Kiến Thức Chung

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THANH XUÂN

Ngày đăng: 02/11/2015, 19:49

Ketnooi.com vi su nghiep giao duc MỤC LỤC P H Ầ N I .1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THANH XUÂN lẳ Quá trình hình thành phát triển .1 2ẳ Cơ cấu tể chức nhiệm vụ chung phòng b a n 2.1 Cơ cấu tồ chức .2 2.2 Nhiệm vụ chung phòng b a n 3ẳ Các dịch vụ chủ yếu ngân h àn g 3.1 Dịch vụ huy động tiền g i 3.2 Dịch vụ tín dụng 3.3 Dich vu• toán • 3.4 4ẳ Các sản phẩm dịch vụ khác Giới thiệu phòng nơi em kiến tập công việc giao 4.1 Công tác tiếp thị phát triển khách hàng 4.2 Công tác bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4.3 Công tác tín dụng PHÀN II: NÔI DUNG LỜI MỞ ĐÀU CHƯƠNG 11 LÝ LUÂN CHUNG VÈ HOAT ĐÔNG TÍN DUNG NGÂN HÀNG 11 • • • • Lý luận chung hoạt động tín dụng ngân hàng 11 1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 11 1.2 Khái niệm tín dụng cá nhân 11 1.3 Vai trò Ún dụng 12 1.4 Phân loại tín dụng: 12 Lý luân chung chất lưong hoat đông tín dung 13 o • o • • o • o V • 2.1 Khải niệm chất lượng tín dụng 13 2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng: 13 3ẳ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 16 3Ệ1Ệ Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh t ế 16 3Ệ2Ệ Nhóm nhân tố thuộc môi trường pháp lý 16 3Ệ3Ệ Những nhân tố phía ngân hàng: 17 3.4 Các nhân tố thuộc phía khách hàng 17 CHƯƠNG I I 18 THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THANH X U ÂN 18 Tình hình hoạt động tín dụng nói chung ngân hàng 18 Thưc trang hoat đông tín dung cá nhân tai Ngân hàng BIDV Chỉ nhánh Thanh X uân 19 • 2.1 • o • • o • o • o Đ Quy trình cấp tín dụng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân: ễ ễ.ễ.ễễ.ễ ,.ễ.ễ° ễ.ễ r ễ ễi 2.2 Các sản phẩm khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV Thanh X u â n 21 2.3 Đánh giá tiêu chất lượng tín dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Chỉ nhánh Thanh Xuân 22 Đánh giá chungo chất lượng o • o hoạt • động • o tín dụng • o cá nhân • Chỉ nhánh BIDV Thanh Xuân: 26 3.1 Những kết đạt được: 26 3.2 Những tồn khó khăn 27 lẳ Một số giải pháp 29 1.1 Chú trọng chỉnh sách phục vụ thu hút khách hàng 29 1Ệ2Ệ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 29 1.3 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tin dụng 30 1.4 Nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực 31 2ẳMột số đè với xuất với Ngân hàng BIDV Chỉ nhánh Thanh Xuân 32 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM K H Ả O 34 PHÀN I GIỚI THIỆU CHUNG VÈ NGÂN HÀNG ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH THANH XUÂN Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of Vietnam – BIDV) thành lập với tên gọi ban đầu Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26 tháng năm 1957 theo định 177/TTg Thủ tướng phủ, sau đổi thành Ngân hàng đầu tư xây dựng Việt Nam từ ngày 24 tháng năm 1981 giao dịch với tên gọi thức kể từ ngày 14 tháng năm 1990.Ngân hàng có trụ sở đặt 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hoà theo dòng chảy lịch sử, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam góp phần không nhỏ vào công xây dựng phát triển lên đất nước qua thời kỳ: khôi phục, phục hồi kinh tế sau chiến tranh, thực kế hoạch năm năm lần thứ (1957 – 1965); thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH, chống chiến tranh phá hoại giặc Mỹ miền Bắc, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống đất nước (1965- 1975); Xây dựng phát triển kinh tế đất nước (1975-1989) thực công đổi hoạt động ngân hàng phục vụ công nghiệp hoá đại hoá đất nước (1990 – nay) Dù đâu, hoàn cảnh nào, BIDV hoàn thành tốt nhiệm vụ – người lính xung kích Đảng mặt trận tài tiền tệ, phục vụ đàu tư phát triển đất nước Trải qua năm mươi năm xây dựng trưởng thành, BIDV không ngừng mở rộng hoạt động số lượng chất lượng Thương hiệu BIDV trở thành lựa chọn, tín nhiệm tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cá nhân việc tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng cộng đồng nước quốc tế biết đến ghi nhận thương hiệu ngân hàng lớn Việt Nam Như yêu cầu tất yếu phát triển, BIDV có mạng lưới ngân hàng rộng lớn với 114 chi nhánh 500 điểm mạng lưới, hàng nghìn ATM/POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc Ra đời vào ngày 1/12/2008 , có trụ sở giao dịch số 198, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, chi nhánh BIDV Thanh Xuân nằm mục tiêu chiến lược ngân hàng mẹ việc mở rộng thị phàn đáp ứng nhu càu thiết thực tổ chức, cá nhân địa bàn Với phương châm “Chia sẻ hội, hợp tác thành công” sở phát triển bền vững với đội ngũ nhân viên chuyên gia tư vấn tài chuyên nghiệp, động, đào tạọ bản, ngân hàng BIDV nói chung chi nhánh BIDV Thanh Xuân nói riêng trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho tổ chức cá nhân nước, xứng đáng trở thành ngân hàng tốt Việt Nam 2Ệ Cơ cấu tể chức nhiệm vụ chung phòng ban 2.1 Cơ cấu tồ chức Đứng đầu Ngân hàng Chi nhánh BIDV Thanh Xuân Giám đốc – Giám đốc Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc bổ nhiệm miễn nhiệm Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động Ngân hàng Chi nhánh, đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ Chi nhánh Tiếp đến Phó Giám đốc – Phó Giám đốc Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc bổ nhiệm miễn nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động Ngân hàng Chi nhánh Giám đốc vắng Sau năm vào hoạt động, Ngân hàng chi nhánh có 12 phòng ban với chức năng, nhiệm vụ định bổ sung, hỗ trợ cho nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động Ngân hàng đạt hiệu quả, gồm: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân Phòng Tài trợ dự án Phòng Quản lý rủi ro Phòng Quản trị tín dụng Phòng Dịch vụ khách hàng Phòng Thanh toán quốc tế Phòng Quản lý dịch vụ kho quỹ Phòng Ke hoạch -Tổng hợp 10 Phòng Điện toán 11 Phòng Tài chính- Kế toán 12 Phòng Tổ chức- Nhân 2.2 Nhiệm vụ chung phòng ban • Đóng vai trò đàu mối đề xuất, tham mưu, giúp việc Giám đốc Chi nhánh xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, biện pháp, giải pháp triển khai nhiệm vụ thuộc chức nhiệm vụ phân giao, văn hướng dẫn, pháp chế thuộc lĩnh vực nghiệp vụ giao • Chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ giao; trực tiếp thực hiện, xử lý, tác nghiệp nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giao, theo quy chế, thẩm quyền, quy trình nghiệp vụ, góp phần vào việc hoàn thiện nhiệm vụ kinh doanh toàn Chi nhánh • Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính tuân thủ đắn xác, trung thực đảm bảo an toàn, hiệu phạm vi nghiệp vụ phòng giao, góp phần đảm bảo an toàn nâng cao hiệu hoạt động toàn Chi nhánh • Phối hợp chặt chẽ với đơn vị khác Chi nhánh theo quy trình nghiệp vụ; chịu trách nhiệm ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ chức chung Chi nhánh • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin, tổng hợp lập báo cáo, thống kê phạm vi nhiệm vụ, nghiệp vụ phòng để phục vụ công tác quản trị điều hành Chi nhánh, BIDV theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước Các dịch vụ chủ yếu ngân hàng 3.1 Dịch vụ huy động tiền gửí • Thực huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá đồng Việt Nam ngoại tệ • Nhận tiền gửi đồng Việt Nam ngoại tệ tổ chức cá nhân nước nhiều hình thức kỳ hạn phong phú • Các sản phẩm thiết kế đa dạng linh hoạt với mục đích huy động vốn tối đa đáp ứng nhu càu đối tượng khách hàng Các sản phẩm điển hình: tài khoản tiết kiệm dành (TKTK) cho trẻ em, TKTK tích lũy bảo an, TKTK hoa hồng, TKTK “Ổ trứng vàng”, Tiết kiệm bậc thang, kinh doanh lưu ký chứng khoán khách hàng cá nhân, sản phẩm tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, giấy tờ có giá ngắn hạn, dài hạn, tiền gửi không tròn kỳ khách hàng doanh nghiệp 3.2 Dịch vụ tín duns • • I o • Cho vay ngắn, trung dài hạn tất thành phần kinh tế • Cho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ uỷ thác – đầu tư dự án nước quốc tế, tài trợ thương mại • Thực tín dụng bảo lãnh cho dự án thông qua gói sản phẩm,dịch vụ như: thấu chi doanh nghiệp, cho vay đóng tàu, cho vay đầu tư dự án thủy điện, dự án bất động sản, chiết khấu giấy tờ có giá • Cho vay cầm cố cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực • Cho vay tiêu dùng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống khách hàng cá nhân: mua nhà, du học, mua ô tô 3.3 Dich vu• toán • • Nhận toán đồng Việt Nam ngoại tệ (USD & EUR) cho cá nhân tổ chức kinh tế • Chuyển tiền điện tử, toán nước • Ngân hàng phục vụ giải ngân dự án Thu, chi hộ đơn vị • BIDV cung cấp đầy đủ toàn diện dịch vụ toán quốc tế gắn với phương thức toán • Cung cấp dịch vụ toán lương cho doanh nghiệp thông qua “Chương trình toán lương tự động” 3ệ^ệ Các sản phẩm dịch vụ khác • BIDV thực nhiều loại hình dịch vụ khác như: bảo hiểm, dịch vụ ngân quỹ, chứng khoán, kinh doanh tiền tệ • Các dịch vụ Ngân hàng đại khác : BIDV -Directbanking, BSMS 4ỆGiổi thiệu phòng noi em kiến tập công việc giao Trong trình kiến tập, em phân công làm việc phòng quan hệ khách hàng cá nhân (PQHKHCN) Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân Phòng gồm có năm người, gồm trưởng phòng, phó phòng ba nhân viênễ PQHKHCN có nhiệm vụ sau: 4ẵ/ ẵ Công tác tiếp thị phát triển khách hàng 4.1.1 Tham mưu, đề xuất sách kế hoạch phát triển khách hàng cá nhân: • Nghiên cứu, đề xuất sách phát triển khách hàng; triển khai sản phẩm có phù hợp với điều kiện cụ thể chi nhánh hướng dẫn BIDV Đề xuất việc cải tiến phát triển sản phẩm bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân tới Ban phát triển sản phẩm bán lẻ marketing • Thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin thị trường bán lẻ (dân cư, khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm dịch vụ bán lẻ ngân hàng bạn địa bàn ) để xây dựng sách kế hoạch phát triển cho phù hợp 4.1.2 Xây dựng tổ chức thực chương trình marketing tổng thể cho nhóm sản phẩm: • Tìm kiếm khách hàng; tìm hiểu nhu cầu ý kiến phản hồi khách hàng Đe xuất sản phẩm mới, bổ sung tính sản phẩm có đến Ban phát triển sản phẩm bán lẻ marketing • Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu triển khai sản phẩm chi nhánhễ 4.1.3 Tiếp nhận, triển khai phát triển sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân BIDV 4.2 Công tác bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4.2.1 Xây dựng kế hoạch bán sản phẩm khách hàng cá nhân: • Xác định tiêu liên quan đến khách hàng cá nhân; phối hợp với Phòng Tổng hợp nguồn vốn để xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng /sản phẩm theo tháng, quý, năm • Xây dựng kế hoạch, biện pháp hỗ trợ bán sản phẩm 4.2.2 Tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm bán lẻ BIDV 4.2.3 Triển khai thực kế hoạch bán hàng 4.2.4 Chịu trách nhiệm việc bán sản phẩm, nâng cao thị phàn chi nhánh, tối ưu hóa doanh thu nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, phù hợp với sách mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng 4ẵ3ẵ Công tác tín dụng Ở công tác này, PQHKHCN kết hợp với Phòng quản trị tín dụng, Phòng quản lý rủi ro thực đày đủ quy trình cấp tín dụng cho Khách hàng cá nhân Theo đó, PQHKHCN phải chịu trách nhiệm về: 4.3.1 Tìm kiếm khách hàng, phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, mức tăng trưởng 4.3.2 Tính đầy đủ, xác, trung thực thông tin khách hàng phục vụ cho việc xét cấp tín dụng cho khách hàng 4.3.3 Mọi khoản tín dụng cấp tuân thủ quy định, quy trình quản lý điều kiện tín dụng 4.3.4 Tính an toàn hiệu khoản vay đươc đề xuất định cấp tín dụng Ngoài ra, PQHKHCN thực nhiệm vụ khác quản lý thông tin, báo cáo; thực chế độ lập báo cáo phục vụ quản trị điều hành Ban giám đốc BIDV theo quy định, tham gia ý kiến vấn đề chung Chi nhánh theo chức năng, nhiệm vụ giao Trong thời gian kiến tập vừa qua, em giao nhiệm vụ: Trợ lý cho cán PQHKHCN thực tiếp xúc với khách hàng, tiếp nhận hồ sơ xin vay, tư vấn sản phẩm dịch vụ tiện ích Ngân hàng khách hàng có nhu cầu Chính quãng thời gian bổ ích tiếp xúc với công việc cho em nhìn sâu sắc thực tế nghiệp vụ tín dụng ngân hàng chắn giúp ích nhiều cho công việc tương lai em sau PHẦN II: NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan.Trong hoạt động ngân hàng đó, từ ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh độc lập nghiệp vụ quan trọng hàng đầu đóng vai trò chủ đạo trọng nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ mũi nhọn định sống phát triển Ngân hàng thương mại mà lý mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng Hơn nữa, tín dụng ngân hàng xem kênh dẫn vốn hiệu cho kinh tế từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn Trong thị trường tín dụng doanh nghiệp gần bão hòa ngân hàng có đủ lực tài lực quản lý rủi ro cho khoản vay tín dụng cá nhân trở thành mục tiêu chiến lược việc mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động lĩnh vực gì, muốn đứng vững phát triển kinh tế thị trường Ngân hàng phải tìm hiểu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn điều quan trọng phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động Đặc biệt môi trường cạnh tranh gay gắt liệt việc nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân vấn đề quan trọng vô cần thiết Qua trình tìm hiểu, em nhận thấy hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân năm vừa qua đạt thành tựu đáng khích lệ, song chứa đựng số tồn cần khắc phục Chính từ lý đó, em định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân” làm đề tài báo cáo kiến tập 10 Khách hàng: Cung cấp tài liệu thông tin Thu thập thông tin qua vấn, viếng thăm,ừao đổi Cập nhật thông tin thị trường, sách, khung pháp lý NV tín dụng: Tiếp xúc, hướng dẫn; vấn khách hàng Tổ chức phân tích thẩm định: pháp lý, bảo đảm nợ vay ^L ập hồ sơ: Giấy đề nghị vay; hồ sơ pháp lý; phương án,dự án Kêt ghi nhận: biên báo cáo; tờ trình; giấy tờ bảo đảm nợ t ‘ Quyết định tín dụng: Từ chối Hội đồng phán quyết; cá — > > ” *nhân phán r f , Chap thuận ‘ Giấy báo lý Hợp đồng tín dụng: đàm phán; ký kết hợp đồng tín dụng; ký kết HD phụ ‘ Giải ngân: chuyên tiên vào tài khoản KH;trả cho nhà cung cấp Tổ chức giám sát: Nhân viên kế toán; nhân viên tín dụng; ừa,kiểm soát r Giám sát tín dụng > Vi phạm hợp đông 2.2 Các sản phẩm khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV Thanh Xuân 2.2.1 Cho vay mua nhà Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà Những ưu sản phẩm lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần, đặc biệt mức cho vay lên đến 100% giá trị tài sản bảo đảm Đây loại hình sản phẩm khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao doanh số cho vay, chiếm khoảng 70% 2.2.2 Cho vay mua ô tô Vay mua ô tô sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua Với mức cho vay lớn (tối đa 95% giá trị xe mua), thời hạn vay tối đa năm, tài sản đảm