Kiến Thức Chung

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt

Ngày đăng: 27/08/2012, 08:35

Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt Giáo trình Adobe Photoshop 1 Chng1: CÁC THAO TÁC C BN CA PHOTOSHOP Trong chng 1 nhm cung cp cho các bn Sinh viên nhng khái nim và tính nng c bn trong chng trình Adobe Photoshop, c th chúng ta s tìm hiu các vn  sau: − Khái nim chng trình Adobe Photoshop. − c im chng trình Adobe Photoshop. − Gii thiu nh Bitmap. − Khái nim phn t im nh. − Khái nim  phân gii tp tin. − Khái nim  phân gii màn hình. − Cu hình phn cng cho chng trình Adobe Photoshop. − Phng pháp cài t chng trình Adobe Photoshop. − Cách khi ng chng trình Adobe Photoshop. − Gii thiu giao din chng trình Adobe Photoshop. − Các thao tác trên tp tin trong Adobe Photoshop. − Thoát khi chng trình Adobe Photoshop. − Các thao tác trên ca s giao din Adobe Photoshop. − Các thao tác c bn trong vùng chn. − Các thao tác bin i vùng chn. − Các thao tác bin i vùng nh c chn. Giáo trình Adobe Photoshop 2 TT Công Ngh Thông Tin I. GII THIU ADOBE PHOTOSHOP I.1. Khái Nim Adobe Photoshop CS3 là chng trình  ha ng dng chuyên nghip dùng  x lí nh Bitmap. ây là phiên bn c phát trin t phiên bn Adobe Photoshop CS2. Chng trình Adobe Photoshop có th chy trên các h iu hành Win 2k trên c hai h máy PC và Macintosh. I.2. c im Ca Chng Trình Adobe Photoshop Adobe Photoshop là mt trong nhng chng trình ng dng rt c sc vi nhiu tính nng c áo. Bng k thut lp ghép và ch!nh sa hình nh, chúng ta có th to ra nhng sn ph”m ng dng rt hp d#n và phong phú. Nhng ng dng tiêu biu c$a Adobe Photoshop ó là: − Lp ghép hình nh. − To nh ngh thut. − Thit k m#u (Poster, Prochure, Catologue). − H% tr thit k web. − Phc hi hình nh c&. − To ch ngh thut. − Hiu ch!nh nh màu. − Chuyn i nh en trng sang màu. I.3. Khái Nim nh Bitmap ‘nh Bitmap là tp hp các im nh to nên mt hình nh có th quan sát c. S( im nh càng nhiu thì hình nh càng rõ nét. Các hình nh Bitmap có tính ph thuc vào  phân gii. Ngh)a là  phân gii càng cao thì hình nh càng sc nét. M%i hình nh Bitmap xác *nh s cha s( lng im nh xác *nh. I.4. Khái Nim Phn T im nh Pixel im nh hay phn t im nh còn gi là Pixel (Picture Element). M%i Pixel có mt ta  và màu sc xác *nh trên nh. Thông th+ng Pixel có dng hình vuông và ng+i ta không quan tâm n kích thc c$a Pixel là bao nhiêu. Giáo trình Adobe Photoshop 3 I.5.  Phân Gii Màn Hình  phân gii c$a màn hình là s( lng Pixel có trong mt n v* tính c$a màn hình. Th+ng c tính bng dots per inch (dpi).  phân gii màn hình ph thuc vào kích thc màn hình và s( lng Pixel có trên màn hình.  phân gii màn hình tiêu biu trên máy PC th+ng là 72 dpi. I.6.  Phân Gii Tp Tin  phân gii tp tin là s( lng Pixel trong mt n v* o dùng  hin th* tp tin. Th+ng tính bng ppi – Pixel per inch. Khi so sách  phân gii c$a hai tp tin nh bng cách m s( lng pixel có trong cùng mt n v* o c$a hai hình nh. Nu tp tin nào có s( lng Pixel nhiu hn thì tp tin ó có  phân gii cao hn hay hình nh rõ nét hn. I.7. Yêu Cu Phn Cng Hu ht các máy tính ngày nay u có th cài t và chy c chng trình Adobe Photoshop. I.8. Phng Pháp Cài t Chng Trình  cài t chng trình Adobe Photoshop chúng ta có th th,c hin theo các bc sau: − Bc 1: Chy File Setup.exe t Source cha chng trình cài