Kiến Thức Chung

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt

Ngày đăng: 27/08/2012, 08:35

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt Giáo trình Adobe Photoshop 1 Chng1: CÁC THAO TÁC C BN CA PHOTOSHOP Trong chng 1 nhm cung cp cho các bn Sinh viên nhng khái nim và tính nng c bn trong chng trình Adobe Photoshop, c th chúng ta s tìm hiu các vn  sau: − Khái nim chng trình Adobe Photoshop. − c im chng trình Adobe Photoshop. − Gii thiu nh Bitmap. − Khái nim phn t im nh. − Khái nim  phân gii tp tin. − Khái nim  phân gii màn hình. − Cu hình phn cng cho chng trình Adobe Photoshop. − Phng pháp cài t chng trình Adobe Photoshop. − Cách khi ng chng trình Adobe Photoshop. − Gii thiu giao din chng trình Adobe Photoshop. − Các thao tác trên tp tin trong Adobe Photoshop. − Thoát khi chng trình Adobe Photoshop. − Các thao tác trên ca s giao din Adobe Photoshop. − Các thao tác c bn trong vùng chn. − Các thao tác bin i vùng chn. − Các thao tác bin i vùng nh c chn. Giáo trình Adobe Photoshop 2 TT Công Ngh Thông Tin I. GII THIU ADOBE PHOTOSHOP I.1. Khái Nim Adobe Photoshop CS3 là chng trình  ha ng dng chuyên nghip dùng  x lí nh Bitmap. ây là phiên bn c phát trin t phiên bn Adobe Photoshop CS2. Chng trình Adobe Photoshop có th chy trên các h iu hành Win 2k trên c hai h máy PC và Macintosh. I.2. c im Ca Chng Trình Adobe Photoshop Adobe Photoshop là mt trong nhng chng trình ng dng rt c sc vi nhiu tính nng c áo. Bng k thut lp ghép và ch!nh sa hình nh, chúng ta có th to ra nhng sn ph”m ng dng rt hp d#n và phong phú. Nhng ng dng tiêu biu c$a Adobe Photoshop ó là: − Lp ghép hình nh. − To nh ngh thut. − Thit k m#u (Poster, Prochure, Catologue). − H% tr thit k web. − Phc hi hình nh c&. − To ch ngh thut. − Hiu ch!nh nh màu. − Chuyn i nh en trng sang màu. I.3. Khái Nim nh Bitmap ‘nh Bitmap là tp hp các im nh to nên mt hình nh có th quan sát c. S( im nh càng nhiu thì hình nh càng rõ nét. Các hình nh Bitmap có tính ph thuc vào  phân gii. Ngh)a là  phân gii càng cao thì hình nh càng sc nét. M%i hình nh Bitmap xác *nh s cha s( lng im nh xác *nh. I.4. Khái Nim Phn T im nh Pixel im nh hay phn t im nh còn gi là Pixel (Picture Element). M%i Pixel có mt ta  và màu sc xác *nh trên nh. Thông th+ng Pixel có dng hình vuông và ng+i ta không quan tâm n kích thc c$a Pixel là bao nhiêu. Giáo trình Adobe Photoshop 3 I.5.  Phân Gii Màn Hình  phân gii c$a màn hình là s( lng Pixel có trong mt n v* tính c$a màn hình. Th+ng c tính bng dots per inch (dpi).  phân gii màn hình ph thuc vào kích thc màn hình và s( lng Pixel có trên màn hình.  phân gii màn hình tiêu biu trên máy PC th+ng là 72 dpi. I.6.  Phân Gii Tp Tin  phân gii tp tin là s( lng Pixel trong mt n v* o dùng  hin th* tp tin. Th+ng tính bng ppi – Pixel per inch. Khi so sách  phân gii c$a hai tp tin nh bng cách m s( lng pixel có trong cùng mt n v* o c$a hai hình nh. Nu tp tin nào có s( lng Pixel nhiu hn thì tp tin ó có  phân gii cao hn hay hình nh rõ nét hn. I.7. Yêu Cu Phn Cng Hu ht các máy tính ngày nay u có th cài t và chy c chng trình Adobe Photoshop. I.8. Phng Pháp Cài t Chng Trình  cài t chng trình Adobe Photoshop chúng ta có th th,c hin theo các bc sau: − Bc 1: Chy File Setup.exe t Source cha chng trình cài t Photoshop: Start -> Run -> Chn Browse -> Ch! ra +ng d#n (Ví d): D: setup.exe. Hay t )a CD cha Source chng trình cài t Photoshop CS3 vào trong  )a CD- Rom (Th+ng )a này có chc nng Autorun). − Bc 2: Hp thai Setup xut hin chn Next, chn ngôn ng mc *nh, chn Next, Chn Accept, Chn kiu cài t Typical, Compact, Custum (Th+ng