Kiến Thức Chung

Cảm biến gia tốc đo rung động – cấu tạo và nguyên lý hoạt động – [vintechme]

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:20

Tên:Nguyễn Vũ Trinh Nhân MSSV:1101774 Email:[email protected] I. BÀI TOÁN TÌM TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN : 1.a. Tìm tốc độ biến thiên của cạnh hình vuông nếu diện tích của hình là 100m 2 và đang tăng ở tốc độ 2m 2 /phút? b.Tìm tốc độ biến thiến của thể tích hình lập phương khi cạnh của nó đang giảm với tốc độ 2 cm/phút và thể tích của hình đang là 216 cm 3 ? Với tốc độ biến thiên như vậy,hình lập phương có biến mất sau 1 phút hay không?Hãy giải thích! Giải: a Gọi R(t) là cạnh hình vuông,S(t) là diện tích của hình vuông tại thời điểm t. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  S(t 0 ) = 100m 2 =R 2 (t 0 )  Cạnh hình vuông: R(t 0 )= 100 =10m  S’(t 0 )= 2m 2 /phút  R’(t 0 )= ? -Ta có:  S(t)=R 2 (t)  S’(t)=2.R(t).R’(t)  S’(t 0 )=2.R(t 0 ).R’(t 0 )  2 =2.10 .R’(t 0 )  R’(t 0 )=1/10 (m 2 /phút) -Vậy TĐBT của cạnh hình vuông là 0,1m 2 /phút. b Gọi R(t) là cạnh hình lập phương,V(t) là thể tích của hình lập phương tại thời điểm t. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  R’(t 0 ) = -2cm/phút  V(t 0 )= 216cm 3 =R 3 (t 0 )  Cạnh hình lập phương: R(t 0 )= 3 216 =6cm  V’(t 0 )= ? -Ta có:  V(t)=R 3 (t)  V’(t)=3.R 2 (t).R’(t)  V’(t 0 )=3.R 2 (t 0 ).R’(t 0 ) =3. 6 2 . (-2) =-216cm 3 /phút -Sau 1 phút kể từ thời điểm t 0 ,ta có: V(t 0 +1)=V(t 0 ) + 1.V’(t 0 )=216 – 1. 216=0cm 3 -Vậy hình lập phương biến mất sau 1 phút. 2. Bột gỗ rơi thành đống ở tốc độ ½ m 3 /phút. Nếu đống gỗ có dạng hình nón tròn xoay đứng với chiều cao bằng nửa đường kính đáy thì độ cao của đống bột gỗ biến thiên như thế nào khi độ cao của đống bột là 3m? Giải: -Đống bột gỗ dạng hình nón tròn xoay,tại thời điểm t: +Gọi h(t) là chiều cao của đống bột gỗ. +Gọi R(t) là bán kính đáy của đống bột gỗ. +Gọi S(t) là diện tích đáy của đống bột gỗ. +Gọi V(t) là thể tích của đống bột gỗ. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  h(t 0 ) =R(t 0 ) =3m Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên:Nguyễn Vũ Trinh Nhân MSSV:1101774 Email:[email protected]  V’(t 0 )= 2m 3 /phút  h’(t 0 )= ? -Ta có:  Diện tích đáy của đống bột gỗ: S(t 0 ) =  .R 2 (t 0 ) =  .3 2 =9  (m)  V(t)= 3 1 .S(t).h(t)  V(t 0 )= 3 1 .S(t 0 ).h(t 0 ) = 3 1 .  .R 2 (t 0 ).h(t 0 ) = 3 1 .  .h 3 (t 0 )  V’(t 0 )= 3 1 .  .3h’(t 0 ).h 2 (t 0 )  2 1 =  . h’(t 0 ).3 2  h’(t 0 )=  18 1 (m/phút) Vậy TĐBT của độ cao đống bột gỗ là  18 1 m/phút. 3.Chiều dài của hình chữ nhật đang tăng ở tốc độ 4m/s, chiều rộng đang giảm với tốc độ 4m/s. Giả sử chiều dài của hình chữ nhật đang là 20m và chiều rộng là 12m.Hãy tìm tốc độ biến thiên của: a.Diện tích hình chữ nhật. b.Chu vi hình chữ nhật. Giải -Gọi a(t),b(t),S(t),P(t) lần lượt là chiều dài,chiều rộng,diện tích,chu vi của hình chữ nhật tại thời điểm t. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  a’(t 0 )=4  b’(t 0 )= -4  a(t 0 )=20  b(t 0 )=12 -Ta có: a).  S(t)=a(t).b(t)  S(t 0 )=a(t 0 ).b(t 0 )  S’(t 0 )=a’(t 0 ).b(t 0 )+a(t 0 ).b’(t 0 ) =4.12+20.(-4) =-32 m 2 /s Vậy TĐBT của diện tích hcn là -32m 2 /s. b).  P(t)=2[a(t)+b(t)]  P(t 0 )=2[a(t 0 )+b(t 0 )]  P’(t 0 )=2[a’(t 0 )+b’(t 0 )] =2(4-4) =0 m/s Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên:Nguyễn Vũ Trinh Nhân MSSV:1101774 Email:[email protected] Vậy TĐBT của chu vi hcn là 0m/s 4.Diện tích của hình chữ nhật đang tăng ở tốc độ 5m 2 /s, trong khi chiều dài đang tăng ở tốc độ 10m/s .Nếu chiều dài đang là 20m và chiều rộng là 10m thì chiều rộng đang thay đổi như thế nào? Giải -Gọi a(t),b(t),S(t) lần lượt là chiều dài,chiều rộng,diện tích,chu vi của hình chữ nhật tại thời điểm t. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  a(t 0 )=20m  a’(t 0 )=10m/s  b(t 0 )=10m  S’(t 0 )=5m 2 /s  b’(t 0 )=? -Ta có:  S(t)=a(t).b(t)  S(t 0 )=a(t 0 ).b(t 0 )  S’(t 0 )=a’(t 0 ).b(t 0 )+a(t 0 ).b’(t 0 )  5 = ( 10 .10 )+[20 .b’(t 0 )]  b’(t 0 )= 20 1005  = 4 19  (m/s) Vậy TĐBT của chiều rộng hcn là 4 19  m/s 5. Tính tốc độ biến thiên của diện tích bề mặt hình lập phương tại thời điểm t 0 ,nếu tại thời điểm này thể tích của hình lập phương là 64m 3 và tăng ở tốc độ 2cm/s? Giải -Gọi a(t),S(t),V(t) lần lượt là cạnh,diện tích 1 mặt,thể tích của hình lập phương tại thời điểm t. -Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có:  V(t 0 )=64m 3 =a 3 (t 0 )  a(t 0 )= 3 64 =4m  V’(t 0 )=2cm/s=0,02m/s  6S’(t 0 )=? -Ta có:  V(t)=a 3 (t)  V(t 0 )=a 3 (t 0 )  V’(t 0 )=3a’(t 0 ).a 2 (t 0 )  0,02 =3a’(t 0 ).16  a’(t 0 ) = 2400 1 -Lại có:  S(t)=a 2 (t)  S(t 0 )=a 2 (t 0 )  S’(t 0 )=2. a’(t 0 ) .a(t 0 ) =2. 2400 1 .4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên:Nguyễn Vũ Trinh Nhân MSSV:1101774 Email:[email protected] = 300 1 (m 2 /s) Do hình lập phương có 6 mặt là 6 ô vuông bằng nhau,vậy TĐBT của diện tích bề mặt hình lập phương là 6S’(t 0 )=0,02m 2 /s 6. Người ta bơm nước vào một hồ chứa hình trụ có bán kính đáy là 5m, độ sâu 2m với tốc độ 5 m 3 /h.Vì hồ chứa bị rò rỉ nên nước trong hồ chảy ra ngoài. Hãy tính tốc độ nước rò rỉ ra bên ngoài tại thời điểm độ sâu của nước trong hồ là 0,8m và đang tăng ở tốc độ 4cm/h. Nếu tốc độ này không thay đổi thì sau thời điểm đó bao lâu hồ sẽ đầy nước?  Tốc độ nước rò rỉ ra ngoài:5-   Thời gian hồ đầy nước: 30 04,0 8,02   (h) 7. Khi một bản kim loại hình tròn bị đun nóng,bán kính của nó tăng với tốc độ là 0,01cm/phút. Tính TĐBT của diện tích bản kim loại khi bán kính của nó đang là 50 cm. Nếu tốc độ này không đổi thì sau bao lâu bán kính của nó sẽ là 52 cm?  TĐBT của diện tích bản kim loại là  cm/phút.  Thời gian:   01,0 5052 200 phút =3h +20ph 8. Hai chiếc xe X 1 , X 2 cùng xuất phát tại một điểm G. Chiếc xe X 1 chạy về hướng nam, còn chiếc xe X 2 thì chạy theo hướng đông. Khoảng cách giữa hai xe tăng theo tốc độ nào tại thời điểm xe X 1 cách điểm G một khoảng là 10km và đang chạy với tốc độ 60km/h ; còn xe X 2 cách G một khoảng 5km và đang chạy với tốc độ 25km/h? Giải: Gọi X 1 (t),X 2 (t) lần lượt là quãng đường của xe X 1 ,X 2 sau t (giờ). Gọi d(t) là khoảng cách giữa 2 xe X 1 ,X 2 sau t (giờ). Tại thời điểm đang xét t 0 ,ta có: 5km X 2 10km X 1 hướng Bắc G hư ớng Đông hư ớ ng Tây hướng Nam Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên:Nguyễn Vũ Trinh Nhân MSSV:1101774 Email:[email protected]  X 1 (t 0 )=10km  X 2 (t 0 )=5km  X’ 1 (t 0 )=60km/h  X’ 2 (t 0 )=25km/h (Lưu ý: đạo hàm của quãng đường là vận tốc, của vận tốc là gia tốc) Khoảng cách giữa 2 xe: d(t)= )()( 2 2 2 1 tXtX   d’(t)= )()(2 ‘2’2 2 2 2 1 2211 tXtX XXXX    d’(t 0 )= 529 25100 25.560.10    (km/h) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. . Email:[email protected] I.BÀI TOÁN TÌM TỐC ĐỘ BIẾN THIÊN: 1.a .Tìm tốc độ biến thiên của cạnh hình vuông nếu diện tích của hình là 100m 2 và đang tăng ở tốc độ 2m 2 /phút? b .Tìm tốc độ biến thiến của. phương biến mất sau 1 phút. 2. Bột gỗ rơi thành đống ở tốc độ ½ m 3 /phút. Nếu đống gỗ có dạng hình nón tròn xoay đứng với chiều cao bằng nửa đường kính đáy thì độ cao của đống bột gỗ biến thiên. lập phương khi cạnh của nó đang giảm với tốc độ 2 cm/phút và thể tích của hình đang là 216 cm 3 ? Với tốc độ biến thiên như vậy,hình lập phương có biến mất sau 1 phút hay không?Hãy giải thích!