t Photoshop: Start -> Run -> Chn Browse -> Ch! ra +ng d#n (Ví d): D: setup.exe. Hay t )a CD cha Source chng trình cài t Photoshop CS3 vào trong  )a CD- Rom (Th+ng )a này có chc nng Autorun). − Bc 2: Hp thai Setup xut hin chn Next, chn ngôn ng mc *nh, chn Next, Chn Accept, Chn kiu cài t Typical, Compact, Custum (Th+ng chn Typical). Ch! li +ng d#n cài t chng trình. Chn Next. − Bc 3: Thit lp các thông tin cá nhân và Khoá cài dt chng trình – Serial Number: Ly t CD cài t c$a )a chng trình. Chn Next. − Bc 4: Ch+ h th(ng t, cài t và chn Finish  kt thúc. − Bc 5: Crack khóa chng trình bng cách chép toàn b ni dung có trong th mc Crack c$a )a cài t vào trong Giáo trình Adobe Photoshop 4 TT Công Ngh Thông Tin th mc cài t Adobe Photoshop trc khi th,c hin chy Adobe Photoshop ln u tiên. II. KHI NG CHNG TRÌNH ADOBE PHOTOSHOP  khi ng Photoshop chúng ta chn mt trong các cách sau: − Chn Start, chn Program, chn Adobe Photoshop. − Nu ã to Shortcut cho chng trình Adobe Photoshop trên màn hình nn Desktop thì nhp úp chut trái vào Shortcut. − Chn Start, chn Run, nhp tên tp tin Photoshop, chn Ok. III. GIAO DIN CA S ADOBE PHOTOSHOP III.1. Gii Thiu Ca S Giao Din CS3 III.2. Các Thành Phn Trên Ca S Giao Din Thanh Tiêu : Cha tiêu  chng trình ng dng Adobe Photoshop. Cha Ba Button chc nng: − Close Button: óng chng trình ng dng. − Restore Button: Phóng to/ Thu nh ca s chng trình. Tool Palettes Status Title bar Menu bar Option bar Giáo trình Adobe Photoshop 5 − Minimizes Button: Tm th+i “n ca s chng trình ng dng lên thanh tác v. Thanh Menu: Gm có 9 Menu chc nng: − Menu File: Cha các chc nng liên quan n thao tác trên tp tin: M mi tp tin, M tp tin có s-n, Lu tp tin, In n… − Menu Edit: Cha các chc nng liên quan n vic hiu ch!nh tp tin trong quá trình thao tác nh: Tr v thao tác lin trc, thao tác lin sau. Sao chép, di chuyn ni dung vào vùng nh tm, dán ni dung t vùng nh tm vào vùng nh… − Menu Image: Cha các lnh v biên tp hình nh: Ch  màu, Quay hình nh… − Menu Layer: Cha các chc nng x lý lp. − Menu Select: Cha các chc nng liên quan n thao tác chn và thôi chn hình nh, bin i vùng chn. − Menu Filter: Cha các chc nng to hiu ng trên nh. − Menu View: Cha các chc nng xác lp ch  hin th* hình nh. − Menu Window: Cha các chc nng hin th* hay “n các Palette c$a chng trình. − Menu Help: Cha các thông tin tr giúp s dng chng trình Adobe Photoshop. Palettets Chc nng: Photoshop th hin chc nng thông qua giao tip trên Palette. M%i bng Palette s cha các chc nng riêng c$a palette ó, nó gi(ng nh là mt hp thoi. Gm có các Palette sau: − Palette Navigator: Giúp trt hình nh và iu ch!nh t! l hin th* c$a hình nh. − Palette Info: Cho bit thông tin màu ti v* trí con tr c&ng nh các thông tin khác tùy thuc vào công c c chn. − Palette Layer: Qun lý lp c$a (i tng. Giáo trình Adobe Photoshop 6 TT Công Ngh Thông Tin − Palette Style: Cha các m#u Style c$a lp. − Palette Chanel: Giúp qun lí Kênh màu − Palette Action: Giúp to và qun lí các thao tác t, ng. − Palette Color/ Swatches: Dùng  chn màu. − Palette Path: Qun lí +ng biên. − Palette History: Lu các nh chp nhanh và các trng thái hiu ch!nh nh. Thanh tùy chn: Cha ,ng các tùy chn chc nng c$a công c c chn trong hp công c. Thanh Trng Thái: Hin th* mt s( thông tin liên quan