chn Typical). Ch! li +ng d#n cài t chng trình. Chn Next. − Bc 3: Thit lp các thông tin cá nhân và Khoá cài dt chng trình – Serial Number: Ly t CD cài t c$a )a chng trình. Chn Next. − Bc 4: Ch+ h th(ng t, cài t và chn Finish  kt thúc. − Bc 5: Crack khóa chng trình bng cách chép toàn b ni dung có trong th mc Crack c$a )a cài t vào trong Giáo trình Adobe Photoshop 4 TT Công Ngh Thông Tin th mc cài t Adobe Photoshop trc khi th,c hin chy Adobe Photoshop ln u tiên. II. KHI NG CHNG TRÌNH ADOBE PHOTOSHOP  khi ng Photoshop chúng ta chn mt trong các cách sau: − Chn Start, chn Program, chn Adobe Photoshop. − Nu ã to Shortcut cho chng trình Adobe Photoshop trên màn hình nn Desktop thì nhp úp chut trái vào Shortcut. − Chn Start, chn Run, nhp tên tp tin Photoshop, chn Ok. III. GIAO DIN CA S ADOBE PHOTOSHOP III.1. Gii Thiu Ca S Giao Din CS3 III.2. Các Thành Phn Trên Ca S Giao Din Thanh Tiêu : Cha tiêu  chng trình ng dng Adobe Photoshop. Cha Ba Button chc nng: − Close Button: óng chng trình ng dng. − Restore Button: Phóng to/ Thu nh ca s chng trình. Tool Palettes Status Title bar Menu bar Option bar Giáo trình Adobe Photoshop 5 − Minimizes Button: Tm th+i “n ca s chng trình ng dng lên thanh tác v. Thanh Menu: Gm có 9 Menu chc nng: − Menu File: Cha các chc nng liên quan n thao tác trên tp tin: M mi tp tin, M tp tin có s-n, Lu tp tin, In n… − Menu Edit: Cha các chc nng liên quan n vic hiu ch!nh tp tin trong quá trình thao tác nh: Tr v thao tác lin trc, thao tác lin sau. Sao chép, di chuyn ni dung vào vùng nh tm, dán ni dung t vùng nh tm vào vùng nh… − Menu Image: Cha các lnh v biên tp hình nh: Ch  màu, Quay hình nh… − Menu Layer: Cha các chc nng x lý lp. − Menu Select: Cha các chc nng liên quan n thao tác chn và thôi chn hình nh, bin i vùng chn. − Menu Filter: Cha các chc nng to hiu ng trên nh. − Menu View: Cha các chc nng xác lp ch  hin th* hình nh. − Menu Window: Cha các chc nng hin th* hay “n các Palette c$a chng trình. − Menu Help: Cha các thông tin tr giúp s dng chng trình Adobe Photoshop. Palettets Chc nng: Photoshop th hin chc nng thông qua giao tip trên Palette. M%i bng Palette s cha các chc nng riêng c$a palette ó, nó gi(ng nh là mt hp thoi. Gm có các Palette sau: − Palette Navigator: Giúp trt hình nh và iu ch!nh t! l hin th* c$a hình nh. − Palette Info: Cho bit thông tin màu ti v* trí con tr c&ng nh các thông tin khác tùy thuc vào công c c chn. − Palette Layer: Qun lý lp c$a (i tng. Giáo trình Adobe Photoshop 6 TT Công Ngh Thông Tin − Palette Style: Cha các m#u Style c$a lp. − Palette Chanel: Giúp qun lí Kênh màu − Palette Action: Giúp to và qun lí các thao tác t, ng. − Palette Color/ Swatches: Dùng  chn màu. − Palette Path: Qun lí +ng biên. − Palette History: Lu các nh chp nhanh và các trng thái hiu ch!nh nh. Thanh tùy chn: Cha ,ng các tùy chn chc nng c$a công c c chn trong hp công c. Thanh Trng Thái: Hin th* mt s( thông tin liên quan n vic thao tác và to (i tng trên ván v. Ván V: Ván v là mt ca s làm vic c gii hn bi kích thc chiu dài và chiu rng c$a hình nh. Là ni to và hiu ch!nh hình nh. Ván v có th c thay i màu nn thông qua chc nng Background. Bn cht ván v c&ng gi(ng nh mt ca s tài liu. Trên ván v c&ng có ba Button chc nng gi(ng nh thanh tiêu  và c&ng có tiêu  c$a tài liu ang m. IV. CÁC THAO TÁC TRÊN TP TIN IV.1. M Mi Tp Tin  m mi mt tp tin, ta th,c hin nh sau: − Bc 1: Chn Menu File, Chn New. Hoc nhn t hp phím tt là Ctrl + N. − Bc 2: Hp thoi New xut hin. Xác lp các thông s( sau:  Name: Thit lp tên tp tin hình nh.  Width: Thit lp chiu rng hình nh, n v* là Pixel/ Inches/ cm.  