bảo linh hoạt xe mua tài sản khác thuộc sở hữu khách hàng bên thứ ba, Chi nhánh ngày thu hút quan tâm khách hàng 2.2.3 Cầm cố/chiết giấy tờ có giá Chiết khấu/Cầm cố Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm hình thức BIDV mua lại cho khách hàng vay bảo đảm loại GTCG/TTK Chính Phủ, BIDV Tác tổ chức tín dụng khác phát hành, nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn khách hàng GTCG/TTK chưa đến hạn toán 2.2.4 Thấu chi tín chấp Là hình thức BIDV cho khách hàng chi số tiền vượt số tiền có tài khoản tiền gửi toán mở BIDV Lợi ích khách hàng không cần tài sản chấp, rút tiền mặt chuyển khoản tất quầy giao dịch, máy ATM/POS (24/7) BIDV ngân hàng khác tham gia hệ thống Banknet, Smartlink, VNBC 2.2.5 Cho vay tiêu dùng tín chấp Cho vay tiêu dùng tín chấp sản phẩm tín dụng không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân có thu nhập thường xuyên, ổn định nhằm đáp ứng nhu càu tiều dùng đa dạng thân gia đình Lợi ích khách hàng sử dụng đồng thời với sản phẩm Thấu chi Thẻ tín dụng, mức cho vay hấp dẫn: tối đa 10 tháng thu nhập lên tới 500 triệu đồng 23 2.2.6 Cho vay du học Cho vay du học hình thức BIDV cho vay phục vụ đời sống nhằm đáp ứng nhu càu cho khách hàng cho người thân khách hàng du học nước du học nước 2ẵ2.7 Vay ứng trước tiền bán chứng khoán Là hình thức BIDV cho Khách hàng cá nhân vay vốn việc ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết công ty chứng khoán có liên kết với BIDV nhằm đáp ứng tức thời nhu càu ứng trước tiền bán chứng khoản niêm yết chưa toán nhà đầu tư chứng khoán giúp họ chủ động nguồn vốn cá nhân hoạt động đầu tư 2.3 Đánh giá tiêu chất lượng tin dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Chỉ nhánh Thanh Xuân Bảng tổng hợp kết hoạt động tín dụng cá nhân thông qua số tiêu qua năm: A Đơn vị: triệu đông Năm 2008 2009 tháng đầu năm 2011 2010 Chỉ tiêu Doanh số cho vay 39500 445000 1215900 1489565 Doanh sô thu nơ 25675 378250 1057830 1339120 Tông dư nợ 13825 66750 158070 150445 0.65 0.85 0.87 0.9 4.2 5.66 6.69 8.9 0.45% 0.36% % 0% 63.15 238.97 316 0 0 550 9850 24500 41000 • Hê sô thu hôi nơ • • Vòng quay vốn tín dụng Tỷ lệ nợ hạn tồng dư nợ Nợ nhổm Nợ nhóm 3, 4, Loi nhuân • • Nguồn: Phòng QHKHCN 24 Từ bảng ta thấy, quy mô hoạt động tín dụng cá nhân tăng rõ rệt qua năm Quy mô cho vay năm 2008 thật ấn tượng: sau tháng vào hoạt động, Chi nhánh cho vay với số gàn 40 tỷ đồng Qua năm vào hoạt động, hoạt động tín dụng cá nhân mở rộng quy mô lẫn chất lượng Đặc biệt năm 2010, doanh số cho vay lĩnh vực đạt 1200 tỷ đồng, tăng 2.75 lần so với quy mô năm 2009 Và điểm đáng ý là, vòng tháng đầu năm 2011, Ngân hàng chứng kiến tăng vọt doanh số tín dụng cá nhân: gần 1500 tỷ; tức gấp 1.25 lần so với số năm 2010 – thật kỳ tích Chi nhánh nửa đầu năm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành loạt thông tư, thị để thắt chặt tăng trưởng tín dụng nói chung tín dụng phi sản xuất nói riêng nhằm thực Nghị 11 phủ Trong đó, điển hình NHNN ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng xây dựng thực kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng 20% Đặc biệt NHNN yêu cầu ngân hàng thương mại phải giảm dư nợ tín dụng lĩnh vực phi sản xuất xuống tối đa 16% tổng dư nợ đến cuối năm Do đó, từ kết chứng tỏ Ngân hàng nỗ lực việc mở rộng quy mô cho vay song song với nghiệp vụ huy động vốn hiệu để tối đa hóa lợi nhuận không quên tuân thủ nghiêm túc quy định ngặt nghèo mà NHTW đề Tuy nhiên, đề cập đến trên, hoạt động tín dụng cá nhân Chi nhánh BIDV Thanh Xuân không mạnh quy mô mà ấn tượng chất lượng Sau đây, phân tích số tiêu để làm rõ vấn đề 2.3.1 Hê• sổ thu hồi nơ: • Đơn vị: triệu đông Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 tháng đầu năm 2011 Doanh sổ cho vay 39500 445000 1215900 1489565 Doanh sổ thu ntf 25675 378250 1057830 1339120 0.65 0.85 • Hê sổ thu nơ • • 0.87 0.9 Nguồn: Phòng QHKHCN 25 Nhìn vào bảng, ta thấy hệ số thu hồi nợ Chi nhánh qua năm cao, trừ năm 2008, Chi nhánh lúc vào hoạt động tháng nên hàu hết khoản cho vay chưa thể thu hồi nợ Nhưng sang năm tiếp theo, hệ số thu hồi nợ tăng trưởng đặn qua năm đạt mức cao, đặc biệt tháng nửa đầu năm hệ số 0.9 Điều có nghĩa đồng cho vay Ngân hàng có đến 0.9 đồng thu hồi Tuy nhiên, riêng số lý giải nguyên nhân: Do chịu ảnh hưởng tác động từ thỉ 01/CT-NHNN yêu cầu Tổ chức tín dụng “thực giảm tốc độ tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010; đến 30 tháng năm 2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa 22% đến 31 tháng 12 năm 2011, tỷ trọng tối đa 16%” nên Chi nhánh gấp rút thu hồi khoản cho vay ngắn hạn để thực yêu cầu Nhìn chung, công tác thu hồi nợ Ngân hàng tốt góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh 2.3.2 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Cũng từ bảng ta thấy tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ có xu hướng giảm theo thời gian, từ 0.45% năm 2008 xuống 0.2% năm 2010, tính đến nửa đầu năm