Xem thêm :  36 Stt chào ngày mới, lời chúc ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️


[THUYẾT MINH] tốc biến – PHIM HÀNH ĐỘNG MỸ SIÊU KỊCH TÍNH MỚI NHẤT 2021 – PHIM CHIẾU RẠP


[THUYẾT MINH] TỐC BIẾN PHIM HÀNH ĐỘNG PHIÊU LƯU MỸ MỚI NHẤT 2021 PHIM CHIẾU RẠP
► Xem ngay list phim bộ hay tuyển chọn: http://bit.ly/PhimBoAFILM
► Đăng ký kênh A FILM tại http://popsww.com/AFILM để đón xem nhiều phim hay

TUYỂN TẬP PHIM HAY AFILM CHỌN LỌC
✡ Tuyển tập phim bộ đặc sắc: http://bit.ly/PhimBoAFILM
✡ Phim hành động Mỹ tuyển chọn: http://bit.ly/PhimHanhDongMy
✡ Phim lẻ mới nhất AFILM: http://bit.ly/PhimLeMoiAFILM
✡ Phim lẻ Thái Lan: http://bit.ly/PhimThaiHay
✡ Phim Lẻ Hàn Quốc Thuyết Minh Hay: http://bit.ly/PhimLeHanQuoc
✡ Tổng hợp phim Hoa Ngữ hay: http://bit.ly/phimHoaNgu
PhimHanhDong AFILM
✅ GIỚI THIỆU KÊNH:
AFILM là Kênh Giải Trí với nhiều Phim điện ảnh đặc sắc, hấp dẫn nhất từ Châu Á, Châu Âu được tuyển chọn chất lượng, đa dạng thể loại: Hành động, Cổ trang, Võ thuật, Kiếm hiệp, Tình cảm Lãng mạn, Trinh thám, Kinh dị, Phiêu lưu, Điều tra phá án…
Với sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Tony Jaa, Chân Tử Đơn, Ngô Kinh, Hà Nhuận Đông, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Phạm Băng Băng, Johnny Trí Nguyễn, Kellan Lutz, Jean Claude Van Damme, Jason Statham, Jessica Alba,…
Phim được Lồng tiếng Thuyết minh chuyên nghiệp mang đến cho khán giả những trải nghiệm tốt nhất và những giây phút giải trí tuyệt vời.

© Bản quyền thuộc về AFILM, mọi hành vi sao chép sẽ khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button