Kiến Thức Chung

giáo án dạy theo chủ đề: liên kết ion liên kết cộng hóa trị

Ngày đăng: 30/08/2017, 13:49

I. Nội dung chuyên đề Nội dung 1: liên kết ion tinh thể ion Sự tạo thành ion, catim, anion, sự tạo thành kiên kết ion Nội dung 2: liên kết cộng hóa trị sự hình thành liên kết cộng hóa trị, mối quan hệ giữa độ âm điện và liên kết hóa họcNội dung 3: Luyện tập liên kết ion, liên kết cộng hóa trị Luyện tập về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị Chủ đề : LIÊN KẾT ION-LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ I Nội dung chuyên đề * Nội dung 1: liên kết ion- tinh thể ion – Sự tạo thành ion, catim, anion, tạo thành kiên kết ion * Nội dung 2: liên kết cộng hóa trị – hình thành liên kết cộng hóa trị, mối quan hệ độ âm điện liên kết hóa học *Nội dung 3: Luyện tập liên kết ion, liên kết cộng hóa trị – Luyện tập liên kết ion, liên kết cộng hóa trị II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu * Nội dung 1: liên kết ion -Kiến thức Biết được: – Vì nguyên tử lại liên kết với – Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử – Định nghĩa liên kết ion -Kĩ – Viết cấu hình electron ion đơn nguyên tử cụ thể – Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử phân tử chất cụ thể – Thái độ Rèn luyện: ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tích cực hợp tác nhóm, chủ động hoàn thành nhiệm vụ giao – Định hướng hình thành phát triển lực phẩm chất + Năng lực giải vấn đề + Năng lực hợp tác nhóm + Năng lực giao tiếp + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học + Năng lực tính toán * Nội dung 2: liên kết cộng hóa trị -Kiến thức Biết được: – Định nghĩa liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị không cực (H2, O2), liên kết cộng hoá trị có cực hay phân cực (HCl, CO2) – Mối liên hệ hiệu độ âm điện nguyên tố chất liên kết hoá học nguyên tố hợp chất – Tính chất chung chất có liên kết cộng hoá trị – Quan hệ liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực liên kết ion -Kĩ – Viết công thức electron, công thức cấu tạo số phân tử cụ thể – Dự đoán kiểu liên kết hoá học có phân tử gồm nguyên tử biết hiệu độ âm điện chúng – Thái độ: Say mê, hứng thú học tập, yêu khoa học – Định hướng hình thành phát triển lực phẩm chất + Năng lực giải vấn đề + Năng lực hợp tác nhóm + Năng lực giao tiếp + Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học + Năng lực tính toán * Nội dung 3: luyện tập liên kết ionliên kết cộng hóa trị -Kiến thức Nắm vững kiến thức liên kết ion, liên kết cộng hóa trị -Kĩ Rèn luyện ca – Thái độ: Say mê, hứng thú học tập, yêu ks dạng Bt liên kết ion, liên kết cộng hóa trị – Định hướng hình thành phát triển lực phẩm chất + Năng lực giải vấn đề + Năng lực hợp tác nhóm + Năng lực tính toán Phương pháp – Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm – Phương pháp thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở, thuyết trình Bảng mô tả mức yêu cầu câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá Loại câu hỏi/bài tập Câu hỏi/bài tập định tính Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cơ – Khái niệm ion, cation, anion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử; Liên kết ion Vận dụng nâng cao – Hiểu chất – Viết trình – Viết công thức nhường nhận nhường nhận electron electron, công nguyên tử nguyên tử thức cấu tạo số phân tử (có – Xác định ion – Viết cấu hình nguyên tố) đơn nguyên tử, electron ion đơn – Định nghĩa liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị không cực (H2, O2 ), liên kết cộng hoá trị có cực hay phân cực (HCl, CO2 ) – Tính chất chung chất có liên kết cộng hoá trị – Quan hệ liên kết cộng hoá trị không cực, liên kết cộng hoá trị có cực liên kết ion Bài tập định lượng ion đa nguyên tử nguyên tử cụ thể – Giải thích dựa vào thành hình thành số phần ion đọc – Dựa vào thành phần phân tử cụ thể tên phân tử xác định loại liên kết có phân tử – Viết hình thành liên kết nguyên tử đơn chất hợp chất – Viết công thức electron, công thức cấu tạo số phân tử cụ thể (gồm nguyên tố) – Xác định số p, n, e – Xác định số p, ion n, e số phân tử, ion đa – Dựa vào độ âm điện nguyên tử xác định loại liên kết có hợp – So sánh khả chất phân cực liên kết dựa váo độ âm điện Các câu hỏi/bài tập 4.1.Mức độ nhận biết TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hóa trị nguyên tử có: A Giá trị độ âm điện cao C Năng lượng ion hóa thấp B Nguyên tử khối lớn D Số hiệu nguyên tử nhỏ Câu : Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hóa trị để trở thành : A Ion dương có nhiều proton B Ion dương có số proton không thay đổi C Ion âm có nhiều proton D Ion âm có số proton không thay đổi Câu : Liên kết kim loại đồng liên kết : A Ion C Cộng hóa trị có cực B cộng hóa trị không cực D Kim loại Câu : Liên kết cộng hóa trị : A Liên kết phi kim với B Liên kết cặp electron chung bị lệch nguyên tử C Liên kết hình thành dùng chung electron nguyên tử khác D Liên kết tạo nên nguyên tử electron chung TỰ LUẬN Câu 5: Liên kết ion hình thành đâu? Câu 6: Trong chất sau: HCl, SO2, H2O, Cl2, Na, P, NaCl, Na2SO4 chất hình thành từ liên kết ion? Chất hình thành từ liên kết cộng hóa trị? Câu 7: Hợp chất ion có tính chất gì? Câu 8: Thế liên kết cộng hóa trị? Câu 9: Có loại liên kết cộng hóa trị? Câu 10: Liên kết “cho – nhận” gì? Nó khác liên kết ion liên kết cộng hóa trị nào? 4.2 Mức độ thông hiểu TRẮC NGHIỆM Câu 11 : Chọn mệnh đề sai : A Bản chất liên kết ion góp chung electron nguyên tử để có trạng thái bền khí B Liên kết cho nhận trường hợp đặc biệt liên kết cộng hóa trị C Liên kết cộng hóa trị có cực dạng chuyển tiếp liên kết ion liên kết cộng hóa trị không cực D Liên kết cho nhận giới hạn liên kết ion liên kết cộng hóa trị Câu 12: Tìm định nghĩa sai liên kết ion : A Liên kết ion hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu B Liên kết ion tinh thể NaCl lực hút tĩnh điện ion Na + ion Cl– C Liên kết ion liên kết hình thành tương tác ion dấu D Liên kết ion liên kết nguyên tố có hiệu số độ âm điện > 1,7 Câu 13 : Chọn định nghĩa ion ? A Phần tử mang điện B Nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện C Hạt vi mô mang điện (+) hay (–) D Phân tử bị hay nhận thêm electron Câu 14 : Ion dương hình thành : A Nguyên tử nhường electron B Nguyên tử nhận thêm electron C Nguyên tử nhường proton D Nguyên tử nhận thêm proton Câu 15 : Trong dãy oxit sau : Na2O, MgO, Al2O3 , SiO2 , P2O5 , SO3 , Cl2O7 Những oxit có liên kết ion : A Na2O , SiO2 , P2O5 B MgO, Al2O3 , P2O5 C Na2O, MgO, Al2O3 D SO3, Cl2O3 , Na2O Câu 16: Cho ion : Na+, Mg2+, F– Tìm câu khẳng định sai A ion có cấu hình electron giống B ion có số nơtron khác C ion có số electron D ion có số proton Câu 17: Cho hợp chất: NH3, H2O, K2S, MgCl2, Na2O, CH4, chất có liên kết ion là: A NH3, H2O , K2S, MgCl2 B K2S, MgCl2, Na2O CH4 C NH3, H2O , Na2O CH4 D K2S, MgCl2, Na2O Câu 18: Cho hợp chất: NH3, Na2S,CO2, CaCl2, MgO, C2H2 Hợp chất có liên kết cộng hóa trị là: A CO2, C2H2, MgO B NH3.CO2, Na2S C NH3 , CO2, C2H2 D CaCl2, Na2S, MgO Câu 19 : Cho chất : NH3 (I) ;NaCl (II) ; K2S (III); CH4 (IV) ; MgO (V) ; PH3 (VI) Liên kết ion hình thành chất ? A I, II B IV, V, VI C II, III, V D II, III, IV Câu 20 : Các nguyên tử liên kết với thành phân tử để : A chuyển sang trạng thái có lượng thấp B có cấu hình electron khí C có cấu hình electron lớp D chuyển sang trạng thái có lượng cao Đáp án sai ? TỰ LUẬN Câu 21: Viết cấu hình ion: K+, Al3+, Ca2+, S2-, Cl- Câu 22: Cho nguyên tử : 23 Na; 24 Mg; 14 N; 16 O; 35 Cl 11 12 17 a) Cho biết số p; n; e viết cấu hình electron chúng b) Xác định vị trí chúng hệ thống tuần hoàn? Nêu tính chất hoá học c) Viết cấu hình electron Na+, Mg2+, N3-, Cl-, O2- d) Cho biết cách tạo thành liên kết ion trong: Na2O ; MgO ; NaCl ; MgCl2 ; Na3N 4.3 Mức độ vận dụng: TRẮC NGHIỆM Câu 24: Ion sau có 32 electron : A CO32- B SO42- C NH4+ D NO3- C SO42- D Sn2+ Câu 25: Ion có tổng số proton 48 ? A NH4+ B SO32- Câu 26: Phát biểu sau sai nói liên kết phân tử HCl ? A Các nguyên tử Hidro Clo liên kết liên kết cộng hóa trị đơn B Các electron liên kết bị hút lệch phía C Cặp electron chung hidro clo nằm nguyên tử D Phân tử HCl phân tử phân cực Câu 27: Ngtử X có 20p nguyên tử Y có 17e Hợp chất hình thành nguyên tố : A X2Y với liên kết cộng hóa trị B XY2 với liên kết ion C XY với liên kết ion D X3Y2 với liên kết cộng hóa trị E Câu 28: Cho phân tủ : N2 ; SO2 ; H2 ; HBr Phân tử phân tủ có liên kết cộng hóa trị không phân cực ? A N2 ; SO2 F B H2 ; HBr C SO2 ; HBr D H2 ; N2 G Câu 29: Nếu chất rắn nguyên chất dẫn điện tốt trạng thái rắn trạng thái lỏng liên kết chiếm ưu chất : A Liên kết H J C Liên kết cộng hóa trị có cực ion K D Liên kết cộng hóa trị cực B Liên kết I kim loại L Câu 30 : Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh ? A H2 M B CH4 C H2 D HCl N Câu 31 : Cho nguyên tử có cấu hình electron O trạng thái sau : 1s22s1 1s22s22p5 