số 0% Nếu NHNN quy định tỷ lệ nợ xấu 5% ngưỡng an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng nói Chi nhánh vượt xa so với tiêu Hơn nữa, ta thấy nợ hạn ngân hàng toàn thuộc nợ nhóm tức “Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đày đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ” ( Quyết định 493/2005/ QĐ-NHNN) Một lý giải cho điều khách hàng Chi nhánh phàn đông cán công chức có thu nhập ổn định có kế hoạch trả nợ rõ ràng Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ ngân hàng thường xuyên giảm qua năm cho thấy rủi ro ngân hàng có xu hướng giảm rõ rệt, biểu tốt thể chất lượng đội ngũ cán ngân hàng nâng lên đáng kể, công tác thẩm định dự án có nhiều tiến 26 2.3.3 Vòng quay vốn tín dụng Hệ số vòng quay vốn tín dụng tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng nhanh hay chậm Hệ số lớn hiệu hoạt động tín dụng cao Có thể thấy, vòng quay vốn tín dụng cá nhân Chi nhánh mức cao: trung bình khoảng 5.5 vòng/ năm ba năm 2008, 2009, 2010, cao nhiều so với ngân hàng khác địa bàn như: Agribank, Vietcombank Riêng tháng đầu năm 2011, tiêu tăng vọt lên 8.9 vòng/năm Điều dễ hiểu Ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn thấp hệ số thu hồi nợ tốt Một lần cần khẳng định rằng, có kết nỗ lực lớn cán tín dụng việc chấp hành nguyên tắc, sáng suốt khách quan, thực tốt công tác thu hồi nợ, đảm bảo hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng 2.3.4 Chỉ tiêu lơi • nhuân • Lợi nhuận tiêu gần đánh giá xác chất lượng cho vay Ngân hàng Đó chênh lệch khoản thu chi từ lãi lãi sau trích lập phàn cho dư phòng rủi ro tín dụng Bên cạnh hoạt động thu từ lãi ngân hàng hiệu khoản thu từ phí, hoa hồng việc thực khoản cho vay khách hàng cá nhân tốt Ngoài tiền phạt khách hàng trình cấp tín dụng lý khách hàng khoản vi phạm hợp đồng tín dụng chậm trả lãi, gốc, nhiên khoản thu nhìn chung không đáng kể Cụ thể, ta thấy lợi nhuận ngân hàng gia tăng vượt bậc qua nămễNăm 2008, chi nhánh khai trương tháng nên lợi nhuận khiêm tốn, sang đến 2009 – năm Chi nhánh thức vào hoạt động ghi nhận số ấn tượng hoạt động bán lẻ: gần 10 tỷ đồng Ngay sau đó, năm 2010 số lên đến gần 25 tỷ đồng Đặc biệt, tháng đàu năm nay, số đạt đỉnh 41 tỷ đồng Lý giải cho tăng đáng kể khoản tín dụng cấp từ năm trước bắt đầu đến hạn trả, ngân hàng thu khoản phí không nhỏ từ hợp đồng tín dụng 27 3ế Đánh giá chungo chất ỉượng o • o hoạt • động • o tín dụng • o cá nhân • Chi nhánh BIDV Thanh Xuân: 3.1 Những kết đạt được: Tuy đời phát triển giai đoạn kinh tế Việt Nam có nhiều biến động chịu tác động không nhỏ từ khủng hoảng kinh tế giới 2008, hoạt động kinh doanh ngân hàng ngân hàng BIDV tránh khỏi khó khăn, Chi nhánh nỗ lực vượt qua thử thách ấy, nhanh chóng hoà nhập vào thị trường để tồn tại, đứng vững ngày tăng trưởng, phục vụ có hiệu cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế đất nước Đặc biệt với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ tảng công nghệ thông tin đại, sau năm hoạt động đổi ngân hàng đạt kết bật hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng 3.1.1 Hoạt động tín dụng cá nhân hiệu quả.: Từ kết phần phân tích thực trạng trên, ta thấy hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng hiệu Các tiêu hệ số thu hồi nợ, vòng quay vốn tín dụng hay tỷ lệ nợ hạn biến động theo chiều hướng tích cực qua năm đứng mức cao so với Ngân hàng khác Có thành công ngân hàng thực nghiêm túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay theo quy định ban hành cấp có thẩm quyền; nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án, phân tích tín dụng, để tìm rủi ro tiềm ẩn, loại trừ hợp đồng hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn vốn cho ngân hàng Bên cạnh trình cho vay, ngân hàng tiến hành thực kiểm tra, gồm kiểm tra trước, sau cho vay, khoản vay có người chịu trách nhiệm qua cấp tuỳ mức độ khác 3.1.2 Tạo niềm tin noi khách hàng ẻề Bằng việc cung cấp sản nhằm đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng như: cho vay mua nhà, mua ô tô, vay du học nhiều dịch vụ tiện ích kèm theo, BIDV trở thành lựa chọn số khách hàng Hơn nữa, khách hàng đến đây, họ tư vấn đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình thân thiện việc lựa chọn vay, mức vay phù hợp với khả tài họễ Do đó, khó hiểu nói thương hiệu BIDV 28 lựa chọn, tín nhiệm không khách hàng cá nhân mà tổ chức kinh tế, doanh nghiệp việc tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng 3.2 Những tồn khó khăn 3.2.1 Sản phẩm khách hàng cá nhân chưa đa dạng: Đây điểm nhìn thấy rõ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV nói chung Chi nhánh nói riêng so sánh với ngân hàng khác Vietinbank, Agribankễ Tính đến thời điểm tại, Ngân hàng cung cấp gói sản phẩm phục vụ khách hàng cá nhân – số khiêm tốn cho thị trường tiềm quận Thanh Xuânễ Rõ ràng, chất lượng phục vụ tốt ngân hàng nghèo nàn gói sản phẩm, dịch vụ khách hàng cảm thấy lựa chọn họ bị giới hạn dễ dàng từ bỏ ngân hàng để đến ngân hàng khác với tiện ích đa dạng Do vậy, thực hạn chế mà Chi nhánh cần phải khắc phục 3.2.2 Thị phần thu hẹp: Tuy nằm trung tâm khu vực thành phố có nhiều tiềm có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động địa bàn Thanh Xuân, điều làm cho thị phàn ngày thu hẹp, tổ chức tín dụng đua thực chiến lược thu hút khách hàng Ngân hàng khác hoạt động địa bàn BIDV Thanh Xuân phải chịu cạnh tranh từ chiến lược kinh doanh 3.2.3 Khung pháp lý chặt chẽ: Do ảnh hưởng khủng hoảng tài toàn càu năm 2008 diễn biến kinh tế, trị phức tạp nên kinh tế nước ta chịu tác động lớn, đặc biệt nửa đầu năm 2011 Và hoạt động kinh doanh ngân hàng không nằm tầm ảnh hưởng Sự đời loạt thông tư, thị Ngân hàng nhà nước hai năm trở lại thật gây khó khăn lớn cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Điển hình thị 01/CT- NHNN đời vào 01/03/ 2011 yêu cầu Ngân hàng kiểm soát tốc độ tăng tín dụng 20%, thực “giảm tốc độ tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010, lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; đến 30 tháng năm 2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa 22% đến 31 tháng 12 năm 2011, tỷ trọng tối đa 16%” khiến cho hoạt động tín dụng, đặc 29 biệt tín dụng cá nhân vô khó khăn mà NHNN lại thắt chặt đàu Để thực thị này, tính đến 30/06/2011 BIDV phải gấp rút thu hồi trước hạn khoản cho vay thuộc lĩnh vực phi sản xuất đến mức tối đa, lợi nhuận từ hoạt động tương lai có phần giảm sút 30 CHƯƠNG r a GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN • • • DỤNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH BIDV THANH XUÂN l ẵ Một số giải pháp 7ệ7ệ Chú trọng chỉnh sách phục vụ thu hút khách hàng Với phương châm “chia sẻ hội, hợp tác thành công”, thời gian tới Chi nhánh BIDV Thanh Xuân cần thực biện pháp sau: ❖ Quan tâm thực tốt sách KH có quan hệ thường xuyên, có số dư tiền gửi, tiền vay ổn định chi nhánh ❖ Đa dạng hóa hình thức huy động tiền, ngoại tệ trọng tăng nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất đầu vào thấp tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quốc doanh, cá nhân kênh huy động vốn dồi tiết kiệm ❖ Bên cạnh cần đa dạng hóa hình thức cho vay để đáp ứng ngày nhiều nhu cầu vay vốn KH, tạo sức cạnh tranh với ngân hàng địa bàn ❖ Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên công việc, cần có thái độ, phong cách phục vụ KH văn minh, lịch sự, đảm bảo thực nghiệp vụ chuyên môn nhanh chóng, xác kịp thời ❖ Tăng cường công tác khảo sát tiếp thị nhằm quảng cáo thương hiệu cho KH biết sản phẩm NH nhằm thu hút KH tạo tin tưởng cho KH cũ ❖ Tổ chức buổi hướng dẫn KH gửi tiền, vay tiền tối thiểu lần /năm để KH biết rõ thủ tục cần thiết vay vốn gửi tiền đồng thời xử lý khó khăn vướng mắc quan hệ NH với KH 1.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng Nâng cao vai trò công tác tra, kiểm soát công việc quan trọng để đảm bảo chất lượng cho vay Đặc biệt Ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng 31 để nâng cao chất lượng tín dụng vai trò công tác tra, kiểm soát phải nâng lên mức tương xứng Do đó, Ngân hàng cần phải: ❖ Thường xuyên đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng Nếu phát khách hàng cung cấp thông tin sai thật, vi phạm Ngân hàng phải thực xử lý theo quyền nghĩa vụ theo định pháp luật Điều cần thiết trình sử dụng vốn vay khách hàng qua nhiều thời gian bộc lộ khuyết điểm định Vì phải giám sát khách hàng vay vốn, theo dõi kịp thời khả rủi ro xảy để có biện pháp đối phó thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng ❖ Tổ chức họp định kỳ để kiểm tra, giám sát, phổ biến kế hoạch cho vay, thu nợ theo khu vực phụ trách cán TD ❖ Công tác kiểm tra lập báo cáo kiểm toán, toán phải phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thực nguyên tắc chuyên môn ngành NH để tiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động NH Nhà nước Hội sở ❖ Cán phận phải có lực đánh giá hoạt động tín dụng hai phía khách hàng Ngân hàng Những người làm công tác không liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ Nhiệm vụ phận đánh giá tình hình hoạt động tín dụng nói chung, chất lượng tín dụng nói riêng để kiến nghị với cấp lãnh đạo biện pháp nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro xảy với hoạt động kinh doanh Ngân hàng ❖ Ngoài ra, Ngân hàng cần tăng cường công tác tra, kiểm soát nội Ngân hàng nhằm lọc cán tín dụng phẩm chất, tiêu cực, gây thất thoát tài sản làm uy tín Ngân hàng 1.3 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng Trong công tác TD, thông tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho NH định có đầu tư hay không Các thông tin từ phía KH cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán TD dựa vào luồng thông tin KH cung cấp hồ sơ tín dụng mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án trả nợ từ nhiều nguồn khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin KH, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín 32 dụng KH dựa phàn mềm tin học Đây đánh giá xác KH vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư 1.4 Nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực Toàn định cho vay, tiến trình thực cho vay, thu hồi nợ máy móc hay công cụ khác cán tín dụng đảm nhiệm Vì vậy, kết cho vay phụ thuộc lớn vào trình độ nghiệp vụ, tính động sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Do đó, Ngân hàng nên đề sách phát triển nguồn nhân lực chăm lo việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán với số biện pháp như: ❖ Chuyên môn hoá cán tín dụng: Mỗi cán tín dụng giao phụ trách nhóm khách hàng định, có đặc điểm chung ngành nghề kinh doanh loại hình doanh nghiệp Việc phân nhóm tuỳ theo lực, sở trường, kinh nghiệm cán tín dụng Qua đó, cán tín dụng hiểu biết khách hàng cách sâu sắc, tập trung vào công việc giảm chi phí điều tra, tìm hiểu khách hàng, giảm sai sót trình thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng ❖ Đào tạo kỹ năng: Ngân hàng cần đào tạo cán tín dụng theo kỹ kỹ giao tiếp, kĩ điều tra, lã phân tích, kĩ viết, lã đàm phán ❖ Có chế khen thưởng, đãi ngộ hợp lý cán tín dụng, thưởng phạt nghiêm minh: cán tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất thoát vốn, vi phạm chế càn xử lý nghiêm khắc Tuỳ theo mức độ áp dụng hình thức xử lý, kỷ luật như: chuyển công tác khác, tạm đình chỉ, sa thải Ngoài việc nâng cao trách nhiệm cán Ngân hàng phải có chế độ khen thưởng cán có thành tích xuất sắc hoạt động tín dụng Đây việc làm quan trọng nhằm giải tình trạng cán tín dụng “ ngại” cho vay Do yếu tố tâm lý cán tín dụng cho cho vay thu nợ hàng trăm tỷ không khen tặng, tăng lương cần phát sinh hạn bị trích, xử lý bị coi yếu 33 2ỄMột số đề vói xuất với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân Một là, Ngân hàng nên trọng đa dạng hóa sản phẩm Khách hàng cá nhân mang tiện ích độc đáo, hấp dẫn, làm cho sản phẩm trở nên khác biệt hóa với sản phẩm khác Ngân hàng khác Hai là, Ngân hàng cần nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng cho Ngân hàng vừa giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, vừa tạo uy tín khách hàng tiềm Ba là, công tác tuyển dụng càn thường xuyên cải tiến nội dung hình thức thi tuyển, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, tìm kiếm, thu hút cán có kinh nghiệm, lực, trình độ chuyên môn tốt Cuối là, công tác đào tạo, đội ngũ nhân BIDV càn thường xuyên đào tạo đào tạo lại; cập nhật kiến thức thực tiễn kinh doanh mới; rèn luyện kỹ nghiệp vụ; nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ Từng khoá học xác định rõ mục đích, yêu càu chương trình đào tạo; nội dung đượcthiết kế, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế BIDV, đặc biệt đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hệ thống 34 KÉT LUẬN Trong năm gần đây, hoạt động tín dụng cá nhân ngày ngân hàng quan tâm sâu sắc tầm quan trọng việc mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Đặc biệt môi trường cạnh tranh gay gắt liệt việc nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân vấn đề quan trọng vô cần thiết Ra đời từ năm 2008, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân đạt kết đáng khích lệ lĩnh vực tín dụng cá nhân Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ngân hàng hạn chế khó khăn định ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Qua thời gian tuần kiến tập Ngân hàng, em có hội tiếp cận, tìm hiểu nghiệp vụ tín dụng cá nhân tiếp thu học kinh nghiệm quý báu từ anh chị Phòng Quan hệ Khách hàng cá nhân Trong báo cáo mình, em có đưa ý kiến phân tích, đánh giá chủ quan hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Với hiểu biết có hạn, lại chưa có kinh nghiệm thực tế nên viết không tránh khỏi sai sót việc đưa làm rõ nguyên nhân tồn tìm giải pháp khắc phục tồn nói Những giải pháp thiếu tính thực tế, chưa xét đến bối cảnh điều kiện áp dụng; em mong giải pháp có giá trị tham khảo Ngân hàng, phàn đưa phương hướng để mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân, đáp ứng yêu cầu đặt việc cải thiện tình hình cho vay Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều, 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Peter S.Rose, 2004, Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà Xuất Tài Chính Quy định số 4072/ QĐ-PTSPBL1 cấp tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Quyết định 493/2005/ QĐ-NHNN quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Chỉ thị 01/2011/CT-NHNN thực giải pháp tiền tệ hoạt đông ngân hàng nhằn kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội http://bidv.com.vn/default.aspx 36 […]… báo cáo gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về hoạt động tín dụng ngân hàng Chương II: Thưc trang hoat đông tín dung cá nhân tai Ngân hàng BIDV Chi o • • o • • o I o • o o nhánh Thanh Xuân Chương III: Một sổ giải pháp nâng cao chất lượng tín dung cá nhân tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân 2ề Mục tiêu nghiên cứu Khi đi sâu vào nghiên cứu đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại. .. cứu tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội • Hoạt động tín dụng ở Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân bao gồm tín dụng cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và tín dụng cho đối tượng 11 khách hàng là cá nhân Trong phạm vi của đề tài, đề tài chỉ nghiên cứu lĩnh vực hoạt động tín dụng cá nhân • Thời gian nghiên cứu từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2011 12 CHƯƠNGI LÝ LUÂN CHUNG VÈ HOAT ĐÔNG TÍN… với dịch vụ tín dụng của ngân hàng • Chính sách tín dụng hợp lý, khoa học, hiệu quả • Tính tuân thủ trong hoạt động tín dụng • Năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng 3 Các nhân té ảnh hưởng đến chất ỉượng tín dụng ngân hàng Có rất nhiều nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ngân hàng, nhưng gộp chung lại có thể phân thành 4 nhóm nhân tố chính dưới đây và hoạt động tín dụng cá nhân cũng… vốn vay của Ngân hàng khi đến hạn, qua đó đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng 19 CHƯƠNGn THƯC TRANG HOAT ĐÔNG TÍN DUNG CÁ NHÂN • • • • • TAI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THANH XUÂN l ẵ Tình hình hoạt động tín dụng nói chung tại ngân hàng Hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu và cũng là đặc trưng cơ bản của ngân hàng thương mại, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng trong… nghĩa tín dụng ngân hàng như sau: Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng, một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là các tồ chức, cá nhân trong xã hội, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay 1.2 Khái niệm tín dụng cá nhân Tín dụng cá nhân (TDCN) là một hình thức tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. .. cả các chỉ tiêu định lượng cũng như các chỉ tiêu định tính Phần sau đây là một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng và sẽ là cơ sở cho sự phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại chi nhánh BIDV Thanh Xuân 2Ệ2Ệ Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng: Trước hết, chứng ta hãy tìm hiểu các khái niệm liên quan đến hoạt động tín dụng: 15 • Doanh số cho vay (DSCV): Là chỉ tiêu phản ánh các… thì việc nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân là vấn đề quan trọng và vô cùng cần thiết Ra đời từ năm 2008, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong lĩnh vực tín dụng cá nhân Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ngân hàng không phải không có những hạn chế và khó khăn nhất định ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động này Qua thời gian 5 tuần kiến tập tại Ngân hàng, em… o tín dung • o cá nhân tai • Ngân o Chi nhánh Thanh Xuân 2.1 Quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng: Là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng (TD), nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ TD tiếp xúc với khách hàng (KH) có nhu càu vay vốn Tùy theo quan hệ giữa KH và Ngân hàng (NH), loại TD yêu càu và qui mô TD, cán bộ TD hướng dẫn… chức kinh tế, các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng 3.2 Những tồn tại và khó khăn 3.2.1 Sản phẩm khách hàng cá nhân còn chưa đa dạng: Đây là điểm nhìn thấy rõ nhất trong hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng BIDV nói chung và Chi nhánh nói riêng nếu so sánh với các ngân hàng khác như Vietinbank, Agribankễ Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng mới chỉ cung… định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; chỉ thị 01/2011/CTNHNN 3ẳ3ẳ Những nhân tố về phía ngân hàng: Đây là những nhân tố thuộc về bản thân, nội tại ngân hàng liên quan đến sự phát triển của ngân hàng trên tất cả các mặt ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng, gồm: • Chính sách tín dụng • Công tác tổ chức của ngân hàng • Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng • Quy … dung cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân 2ề Mục tiêu nghiên cứu Khi sâu vào nghiên cứu đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân , em… tín dụng ngân hàng Chương II: Thưc trang hoat đông tín dung cá nhân tai Ngân hàng BIDV Chi o • • o • • o I o • o o nhánh Thanh Xuân Chương III: Một sổ giải pháp nâng cao chất lượng tín dung cá. .. cứu Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội • Hoạt động tín dụng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân bao gồm tín dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp tín dụng cho đối tượng 11 khách hàng

Xem thêm:   Top những mặt hàng dễ kinh doanh nhất hiện nay – Cẩm Nang Khởi Nghiệp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiếm Tiền Online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem thêm :  Top 9 bài nghị luận xã hội về lòng hiếu thảo hay chọn lọc

Related Articles

Back to top button