n vic thao tác và to (i tng trên ván v. Ván V: Ván v là mt ca s làm vic c gii hn bi kích thc chiu dài và chiu rng c$a hình nh. Là ni to và hiu ch!nh hình nh. Ván v có th c thay i màu nn thông qua chc nng Background. Bn cht ván v c&ng gi(ng nh mt ca s tài liu. Trên ván v c&ng có ba Button chc nng gi(ng nh thanh tiêu  và c&ng có tiêu  c$a tài liu ang m. IV. CÁC THAO TÁC TRÊN TP TIN IV.1. M Mi Tp Tin  m mi mt tp tin, ta th,c hin nh sau: − Bc 1: Chn Menu File, Chn New. Hoc nhn t hp phím tt là Ctrl + N. − Bc 2: Hp thoi New xut hin. Xác lp các thông s( sau:  Name: Thit lp tên tp tin hình nh.  Width: Thit lp chiu rng hình nh, n v* là Pixel/ Inches/ cm.  Height: Thit lp chiu cao hình nh, n v* là Pixel/ Inches/ cm. Giáo trình Adobe Photoshop 7  Resolution:  phân gii hình nh, n v* là Pixel/ Inches hay Pixel/ cm.  Mode: Chn ch  màu.  Contents: Chn nn cho Canvas:  White: Màu nn là màu trng.  Background: Màu nn là màu c$a Background.  Transparent: Canvas có nn trong su(t. − Bc 3: Chn Ok. IV.2. M Mi Tp Tin Có Thuc Tính Bi!t Trc  m mi mt tp tin có cùng kích thc và  phân gii vi tp tin kt thúc, ta th,c hin nh sau: − Chn tp tin kt thúc. Chn Menu File, chn new. − Hp thoi xut hin. Mc preset, chn file kt thúc, chn Ok. IV.3. M Tp Tin Có S”n  m mt tp tin có s.n ta th,c hin nh sau: − Chn Menu File, Chn Open. Hay nhn phím tt là Ctrl + O. − Hp thoi Open xut hin, Xác lp các thông s( sau: Giáo trình Adobe Photoshop 8 TT Công Ngh Thông Tin  Look in: Ch! ra +ng d#n cha tp tin cn m.  File name: Gõ vào tên tp tin hay nhp chut chn tp tin cn m ti vùng nhìn thy.  File of type: Kiu file, th+ng chn mc *nh theo kiu *nh dng c$a chng trình Adobe Photoshop. − Ra lnh m tp tin bng chc nng Open. IV.4. Lu Tp Tin Ln u  lu mt tp tin, ta th,c hin nh sau: − Chn Menu File, chn Save hoc Save as, Phím tt là Shift + Ctrl + S, hay Ctrl + S. − Hp thai xut hin, xác lp các thuc tính sau:  Save in: Ch! ra +ng d#n lu tp tin  File name: Gõ vào tên tp tin cn lu.  Format: Chn kiu *nh dng file mu(n lu.  Save option: Xác lp các tu/ chn: Giáo trình Adobe Photoshop 9  As a copy: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu thành mt tp tin bn sao trong khi ó v#n m ca s tài liu hin hành.  Alpha Chanels: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu kênh màu Alpha kèm theo tài liu. Ngc li s xoá tt c các kênh màu Alpha.  Layers: Nu ánh du check vào chc nng này thì s gi nguyên các lp. Ngc li s trn tt c các lp li thành mt lp duy nht.  Anotation: Nu ánh du check vào chc nng này thì s cho phép lu kèm chú thích.  Spot color: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu thông tin màu vt. Ngc li thì loi b.  Use Proof setup, ICC Profile: Nu bt du check s lu tài liu qun lí màu. Giáo trình Adobe Photoshop 10 TT Công Ngh Thông Tin  Thumbnail: Nu ánh du check vào chc nng này thì s lu kèm nh thu nh cho tài liu. Mc này có tác dng khi chc nng Preview Image trong hp thoi Preferences là Ask When Saving.  