Height: Thit lp chiu cao hình nh, n v* là Pixel/ Inches/ cm. Giáo trình Adobe Photoshop 7  Resolution:  phân gii hình nh, n v* là Pixel/ Inches hay Pixel/ cm.  Mode: Chn ch  màu.  Contents: Chn nn cho Canvas:  White: Màu nn là màu trng.  Background: Màu nn là màu c$a Background.  Transparent: Canvas có nn trong su(t. − Bc 3: Chn Ok. IV.2. M Mi Tp Tin Có Thuc Tính Bi!t Trc  m mi mt tp tin có cùng kích thc và  phân gii vi tp tin kt thúc, ta th,c hin nh sau: − Chn tp tin kt thúc. Chn Menu File, chn new. − Hp thoi xut hin. Mc preset, chn file kt thúc, chn Ok. IV.3. M Tp Tin Có S”n  m mt tp tin có s.n ta th,c hin nh sau: − Chn Menu File, Chn Open. Hay nhn phím tt là Ctrl + O. − Hp thoi Open xut hin, Xác lp các thông s( sau: Giáo trình Adobe Photoshop 8 TT Công Ngh Thông Tin  Look in: Ch! ra +ng d#n cha tp tin cn m.  File name: Gõ vào tên tp tin hay nhp chut chn tp tin cn m ti vùng nhìn thy.  File of type: Kiu file, th+ng chn mc *nh theo kiu *nh dng c$a chng trình Adobe Photoshop. − Ra lnh m tp tin bng chc nng Open. IV.4. Lu Tp Tin Ln u  lu mt tp tin, ta th,c hin nh sau: − Chn Menu File, chn Save hoc Save as, Phím tt là Shift + Ctrl + S, hay Ctrl + S. − Hp thai xut hin, xác lp các thuc tính sau:  Save in: Ch! ra +ng d#n lu tp tin  File name: Gõ vào tên tp tin cn lu.  Format: Chn kiu *nh dng file mu(n lu.  Save option: Xác lp các tu/ chn: Giáo trình Adobe Photoshop 9  As a copy: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu thành mt tp tin bn sao trong khi ó v#n m ca s tài liu hin hành.  Alpha Chanels: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu kênh màu Alpha kèm theo tài liu. Ngc li s xoá tt c các kênh màu Alpha.  Layers: Nu ánh du check vào chc nng này thì s gi nguyên các lp. Ngc li s trn tt c các lp li thành mt lp duy nht.  Anotation: Nu ánh du check vào chc nng này thì s cho phép lu kèm chú thích.  Spot color: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu thông tin màu vt. Ngc li thì loi b.  Use Proof setup, ICC Profile: Nu bt du check s lu tài liu qun lí màu. Giáo trình Adobe Photoshop 10 TT Công Ngh Thông Tin  Thumbnail: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu kèm nh thu nh cho tài liu. Mc này có tác dng khi chc nng Preview Image trong hp thoi Preferences là Ask When Saving.  Use Lower Case Extensions: Nu bt du check vào chc nng này thì phn tên m rng s luôn luôn là kí t, th+ng. − Chn Save  lu tp tin. IV.5. Lu Tp Tin Vi Ni Dung C#  lu tip theo ni dung mt tp tin ang son tho, ta th,c hin nh sau: Chn File chn Save, Phím tt Ctrl + S. IV.6. Lu Tp Tin D$ Phòng  lu mt tp tin ã lu thành mt tp tin d, phòng mi, ta th,c hin nh sau: − Chn File chn Save as, Phím tt là Shift + Ctrl + S. − Bc tip theo th,c hin gi(ng vi bc lu ln u. IV.7. Lu Tp Tin Theo %nh Dng Web  lu ni dung mt tp tin ang son tho theo dng thc File nh Web, ta th,c hin nh sau: − Chn File chn Save for Web hay nhn t hp phím tt là Alt + Shift + Ctrl + S. − Chn kiu *nh dng: *.gif; *.jpg. − Ch! ra ni lu. − Chn Ok  lu file. Cách lu này cho phép chuyn sang dng tp tin hình nh có th hin th* c trên chng trình duyt Web. 0u im là có c kích thc file nh. IV.8. Duyt File Có th nói ây là tính nng u vit c$a photoshop, nó giúp cho chúng ta có th va quan sát c toàn b ni dung th mc cha hình nh cn m ng th+i còn giúp cho chúng ta m tp tin ã có.  th,c hin duyt file trong Photoshop, th,c hin nh sau: […]… ó.  