Kiến Thức Chung

Bài 12. Liên kết ion – Tinh thể ion

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:52

1 2 CO 2 Vì sao nguyên tử các nguyên tố có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể? Có mấy loại liên kết hoá học?các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 3 CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12 Tiêt 22: LIÊN KẾT ION-TINH THỂ ION Trung tâm GDTX Yên Phong Giáo viên:Trần Thị Tuyết 4 NỘI DUNG TIẾT HỌC I/ SỰ TẠO THÀNH ION,CATION,ANION 1) ion,cation,anion 2) Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 5 I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion Nhóm 1: 1. Viết cấu hình e của Na (Z=11) 2. Tính số p, số e, số điện tích (+), số điện tích (-) 3. Nếu nguyên tử Na nhường 1e, tính điện phần tích còn lại. a) ion Nhóm 2: 1. Viết cấu hình e của Cl (Z=17) 2. Tính số p, số e, số điện tích (+), số điện tích (-) 3. Nếu nguyên tử Cl nhận thêm 1e, tính điện phần tích còn lại. 6 11+ 11 Na: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Có 11p: 11+ Có 11e: 11- Đáp án: nhận 1e Có 11p: 11+ Có 10e: 10- ion dương (cation) 11+  NT trung hoà điện 17 Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Có 11p: 11+ Có 11e: 11-  Phần tử mang điện 1+ 17+ nhường 1e  Phần tử mang điện 1- ion âm (anoin) Có 17p: 17+ Có 17e: 18-  NT trung hoà điện 11+ 17+ 7 I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1) ion, cation, anion a) ion Nguyên tử trung hòa về điện, khi nguyên tử nhường hay nhận electron thì nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion. – Có 2 loại ion: * ion dương (cation) * ion âm (anion) 8 Na :1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 11+ nhường 1e (2 8 1) VD: Sự tạo thành ion Natri + 11+ (2 8 ) giống cấu hinh e của Ne Để đạt cấu hình electron bền của khí hiếm ,nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường electron cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành ion dương (cation) Na + :1s 2 2s 2 2p 6 b.Ion duơng (cation) Na Na + + 1e 9 Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion dương của các nguyên tử sau: Li(Z=3), Mg(Z=12), Al(Z=13) Li  Li + + 1e Cation Liti Mg  Mg 2+ + 2e Cation magiê Al  Al 3+ + 3e Cation nhôm 10 ví dụ 1: Ion X 3+ có cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ne (Z = 10). xác định số e của nguyên tử X. Z = 13 ví dụ 2: Ca có cấu hình e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 . viết cấu hình e của catrion Ca 2+ . xác định số e của ion. Ca 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 số e của ion là 18. tương tự cấu hình e của khí hiếm Ar. […]… mang điện tích âm Na+ : ion tạo nên từ 1 nguyên tử Cl- : ion tạo nên từ 1 nguyên tử NH4+ : ion tạo nên từ nhóm nguyên tử nguyên tử NO3- : ion tạo nên từ nhóm nguyên tử Kết luận:  ion Na+ và Cl – là ion đơn nguyên tử  ion NH4+ va ion NO3- là ion đa nguyên tử 15 2 .Ion đơn nguyên tử ,ion đa nguyên tử – Ion đơn nguyên tử là ion tạo nên từ 1 nguyên tử  Ví d : Na+ , Mg 2+ , Cl-, O2- Ion đa nguyên tử là nhóm… + 1e  FO + 2e  O2- Anion florua Anion oxit * 12 ví dụ Ion X2- có cấu hình e tuơng tự khí hiếm Ar (Z = 18) viết cấu hình e của ion X2- và nguyên tử X X2- : 1s22s22p63s23p6 X : 1s22s22p63s23p4 13 Thảo luận 1 1 Tìm ra điểm giống và khác Tìm ra điểm giống và khác nhau giữa các ion sau: nhau giữa các ion sau: a) Na+ và NH4+ a) Na+ và NH + 4 b) b) – Cl- và NO3Cl và NO3- 14 Đáp án: 1 Na+ và NH4+ đều mang… mang điện tích dương hay âm  Ví dụ : NH4+ : cation amoni OH-   Vì nguyên tử nguyên tố có xu hướng liên kết lại với tạo thành phân tử hay tinh thể Các nguyên tử liên kết với ? Tiết 22 Chương – LIÊN KẾT HOÁ HỌC Bài 12 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION Khái niệm liên kết hoá học ♦Quy tắc bát tử Tại khí trơ mặt hoá học ? Vì khí có e lớp (trừ He) Quy tắc bát tử (8 electron): nguyên tử nguyên tố có khuynh hướng liên kết với để đạt cấu hình electron vững bền khí với electron (hoặc 2e Heli) lớp I Sự hình thành Ion, cation, anion Ion, cation, anion VD: Cho Li có Z=3 Có cấu hình là: 1s22s1 Nhận xét: Li có 3p mang điện tích 3+ e mang điện tích 3- → nên nguyên tử Li trung hòa điện – Nếu nguyên tử Li nhường 1e lớp thì: → phần lại mang điện tích 1+ Sự hình thành ion Li+ + Nguyên tử Liti Ion Liti (Li+) Mô hình hình thành số ion dương khác Sự hình thành ion Na+: + 11+ + Nguyên Na IontửNa Từ đó: Na → Na+ + e Sự hình thành ion Mg2+ Nguyên tử Mg Ion Mg2+ • Các nguyên tử kim loại lớp có 1,2,3 electron →dễ nhường electron để tạo cation (ion dương) có cấu hình bền vững khí •Ví dụ Mg → Mg2+ + 2e : cation magie Al → Al3+ + 3e : cation nhôm Na → Na+ + 1e : cation natri KẾT LUẬN Trong phản ứng hóa học , để dạt cấu hình electron bền khí nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường e cho nguyên tử nguyên tố khác để trở thành ion dương, gọi cation Tổng quát: M → Mn+ + ne Sự tạo thành anion Cho F có Z=9 – Hãy chứng minh nguyên tử F trung hoà điện? – Nguyên tử F có khả nhường hay nhận e? Vì sao? Ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử • Ion đơn nguyên tử ion tạo nên từ nguyên tử Ví dụ: Các cation Li+,Na+,Al3+ Các anion F-, Cl- ,O2- … • Ion đa nguyên tử nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm Ví dụ: NH4+, OH-, SO42-, II Sự tạo thành liên kết ion Thí nghiệm Na tác dụng với Cl2 Sự hình thành ion Na+ Cltrong phân tử NaCl – + 11+ 17+ Na+ Cl- Từ Na + Cl2  ? Na  Na+ + 1e Cl2 + 2e  2Cl- 2Na + Cl2  NaCl KẾT LUẬN Liên kết ion liên kết hình thành nhờ lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu Một số trường hợp khác hình thành liên kết ion Sự tạo thành MgO 2+ 2- 12+ 8+ Mg2+ O2- Sự tạo thành phân tử Li2O Cation Li + Aniontử O2-Li2O Phân Cation Li+ Sự tạo thành MgCl2 – → – 2+ 17+ 12+ Cl- Mg2+ 17+ Cl- Liên kết ion hình thành giữa: kim loại điển hình phi kim điển hình III.Tinh thể mạng tinh thể ion Tinh thể NaCl Mô hình tinh thể NaCl: III.Tinh thể mạng tinh thể ion Mô hình tinh thể NaCl: Mô hình tinh thể NaCl tan nước: Tính chất chung hợp chất ion Đặc điểm chung muối ăn Tính bền vững ,trạng thái Bền, điều kiện thường tồn trạng thái rắn,dạng tinh thể Khả bay Khó bay Nóng chảy Khó nóng chảy,nhiệt độ nóngchảy cao(800oC) Khả tan nước,khả dẫn điện Tan tốt nước tạo thành dung dịch dẫn điện CỦNG CỐ Câu : Dãy chất sau hợp chất ion? A HCl, MgCl2, CH4, NaCl B NaCl, MgCl2, KCl, Na2O C Mg2O, CH4, NaCl, SO2 D CO2, MgCl2, CuCl2, BaCl2 Củng cố Câu 2: Cho dãy chất hóa học sau : NaCl, KCl, SO2, MgO, HCl, NaF, SO3, CO2, H2O Những hợp chất hợp chất ion ? Trình bày hình thành liên kết ion phân tử NaF? Chúc em học