Use Lower Case Extensions: Nu bt du check vào chc nng này thì phn tên m rng s luôn luôn là kí t, th+ng. − Chn Save  lu tp tin. IV.5. Lu Tp Tin Vi Ni Dung C#  lu tip theo ni dung mt tp tin ang son tho, ta th,c hin nh sau: Chn File chn Save, Phím tt Ctrl + S. IV.6. Lu Tp Tin D$ Phòng  lu mt tp tin ã lu thành mt tp tin d, phòng mi, ta th,c hin nh sau: − Chn File chn Save as, Phím tt là Shift + Ctrl + S. − Bc tip theo th,c hin gi(ng vi bc lu ln u. IV.7. Lu Tp Tin Theo %nh Dng Web  lu ni dung mt tp tin ang son tho theo dng thc File nh Web, ta th,c hin nh sau: − Chn File chn Save for Web hay nhn t hp phím tt là Alt + Shift + Ctrl + S. − Chn kiu *nh dng: *.gif; *.jpg. − Ch! ra ni lu. − Chn Ok  lu file. Cách lu này cho phép chuyn sang dng tp tin hình nh có th hin th* c trên chng trình duyt Web. 0u im là có c kích thc file nh. IV.8. Duyt File Có th nói ây là tính nng u vit c$a photoshop, nó giúp cho chúng ta có th va quan sát c toàn b ni dung th mc cha hình nh cn m ng th+i còn giúp cho chúng ta m tp tin ã có.  th,c hin duyt file trong Photoshop, th,c hin nh sau: […]… ó.  Giáo trình Adobe Photoshop 4 TT Cơng Ngh Thơng Tin th mc cài t Adobe Photoshop trc khi th,c hin chy Adobe Photoshop ln u tiên. II. KHI NG CHNG TRÌNH ADOBE PHOTOSHOP  khi ng Photoshop chúng ta chn mt trong các cách sau: − Chn Start, chn Program, chn Adobe Photoshop. − Nu ã to Shortcut cho chng trình Adobe Photoshop trên màn hình nn… và chy c chng trình Adobe Photoshop. I.8. Phng Pháp Cài t Chng Trình  cài t chng trình Adobe Photoshop chúng ta có th th,c hin theo các bc sau: − Bc 1: Chy File Setup.exe t Source cha chng trình cài t Photoshop: Start -> Run -> Chn Browse -> Ch! ra +ng d#n (Ví d): D: setup.exe. Hay t )a CD cha Source chng trình cài t Photoshop CS3 vào trong… +ng d#n cài t chng trình. Chn Next. − Bc 3: Thit lp các thông tin cá nhân và Khố cài dt chng trình – Serial Number: Ly t CD cài t c$a )a chng trình. Chn Next. − Bc 4: Ch+ h th(ng t, cài t và chn Finish  kt thúc. − Bc 5: Crack khóa chng trình bng cách chép tồn b ni dung có trong th mc Crack c$a )a cài t vào trong Giáo trình Adobe Photoshop 45… ã chn. Giáo trình Adobe Photoshop 11 − Chn Menu File, chn Browse − Hoc nhn t hp phím tt là Ctrl + Shift + O. − Hp thai xut hin, xem hình: − M th mc cha tp tin ti vùng cây th mc Folder. − Nu mu(n m tp tin nào ch! cn nhp úp chut trái lên hình nh tp tin nhìn thy. V. THỐT KH&I CHNG TRÌNH PHOTOSHOP  thoát khi Adobe Photoshop, … Ch! ra +ng d#n lu tp tin  File name: Gõ vào tên tp tin cn lu.  Format: Chn kiu *nh dng file mu(n lu.  Save option: Xác lp các tu/ chn: Giáo trình Adobe Photoshop 34 TT Cơng Ngh Thơng Tin Bài Tp 1.2: Giáo trình Adobe Photoshop 27 − t con tr lên vùng chn và drag chut d+i hình nh n v* trí mi. Cách 2: − To vùng chn bt k/. − t con… Start, chn Run, nhp tên tp tin Photoshop, chn Ok. III. GIAO DIN CA S ADOBE PHOTOSHOP III.1. Gii Thiu Ca S Giao Din CS3 III.2. Các Thành Phn Trên Ca S Giao Din Thanh Tiêu : Cha tiêu  chng trình ng dng Adobe Photoshop. Cha Ba Button chc nng: − Close Button: óng chng trình ng dng. − Restore Button: Phóng to/ Thu nh ca s chng trình. Tool Palettes… Image size cho phép thay i kích thc và  phân gii c$a hình nh. − Chn Menu Image, chn lnh Image size. Hp thoi xut hin, xác lp các thông s(: Giáo trình Adobe Photoshop 38 TT Cơng Ngh Thơng Tin Bài Tp 1.6: Giáo trình Adobe Photoshop 42 TT Cơng Ngh Thơng Tin  Xác lp các thuc tính:  Name: Gõ tên lp.  Mode: Chn Mơ hình màu.  Color: Chn Màu nn cho lp.  