Hai nguyên tử kết hợp loại liên kết để tạo thành hợp chất ? A Liên kết cộng hóa trị có cực C Liên kết cộng hóa trị cực B Liên kết ion D Liên kết kim loại Câu 32 : Nguyên tử oxi có cấu hình electron :1s22s22p4 Sau tạo liên kết , có cấu hình : E F G 2 A 1s 2s 2p B 1s 2s 2p 3s I 2 D 1s22s22p63s2 C 1s 2s 2p Câu 33: Nguyên tố Canxi có số hiệu nguyên tử 20.Khi Canxi tham gia phản ứng tạo hợp chất ion Cấu hình electron ion Canxi là: J A K 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s L H C M 2 6 1s 2s 2p 3s 3p B 1s22s22p6 Na+ + Cl GH − → NaCl GI Vậy: Liên kết ion liên kết hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu GJ Phản ứng hoá học: x 1e GK GL GM 2Na + Cl GW GP Củng cố: GQ GV: Viết cấu hình ion: K+, Al3+, ClGR HS: viết CH e GS Dặn dò: GT BTVN 1,3,4,5,6 – SGK –T60 GU Xem trước lien kết cộng hóa trị GV GX V Rút kinh nghiệm 20 → 2Na+Cl − III Tinh thể ion (SGK) GN GO Hoạt động 4:Củng cố, dặn dò (2’) GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT 21 HU HV HW 22 HX Ngày giảng: 10A 10A 10A HY Tiết 23,24: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ HZ 5.1.Chuẩn bị IA GV chuẩn bị phiếu học tập IB Phiếu học tập IC Nội dung Viết cấu hình electron Na , Cl, H Biểu diễn hình thành ion Na+, Cl– , H+ Giải thích hình thành phân tử NaCl Sự hình thành phân tử NaCl dựa quy tắc trình bày khái niệm liên kết ion ? ID Nội dung Có thể hình thành phân tử H – H, H – Cl theo quy tắc hay không ? Tại sao? IE 5.2 Phương pháp IF Đàm thoại, gợi mở IG 5.3: Tiến trình dạy học IH Tiết 23: II Hoạt động GV – HS IJ Nội dung 23 IK Hoạt động 1.(5’) Tổ chức tình KS học tập KT IL GV sử dụng phiếu học tập số kiểm tra KU cũ đưa kết luận : Để hình thành phân tử, nguyên tử bỏ electron để góp chung thành đôi electron nhằm thỏa mãn quy tắc bát tử LKHH hình thành theo cách gọi liên kết cộng hóa trị KV KW I Sự hình thành liên kết cộng hóa trị KX Liên kết cộng hóa trị hình thành IM Hoạt động :(7’) Sự hình thành phân nguyên tử giống Sự hình thành đơn chất tử H2 IN GV yêu cầu HS thảo luận : KY a) Sự hình thành phân tử H2 IO – Viết cấu hình e nguyên tử H KZ H : 1s1 He LA He : 1s2 IP – So sánh cấu hình e nguyên tử H với cấu hình e nguyên tử He (khí gần nhất) LB – Sự hình thành phân tử H2: IQ HS thảo luận đưa nhận xét : LC H + ∙H → H : H IR – H : 1s1 He : 1s2 LD → H – H → H2 IS – H thiếu 1e đạt cấu hình bền LE khí He LF IT GV : Do nguyên tử H liên kết LG với cách nguyên tử góp chung 1e tạo thành cặp e chung phân tử H2 phân tử H2 nguyên tử có 2e giống vỏ e nguyên tử khí He : LH LI IU H• + •H → H : H LJ IV GV bổ sung số quy ước sau : LK IW – Mỗi chấm (•) bên kí hiệu nguyên tố LL biểu diễn 1e lớp LM IX – Kí hiệu H : H gọi công thức e, LN thay dấu (:) gạch (-), ta có LO 24 NO V Rút kinh nghiệm NP NQ NR NS 25 NT Ngày giảng: 10A 10A 10A NU Tiết 24: NV Hoạt động GV – HS NW Nội dung NX Hoạt động Kiểm tra cũ (13’) OA NY GV gọi HS lên trình bày tạo thành liên kết phân tử H2, HCl, CO2? NZ HS: Viết CT e, CTCT phân tử H2, HCl, CO2 Giải thích OB Hoạt động 2: (7’) Tính chất PC Tính chất chất có liên kết chất có liên kết cộng hóa trị OC GV cho HS đọc SGK tự tổng kết cộng hóa trị PD Các chất mà phân tử có liên kết CHT theo nội dung sau: chất rắn đường, S, iot Có thể chất lỏng nước, ancol chất khí khí cacbonic, clo, hidro OD Kể tên chất mà phân tử có liên kết cộng hóa trị? OE Tính chất chất có liên kết PE Các chất có cực rượu etylic, đường tan nhiều dung môi có cực nước Phần lớn chất không cực S, iot, chất hữu không cực tan dung môi không cực benzen CHT? OF HS thảo luận 2’ đưa nhận xét OG OH PF II Độ âm điện liên kết hóa học PG Quan hệ liên kết CHT không cực, liên kết CHT có cực liên kết ion OI Hoạt động (8’) Quan hệ liên kết CHT không cực, liên kết CHT có cực liên kết ion PH – Trong phân tử, cặp e chung nguyên tử ta có liên kết CHT không cực OJ GV tổ chức cho HS thảo luận so sánh để rút giống khác liên kết CHT không cực, liên kết CHT có cực liên kết ion PI – Nếu cặp e chung lệch nguyên tử (có OK HS thảo luận theo nhóm rút PJ – Nếu cặp e chung lệch hẳn nhận xét giá trị độ âm điện lớn hơn), liên kết CHT có cực nguyên tử, ta có liên kết ion 26 OL GV kết luận: Như liên kết CHT không cực, liên kết CHT có cực liên kết ion có chuyển tiếp với Liên kết ion coi trường hợp riêng liên kết CHT PK PL PM Hiệu độ âm điện liên kết hóa học OM Hoạt động (10’) Hiệu độ âm điện liên kết hóa học PN Hiệu độ âm PP Loại liên kết điện ON GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để biết người ta dùng hiệu độ âm điện để phân loại cách tương đối loại liên kết hóa học theo quy ước sau: (bảng bên ) PO ( ∆χ ) OO ∆χ ˂ PQ 0≤ OP OQ GV hướng dẫn HS vận dụng bảng 0,4 phân loại liên kết để làm ví dụ SGK không cực PU Liên kết CHT có cực ∆χ < PR 0,4≤ OR HS thảo luận làm tập PT Liên kết CHT PV Liên kết ion 1,7 OS OT PS OU OV ∆χ ≥ 1,7 PW Ví dụ: OW OX GV: Bổ sung phần xác định liên kết ionliên kết cộng hóa trị dựa vào thành phần phân tử: PX a) Trong phân tử NaCl: ∆χ =3,16-0,93 PY =2,23 >1,7 → lk Na Cl lk ion OY + KL_PK: Liên kết ion OZ + PK1_PK2; H_PK: Liên kết cộng hóa trị có cực PZ b) Trong phân tử HCl: ∆χ =3,16- 2,2=0,96 PA + X_X: Liên kết cộng hóa trị không cực PB HS: vận dụng xác định loại liên QA → 0,4< kết phân tử 27 ∆χ

Xem thêm:   Tus Buồn Ngắn Hay ❤️️ 1001 STT Ngắn Buồn Tâm Trạng

Xem thêm :  Những câu thơ hay về cuộc sống – Đọc để hiểu đời, hiểu người – Vuidulich.vn

– Xem thêm –

Xem thêm: giáo án dạy theo chủ đề: liên kết ion liên kết cộng hóa trị, giáo án dạy theo chủ đề: liên kết ion liên kết cộng hóa trị, giáo án dạy theo chủ đề: liên kết ion liên kết cộng hóa trị, KJ – Do vậy 2 nguyên tử O liên kết với nguyên tử C bằng cách mỗi nguyên tử O góp chung 2e với nguyên tử C, nguyên tử C bỏ ra 2e góp chung với mỗi nguyên tử O tạo ra 2 lk đôi. Như thế trong phân tử CO2 , mỗi nguyên tử đều có cấu hình e của nguyên tử khí hi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button