tốt Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion I. Mục tiêu tiết học 1. Kiến thức Học sinh hiểu: – Ion là gì? Khi nào nguyên tử biến thành ion? Có mấy loại ion ? – Liên kết ion đợc hình thành nh thế nào? 2. Kĩ năng Học sinh vận dụng: Liên kết ion ảnh hởng nh thế nào đến tính chất của các hợp chất ion. II. Chuẩn bị – Giáo án điện tử – Movie thí nghiệm natri cháy trong khí Clo – Mô hình tinh thể NaCl – Mô hình nguyên tử, ion một số nguyên tố và quá trình cho nhận electron – Thí nghiệm hoà tan muối ăn vào nớc và thử tính dẫn điện của dung dịch này. III. Nội dung và tiến trình tiết dạy Hoạt động gV-HS nội dung bài giảng Kiểm tra sĩ số và ổn định tổ chức lớp: Hoạt động 1: GV: Viết cấu hình electron của Na (Z = 11). Để đạt cấu hình electron giống khí hiếm gần nhất, nguyên tử Natri sẽ nhờng hay nhận bao nhiêu electron? HS: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Na – 1e > Na + (Na 1+ ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 1s 2 2s 2 2p 6 (2, 8, 1) (2, 8) GV: Viết cấu hình electron của clo (Z = 17). Để đạt cấu hình electron giống khí hiếm gần nhất, nguyên tử clo sẽ nhờng hay nhận bao nhiêu electron? HS: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Cl + 1e > Cl – 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 (2, 8, 7) (2, 8, 8) I. Sự hình thành ion, cation, anion 1. Ion, cation, anion – Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhờng hay nhận electron, nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion. – Nguyên tử kim loại có khuynh hớng nhờng 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng để đạt đợc cấu hình của khí hiếm gần nhất, trở thành ion dơng (cation). Tên cation = cation + tên kim loại VD: Na – 1e > Na + (cation natri ) Mg – 2e > Mg 2+ (cation magie) Al – 3e > Al 3+ (cation nhôm) – Nguyên tử phi kim có khuynh hớng nhận 1, 2,3 electron để đạt đợc cấu hình của khí hiếm gần nhất, trở thành ion âm (anion). Tên anion = anion + tên gốc axit VD: Cl + 1e > Cl – (anion clorua) O + 2e > O 2- (anion oxit) Hoạt động 2: 2. Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên 1 GV: Hãy nhận xét về thành phần cấu tạo nên 2 nhóm ion sau: Nhóm 1: Cl – , S 2- , Na + , Mg 2+ , Al 3+ Nhóm 2: – 3 NO , -2 4 SO , – OH , -2 3 CO HS: Nhóm 1 đợc tạo nên từ 1 nguyên tử Nhóm 2 đợc tạo nên từ nhiều nguyên tử GV: Ngời ta gọi các ion ở nhóm 1 là ion đơn nguyên tử, nhóm 2 là ion đa nguyên tử. tử – Ion đơn nguyên tử: là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử. VD: Cl – , S 2- , Na + , Mg 2+ , Al 3+ – Ion đa nguyên tử: là những nhóm nguyên tử mang điện tích dơng hay âm. VD: – 3 NO , -2 4 SO , – OH , -2 3 CO Hoạt động 3: GV: cho HS xem phản ứng giữa natri và clo GV: Sản phẩm tạo ra là NaCl, vậy các nguyên tử Na và Cl đã liên kết với nhau nh thế nào để tạo thành phân tử NaCl? Dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, hãy dự đoán sự liên kết giữa nguyên tử Na và Cl? HS: Cho HS xem mô hình phân tử Na, Cl và quá trình nhờng, nhân electron. GV: Na có 1 electron ở lớp ngoài cùng, xu hớng là nhờng đi 1 electron đó. Cl có 7 electron ở lớp ngoài cùng, xu hớng là nhận thêm 1 electron Na nhờng cho Cl 1 electron, khi đó cả 2 đều có cấu hình bền vững của khí hiếm gần nhất. GV: tơng tự, hãy mô tả quá trình hình thành phân tử MgO II. Sự tạo thành liên kết ion VD1: Na + Cl > Na + + Cl – > NaCl (2, 8, 1) (2, 8, 7) (2, 8) (2, 8, 8) Liên kết ion là liên kết đợc hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. 