Opacity:… Lightness. − Th,c hin tng t, cho các qu cu còn li. Giáo trình Adobe Photoshop 8 TT Cơng Ngh Thơng Tin  Look in: Ch! ra +ng d#n cha tp tin cn m.  File name: Gõ vào tên tp tin hay nhp chut chn tp tin cn m ti vùng nhìn thy.  File of type: Kiu file, th+ng chn mc *nh theo kiu *nh dng c$a chng trình Adobe Photoshop. − Ra lnh m tp tin bng chc nng Open. IV.4…. hp phím Alt + F4. VI. CÁC THAO TÁC TRÊN CA S GIAO DIN VI.1. Hp Công C’ Hp công c c$a Photoshop cha ,ng y $ các chc nng cho phép to, hiu ch!nh và bin i hình nh. Giáo trình Adobe Photoshop 5 − Minimizes Button: Tm th+i “n ca s chng trình ng dng lên thanh tác v. Thanh Menu: Gm có 9 Menu chc nng: − Menu File: Cha các chc nng… trí con tr c&ng nh các thơng tin khác tùy thuc vào công c c chn. − Palette Layer: Qun lý lp c$a (i tng. Giáo trình Adobe Photoshop 40 TT Cơng Ngh Thơng Tin I. LAYER – LP 7I T8NG I.1. Khái Nim Lp )i T.ng Lp (i tng là mt thành phn mà Photoshop dùng  qun lý s, phân bit hình nh. Trong mt Canvas, lp nn luôn luôn c xp di cùng, lp này không th to . chng trình Adobe Photoshop, c th chúng ta s tìm hiu các vn  sau: − Khái nim chng trình Adobe Photoshop. − c im chng trình Adobe Photoshop. . phn cng cho chng trình Adobe Photoshop. − Phng pháp cài t chng trình Adobe Photoshop. − Cách khi ng chng trình Adobe Photoshop. − Gii

Xem thêm:   Cách gỡ bỏ mật khẩu file PDF, xóa bỏ Password file PDF nhanh

Xem thêm :  Top 10 truyện tranh ngôn tình ngược mà bạn nên đọc qua

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, Giáo trình Adobe Photoshop Tiếng Việt, c i m C a Ch ng Trình Adobe Photoshop Khái Ni m nh Bitmap Khái Ni m Ph n T i m nh Pixel Phân Gi i T p Tin Yêu C u Ph n C ng, KH I NG CH GIAO DI N C A S ADOBE PHOTOSHOP 1. Gi i Thi u C a S Giao Di n CS3, M M i T p Tin Có Thu c Tính Bit Tr c M T p Tin Có Sn L u T p Tin L n u, H p Công C, Thao Tác Trên Màu Background và Foreground Các Thao Tác Bin i Hình nh S dng cơng c Zoom Tool , phóng to hình nh, CÁC THAO TÁC TRÊN VÙNG CH4N 1. CHÚ Ý, Delete Layer: Xóa l p. Add a Mask: T o l p m t n . Add a Layer Style: T o hi u, Gi i Thi u Palettes Channel Các Thao Tác C B n Trên Kênh Hi n th Palette Channel:, t V2n Ph ng Pháp Áp Dng Hi u ng Hi u ng Colored Pencil Hi u ng Blur, Hi u ng Radial Blur Hi u ng Ripple Hi u ng Twirt Hi u ng Zigzag Hi u ng Add Noise Hi u ng Diffuse Hi u ng Emboss, Hi u ng Wind Hi u ng Mosaic Tiles Ví d:, Mơ Hình Màu Mơ hình màu HSB: Ch Màu Ch , màu RGB, CÁC THAO TÁC TƠ MÀU 1. Tơ y B+ng L nh Fill, Khái Ni m, Nhóm Cơng C Xóa nh Cơng c Erase Tool: Cơng C Sao Chép MHu Clone Stamp Ch c n ng: Cơng C Patch Tool Ch c n ng: Cơng C Pen Tool Ch c N ng:, CHUYKN VÙNG CH4N THÀNH PATH Thao tác thc hi n Xóa Path Thao tác thc hi n T o M i MHu Pattern Ch c n ng:, Nhc L i Công C Sao Chép MHu Clone Stamp Ch c n ng: Nhc L i Công C Patch Tool Ch c n ng: Công c Sharpen Ch c n ng: Công C Smudge Ch c n ng:, L nh Cuves Ch c n ng: L nh Desaturate Ch c n ng: Ví D: Hi u Ch0nh nh en Trng Yêu c u:, Các Thành Ph n C a M t Web Pages Mi Quan H Gi?a Thit K 1 H a và Thit K Website, BÀI T P CH NG 3: THIT K GIAO DI N WEBSITE

Xem thêm :  Văn nghị luận là gì? đặc điểm, các loại văn nghị luận
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Máy Tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button