Giáo trình Adobe Photoshop 4 TT Cơng Ngh Thơng Tin th mc cài t Adobe Photoshop trc khi th,c hin chy Adobe Photoshop ln u tiên. II. KHI NG CHNG TRÌNH ADOBE PHOTOSHOP  khi ng Photoshop chúng ta chn mt trong các cách sau: − Chn Start, chn Program, chn Adobe Photoshop. − Nu ã to Shortcut cho chng trình Adobe Photoshop trên màn hình nn… và chy c chng trình Adobe Photoshop. I.8. Phng Pháp Cài t Chng Trình  cài t chng trình Adobe Photoshop chúng ta có th th,c hin theo các bc sau: − Bc 1: Chy File Setup.exe t Source cha chng trình cài t Photoshop: Start -> Run -> Chn Browse -> Ch! ra +ng d#n (Ví d): D: setup.exe. Hay t )a CD cha Source chng trình cài t Photoshop CS3 vào trong… +ng d#n cài t chng trình. Chn Next. − Bc 3: Thit lp các thông tin cá nhân và Khố cài dt chng trình – Serial Number: Ly t CD cài t c$a )a chng trình. Chn Next. − Bc 4: Ch+ h th(ng t, cài t và chn Finish  kt thúc. − Bc 5: Crack khóa chng trình bng cách chép tồn b ni dung có trong th mc Crack c$a )a cài t vào trong Giáo trình Adobe Photoshop 45… ã chn. Giáo trình Adobe Photoshop 11 − Chn Menu File, chn Browse − Hoc nhn t hp phím tt là Ctrl + Shift + O. − Hp thai xut hin, xem hình: − M th mc cha tp tin ti vùng cây th mc Folder. − Nu mu(n m tp tin nào ch! cn nhp úp chut trái lên hình nh tp tin nhìn thy. V. THỐT KH&I CHNG TRÌNH PHOTOSHOP  thoát khi Adobe Photoshop, … Ch! ra +ng d#n lu tp tin  File name: Gõ vào tên tp tin cn lu.  Format: Chn kiu *nh dng file mu(n lu.  Save option: Xác lp các tu/ chn: Giáo trình Adobe Photoshop 34 TT Cơng Ngh Thơng Tin Bài Tp 1.2: Giáo trình Adobe Photoshop 27 − t con tr lên vùng chn và drag chut d+i hình nh n v* trí mi. Cách 2: − To vùng chn bt k/. − t con… Start, chn Run, nhp tên tp tin Photoshop, chn Ok. III. GIAO DIN CA S ADOBE PHOTOSHOP III.1. Gii Thiu Ca S Giao Din CS3 III.2. Các Thành Phn Trên Ca S Giao Din Thanh Tiêu : Cha tiêu  chng trình ng dng Adobe Photoshop. Cha Ba Button chc nng: − Close Button: óng chng trình ng dng. − Restore Button: Phóng to/ Thu nh ca s chng trình. Tool Palettes… Image size cho phép thay i kích thc và  phân gii c$a hình nh. − Chn Menu Image, chn lnh Image size. Hp thoi xut hin, xác lp các thông s(: Giáo trình Adobe Photoshop 38 TT Cơng Ngh Thơng Tin Bài Tp 1.6: Giáo trình Adobe Photoshop 42 TT Cơng Ngh Thơng Tin  Xác lp các thuc tính:  Name: Gõ tên lp.  Mode: Chn Mơ hình màu.  Color: Chn Màu nn cho lp.  Opacity:… Lightness. − Th,c hin tng t, cho các qu cu còn li. Giáo trình Adobe Photoshop 8 TT Cơng Ngh Thơng Tin  Look in: Ch! ra +ng d#n cha tp tin cn m.  File name: Gõ vào tên tp tin hay nhp chut chn tp tin cn m ti vùng nhìn thy.  File of type: Kiu file, th+ng chn mc *nh theo kiu *nh dng c$a chng trình Adobe Photoshop. − Ra lnh m tp tin bng chc nng Open. IV.4…. hp phím Alt + F4. VI. CÁC THAO TÁC TRÊN CA S GIAO DIN VI.1. Hp Công C’ Hp công c c$a Photoshop cha ,ng y $ các chc nng cho phép to, hiu ch!nh và bin i hình nh. Giáo trình Adobe Photoshop 5 − Minimizes Button: Tm th+i “n ca s chng trình ng dng lên thanh tác v. Thanh Menu: Gm có 9 Menu chc nng: − Menu File: Cha các chc nng… trí con tr c&ng nh các thơng tin khác tùy thuc vào công c c chn. − Palette Layer: Qun lý lp c$a (i tng. Giáo trình Adobe Photoshop 40 TT Cơng Ngh Thơng Tin I. LAYER – LP 7I T8NG I.1. Khái Nim Lp )i T.ng Lp (i tng là mt thành phn mà Photoshop dùng  qun lý s, phân bit hình nh. Trong mt Canvas, lp nn luôn luôn c xp di cùng, lp này không th to . chng trình Adobe Photoshop, c th chúng ta s tìm hiu các vn  sau: − Khái nim chng trình Adobe Photoshop. − c im chng trình Adobe Photoshop. . phn cng cho chng trình Adobe Photoshop. − Phng pháp cài t chng trình Adobe Photoshop. − Cách khi ng chng trình Adobe Photoshop. − Gii

