp lý phải thật tạo sân chơi công bằng, thông thường cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chuỗi cửa hàng bán lẻ phát triển – Các văn hướng dẫn thi hành luật phải ngành chủ quản thông báo, hướng dẫn đến doanh nghiệp 85 KẾT LUẬN Hoạt động Marketing mix có vai trò tầm quan trọng to lớn với doanh nghiệp bán lẻ Trong bối cảnh này, thị trường bán lẻ có cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt, việc chiếm dù 1% thị phần thị trường việc nghe đơn giản thực vô phức tạp, khiến cho hoạt động marketing mix lại quan trọng để thực mong muốn phát triển doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng Marketing mix, tác giả lựa chọn đề tài luận văn: “Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K Việt Nam”, đề tài giải làm rõ số vấn đề sau: – Hệ thống hóa lý thuyết Marketing Marketing mix doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuỗi cửa hàng bán lẻ Đồng thời đề tài nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing mix doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ – Phân tích thực trạng Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K Việt Nam nay, kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân – Trên sở đó, tác giả nhận thấy phát triển Circle K Việt Nam chưa xứng với tiềm doanh nghiệp, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing mix cho doanh nghiệp Tác giả mong luận văn đóng góp phần việc hoàn thiện hoạt động marketing mix cho Circle K Việt Nam, giúp doanh nghiệp phát triển tương lai 86 Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo TS Nguyễn Thu Quỳnh nhiệt tình hướng dẫn đưa ý kiến quý báu trình nghiên cứu để tác giả có kết luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhân viên Circle K giúp đỡ tác giả hoàn thành nghiên cứu Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên đề tài nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo, tồn thể nhân viên Tổng cơng ty Vòng tròn đỏ quan tâm đến lĩnh vực để đề tài hồn thiện hơn, có giá cao lý thuyết thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO – Philip Kotler, “Marketing Management” (2013), NXB Prentice – Hall – Philip Kotler, “Marketing Essentials” (2010), NXB Prentice – Hall – William M Luther, “The Marketing Plan” (2011), NXB Amacom – C.Hill G.Jones, “Strategic Management” (2008): An integrated approach, NXB Boston: Houghton Mifflin -Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền: “Ảnh hưởng yếu tố cá nhân, tâm lý marketing-mix đến hành vi mua sản phẩm fast-food thương hiệu nước người tiêu dùng Hà Nội, Việt Nam.” – Luận án tiến sĩ -“Ứng dụng Marketing mix vào phát triển mơ hình chuỗi cửa hàng tiện ích 24/7 Hà Nội.” – Cơng trình nghiên cứu sinh viên đại học Ngoại Thương – Tác giả Bùi Thị Phương: “Hoàn thiện quản trị Marketing Tổng cơng ty cổ phần bưu Viettel” Luận văn thạc sĩ trường Đại học Thương Mại – Tác giả Vũ Xuân Tùng: “Chính sách Marketing mix khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh khu công nghiệp Tiên Sơn” – Luận văn thạc sĩ trường Đại học Thương Mại – GT.TS Nguyễn Bách Khoa TS Cao Tuấn Khanh (2011), “Giáo trình Marketing thương mại”, NXB Thống kê – Tác giả Huỳnh Thị Lê Ni (2012), “Xây dựng sách marketing mix Cơng ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện”, luận văn thạc sĩ trường Đại học Đà Nẵng – Một số trang web: + www.nielsen.com + www.forbesvietnam.com.vn + www.brandvietnam.com + www.vneconomy.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra khảo sát khách hàng Với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng hành quý khách hàng chặng đường phát triển, luận văn “ Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K Việt Nam” mong nhận ý kiến khách quan ông/bà hoạt động Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K Việt Nam Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên Giới tính Độ tuổi Nghề nghiệp Địa Số điện thoại Email Phần 2: Nội dung Anh chị mua sắm cửa hàng tiện lợi chưa? Có Chưa Anh chị có thường xuyên mua sắm cửa hàng tiện lợi/ cửa hàng tạp hóa khơng? Có Khơng Anh chị thường hay mua cửa hàng tạp hóa truyền thống hay cửa hàng tiện lợi? Cửa hàng tạp hóa truyền thống Cửa hàng tiện lợi Cửa hàng tiện lợi cửa hàng tiện lợi anh chị thường hay mua sắm nhất? Circle K Vinmart Shop n Go Family Mart Sản phẩm Circle K anh chị mua sử dụng nhiều nhất? Đồ ăn Đồ uống Đồ dùng hàng ngày Anh chị có hài lòng với thái độ nhân viên cách phục vụ nhân viên Circle K hay khơng? Có Khơng Anh chị có quan tâm để ý tới combo khuyến Circle K hay khơng? Có Khơng Anh chị có cảm thấy dễ dàng việc nhận biết tìm kiếm cửa hàng Circle K khơng? Có Khơng Anh chị đánh chất lượng sản phẩm Circle K cung cấp Rất tốt Tốt Khá Bình thường Kém 10 Anh chị đánh với giá sản phẩm Circle K cung cấp Rất tốt Tốt Khá Bình thường Kém 11 Điều điều khiến anh chị thích Circle K? Khơng gian (bài trí, thiết kế cửa hàng,…) Dịch vụ (thái độ nhân viên, cách phục vụ, …) Sản phẩm (chất lượng, giá sản phẩm, khuyến mãi) 12 Điều điều khiến anh chị khơng thích Circle K? Khơng gian Dịch vụ Sản phẩm 13 Điều khiến anh chị biết đến Circle K sử dụng sản phẩm, dịch vụ Circle K? Bạn bè, người thân, đồng nghiệp, … Website, Internet Ads Khác 14 Điều khiến anh chị biết đến khuyến mãi, tiện ích dịch vụ Circle K? Bạn bè, người thân, đồng nghiệp, … Website, Internet Ads, … Khác 15 Anh chị có mong muốn cải thiện điều Circle K thời điểm tại? Sản phẩm Dịch vụ Không gian 16 Đề xuất anh chị để cải thiện Circle K thời điểm tại? Phụ lục 2: Câu hỏi vấn lãnh đạo quản lý Circle K Ông/bà đánh hoạt động marketing mix mà công ty thực hiện? Ông/bà liệt kê điểm mạnh điểm yếu Circle K Định hướng phát triển Circle K thời gian tới nào? Theo ông/bà, Circle K cần thực giải pháp để cải thiện chất lượng hoạt động Marketing Mix? Những giải pháp cần thực thời gian trước mắt? … lợi Circle K CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING MIX CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Marketing mix vai trò marketing mix doanh nghiệp *Khái niệm Marketing. .. Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix chuỗi cửa hàng tiện. .. lý luận Marketing Marketing mix chuỗi cửa hàng tiện lợi 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Marketing mix vai trò marketing mix doanh nghiệp .6 1.1.2 Khái niệm vai trò chuỗi cửa hàng

Xem thêm:   7 cách đặt tên shop online độc đáo, thu hút, không đụng hàng

Xem thêm :  Tp hồ chí minh: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

– Xem thêm –

Xem thêm: luận văn thạc sĩ marketing mix của chuỗi của hàng tiện lợi circle k , luận văn thạc sĩ marketing mix của chuỗi của hàng tiện lợi circle k , Câu hỏi và phương pháp nghiên cứu:, Chương I: Một số vấn đề lý luận về Marketing và Marketing mix của chuỗi cửa hàng tiện lợi., Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix của chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K, a. Các yếu tố môi trường vĩ mô, b. Các yếu tố môi trường vi mô, Xúc tiến Thương Mại (Promotion), Bằng chứng vật chất, Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kinh Doanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button