Xem thêm:   Cách gỡ bỏ mật khẩu file PDF, xóa bỏ Password file PDF nhanh

Xem thêm :  Cấu trúc câu cảm thán với what và how

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, c i m C a Ch ng Trình Adobe Photoshop Khái Ni m nh Bitmap Khái Ni m Ph n T i m nh Pixel Phân Gi i T p Tin Yêu C u Ph n C ng, KH I NG CH GIAO DI N C A S ADOBE PHOTOSHOP 1. Gi i Thi u C a S Giao Di n CS3, M M i T p Tin Có Thu c Tính Bit Tr c M T p Tin Có Sn L u T p Tin L n u, H p Công C, Thao Tác Trên Màu Background và Foreground Các Thao Tác Bin i Hình nh S dng cơng c Zoom Tool , phóng to hình nh, CÁC THAO TÁC TRÊN VÙNG CH4N 1. CHÚ Ý, Delete Layer: Xóa l p. Add a Mask: T o l p m t n . Add a Layer Style: T o hi u, Gi i Thi u Palettes Channel Các Thao Tác C B n Trên Kênh Hi n th Palette Channel:, t V2n Ph ng Pháp Áp Dng Hi u ng Hi u ng Colored Pencil Hi u ng Blur, Hi u ng Radial Blur Hi u ng Ripple Hi u ng Twirt Hi u ng Zigzag Hi u ng Add Noise Hi u ng Diffuse Hi u ng Emboss, Hi u ng Wind Hi u ng Mosaic Tiles Ví d:, Mơ Hình Màu Mơ hình màu HSB: Ch Màu Ch , màu RGB, CÁC THAO TÁC TƠ MÀU 1. Tơ y B+ng L nh Fill, Khái Ni m, Nhóm Cơng C Xóa nh Cơng c Erase Tool: Cơng C Sao Chép MHu Clone Stamp Ch c n ng: Cơng C Patch Tool Ch c n ng: Cơng C Pen Tool Ch c N ng:, CHUYKN VÙNG CH4N THÀNH PATH Thao tác thc hi n Xóa Path Thao tác thc hi n T o M i MHu Pattern Ch c n ng:, Nhc L i Công C Sao Chép MHu Clone Stamp Ch c n ng: Nhc L i Công C Patch Tool Ch c n ng: Công c Sharpen Ch c n ng: Công C Smudge Ch c n ng:, L nh Cuves Ch c n ng: L nh Desaturate Ch c n ng: Ví D: Hi u Ch0nh nh en Trng Yêu c u:, Các Thành Ph n C a M t Web Pages Mi Quan H Gi?a Thit K 1 H a và Thit K Website, BÀI T P CH NG 3: THIT K GIAO DI N WEBSITE

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Máy Tính

Xem thêm :  15 mẫu đế tản nhiệt laptop tốt bền thụ động, chủ động giá từ 150k

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button