2Na + Cl 2 > 2 + ClNa VD2: Mg + O > Mg 2+ + O 2- > MgO (2, 8, 2) (2, 8, 6) (2, 8) (2, 8, 8) 2Mg + O 2 > 2 + 22 OMg III. Tinh thể ion GV: cho HS xem mô hình phân tử NaCl và hớng dẫn quan sát, nhận xét 1. Tinh thể NaCl – ở thể rắn, NaCl tồn tại dới dạng tinh th ion – Các ion Na + và Cl – đợc phân bố luân phiên đều đặn trên các đỉnh của các hình lập phơng – Xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngợc dấu gần nhất 2. Tính chất chung của hợp chất ion 2 2 . 1e 2 . 2e – Rất bền vứng vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngợc dấu rất lớn. – Rắn, khó bay hơi, khó nóng Liên kết ion và tinh thể ion Liên kết ion và tinh thể ion Bài 12 Sự tạo thành ion Li Sự tạo thành ion Li + + từ Li(Z=3) từ Li(Z=3) Li Li + + e Li( 2, 1) 3+ Li + (2) → 3+ Li( 2, 1) 1s 2 2s 1 → + 1s 2 Ví dụ: Ví dụ: Na Na Na Na + + + 1e + 1e Mg Mg Mg Mg 2+ 2+ + 2e + 2e Al Al Al Al 3+ 3+ + + 3e 3e • Tổng quát: M M n+ + ne (n=1,2,3) Tên gọi: cation + tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại nhiều hóa trị) (cation natri) (cation natri) (cation magie) (cation magie) (cation nhôm) (cation nhôm) Sự tạo thành ion F Sự tạo thành ion F – – từ F (Z=9) từ F (Z=9) F + 1e F – F( 2, 7) 9+ + F – ( 2, 8) 9+ 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 6 Ví dụ: Ví dụ: Cl + 1e Cl Cl + 1e Cl – – O + 2e O O + 2e O 2- 2- Tổng quát: X + ne X n- (n=1,2,3) Tên gọi: anion + tên gốc axit (trừ O 2- : anion oxit) (anion oxit) (anion oxit) (ainon clorua) (ainon clorua) Sự Sự tạo tạo thành thành phân phân tử tử NaCl NaCl Na + Cl Na + + Cl – Na + + Cl – NaCl 2Na + Cl 2 NaCl 17+ 11+ + – Na(2,8,1) Na + Cl(2,8,7) 1e 2 x 1e Cl – III.Tinh thể ion 1. Tinh thể NaCl Mô hình tinh thể natri clorua NaCl Tiết thứ 22: BÀI 12: LIÊN KẾT ION- TINH THỂ ION Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài c ần hình thành – Cấu hình electron nguyên tử – Tính kim loại, phi kim của các nguyên tố – Sự h ình thành ion, cation, anion – Sự hình thành liên kết ion – Tinh thể ion I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:Biết được: – Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau. – Sự tạo thành ion, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử. – Định nghĩa liên kết ion. – Khái niệm tinh thể ion, tính chất chung của hợp chất ion 2.Kĩ năng: – Viết được cấu hình electron của ion đơn nguyên tử cụ thể. – Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử trong một phân tử chất cụ thể. 3.Thái độ: Tích cực, chủ động II.TRỌNG TÂM: – Sự hình thành cation, anion. – Ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử. – Sự hình thành liên kết ion. – Tinh thể ion. III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Diễn giảng – phát vấn- kết nhóm. IV. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: *Giáo viên: Mô hình sự tạo thành ion Li + , F – , phân tử NaCl, mô hình tinh thể NaCl *Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra bài cũ: (0 phút) 3.Bài mới: a) Đặt vấn đề: Có thể hiểu một cách đơn giản, liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể. Khi tạo thành liên kết hoá học, nguyên tử thường có xu hướng đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm với 8 electron lớp ngoài cùng(trừ He). Sự hình thành liên kết đó như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về liên kết ion và tính thể ion b) Triển khai bài HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Sự hình thành ion, cation, anion Mục tiêu: Biết sự hình thành cation, anion; rèn luy ện kĩ năng viết cấu hình ion, xác định ion đơn nguyên tử, đa nguyên t ử -Gv yêu cầu học sinh viết cấu hình e của Li; Nguyên tử Li có bao nhiêu e lớp ngoài cùng?Có xu hướng nhận hau nhường e? Vì sao? -Hs trả lời -Gv: Cấu hình ion tạo thành từ nguyên tử Li như thế nào? – Hs trả lời – Gv: Nguyên tử trung hoà về điện, số p mang điện tích dương bằng số e mang điện tích âm, nên khi nguyên tử nhường I/ SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 1/ Ion, cation và anion a) Sự tạo thành cation Thí dụ 1: Sự h ình thành Cation của nguyên t ử Li(Z=3) Cấu hình e: 1s 2 2s 1 1s 2 2s 1  1s 2 + 1e (Li) (Li + ) Hay: Li  Li + + 1e Kết luận : Trong các ph ản ứng hoá học, để đạt được cấu h ình electron sẽ trở thành phần tử mang điện dương gọi là cation (Li + ) đồng thời tạo ra 1e tự do – Hs lên bảng viết quá trình hình thành Cation Li + bằng kí hiệu hoá học -Hs thực hiện td2Gv nhận xét – Gv thông tin – Gv: Hạt nhân nguyên tử F có bao nhiêu p, mang điện gì?Có bao nhiêu e ở lớp vỏ, điện tích? -HS : F có 9 p mang điện tích 9+ F có 9 e mang điện tích 9– – Gv: Lớp ngoài cùng có bao bền của khí hiếm, nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường e cho nguyên tử các nguyên tố khác để trở thành phần tử mang điện dương g ọi là cation Thí dụ 2: Viết cấu hình e nguyên tử và quá trình hình thành cation của K, Ca, Al Tên cation được gọi theo t ên kim loại Vd: Li + gọi là cation liti b) Sự tạo thành anion Thí dụ 1: Sự h ình thành anion của nguyên tử F(Z=9) Cấu hình e: 2 2 5 1 2 2 s s p nhiêu e? Có xu hướng như thế nào? -Hs trả lời – Khi nhận thêm 1e, nguyên tử F trở thành phần tử mang điện gì?Vậy trong phần tử tạo thành có bao nhiêu p, e? -HS : Phần tử tạo thành : + Có 9 p mang điện tích 9+ + Có 10 e mang điện tích 10–  Phần tử tạo thành mang điện tích 1– -Gv:Nguyên tử trung hoà về điện, khi ngtử nhận thêm electron sẽ trở thành phần tử mang điện âm gọi là anion (F – ) Các cation và anion được gọi 1s 2 2s 2 2p 5 + 1 e  1s 2 2s 2 2p 6 (F) (F – ) Hay: F + 1e  F  Kết luận :Trong các ph ản ứng hoá học, để đạt được cấu h ình bền của khí hiếm, nguyê n t phi kim có khuynh hư ớng nhận thêm e của nguyên t ử các nguyên tố khác để trở th ành ph ần tử mang điện âm gọi l anion Thí dụ 2: Bài 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10 – Tại sao nguyên tử các nguyên tố lại liên kết với nhau ? LIÊN KẾT HÓA HỌC CHƯƠNG III – Các nguyên tử liên kết với nhau bằng cách nào ? CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC Liên kết ion Liên kết cộng hóa trị CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION NỘI DUNG CƠ BẢN I. Sự hình thành ion, cation, anion II. Sự tạo thành liên kết ion III.Tinh thể ion Nhường hoặc nhận electron CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I. Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion Khi nào thì nguyên tử trở thành phần tử mang điện? Nguyên tử (trung hoà về điện) Ion (Phần tử mang điện) a/ Sự hình thành ion Nhường hoặc nhận electron CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I. Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion Nguyên tử (trung hoà về điện) Ion (Phần tử mang điện) a/ Sự hình thành ion b/ Sự hình thành cation (ion dương) BT: Cho 10 Ne, 11 Na, 12 Mg. Viết cấu hình e, cấu hình e của nguyên tử nào bền nhất ? 10 Ne 1s 2 2s 2 2p 6 11 Na 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 12 Mg 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Cấu hình bền (e ở lớp ngoài đã bão hoà) Cấu hình chưa bền 11(+)1 0(-) Sự hình thành ion Na + Nguyên tử Na Io n N a + + Na → Na + + e 11+ – – – – – – – – – – – 11+ – – – – – – – – – – – – 1e Nguyên tử Na Lớp ngoài bão hoà e 11(+) 11(-) Nguyên tử Mg Ion Mg 2+ Sự hình thành ion Mg 2+ 12+ – – – – – – – – – – – – 12+ – – – – – – – – – – – – – – + 2e Mg → Mg 2+ + 2e Nhường hoặc nhận electron CHƯƠNG III. LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I. Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion Nguyên tử (trung hoà về điện) Ion (Phần tử mang điện) a/ Sự hình thành ion b/ Sự hình thành cation (ion dương) Nhường electron Nguyên tử kim loại Ion dương (cation) VD: Na → Na + + e ; Mg → Mg 2+ + 2e Cation natri Cation magie TQ: M → M n+ + ne […]… THỂ ION I Sự hình thành ion, cation, anion II Sự tạo thành liên kết ion III Tinh thể ion CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION Ion Ion dương Ion âm Ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử Liên kết ion BT 1 BT 2 Tinh thể ion BT 3 KT Bài tập 1: Liên kết trong phân tử nào sau đây là liên kết ion A HBr B KCl C H2 D CO2 Đúng Sai Bài tập 2: Nguyên tử X có 12 electron, nguyên tử Y có 17… cation (ion dương) Ion (Phần tử mang điện) TQ: M → Mn+ + ne c/ Sự hình thành anion (ion âm) Nguyên tử phi kim VD: F + e → F- Nhận electron ; Ion âm (anion) O + 2e → O2anion oxit anion florua TQ: X + ne → Xn- CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion 2/ Ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử a Ion xét nguyên tử là ion được tạo nên… LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12 LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion a/ Sự hình thành ion Nguyên tử (trung hoà về điện) Nhường hoặc nhận electron Ion (Phần tử mang điện) b/ Sự hình thành cation (ion dương) TQ: M → Mn+ + ne c/ Sự hình thành anion (ion âm) BT: Cho 8O, 9F Viết cấu hình e, so sánh với cấu hình e của 10Ne O 1s22s22p4 8 F 1s22s22p5 9 Ne 1s22s22p6 10. .. thành ion F- – – 9+ – – – + – – Nguyên tử F – – 1e 1e Ion F – F + 1e → F – Sự hình thành ion O2- – – 8+ – – – + – – 2e Nguyên tử O – – 8+ – – – Nguyên tử O Ion O2- O + 2e → O2- CHƯƠNG III LIÊN KẾT HÓA HỌC Bài 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION I Sự hình thành ion, cation, anion 1/ Ion, cation, anion a/ Sự hình thành ion Nhường hoặc nhận Nguyên tử electron … Cation Li + Aniontử O2-Li2O Phân Cation Li+ Sự tạo thành MgCl2 – → – 2+ 17+ 12+ Cl- Mg2+ 17+ Cl- Liên kết ion hình thành giữa: kim loại điển hình phi kim điển hình III .Tinh thể mạng tinh thể ion. .. điện gọi ion Cation ↔ ion dương Anion ↔ ion âm Ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử • Ion đơn nguyên tử ion tạo nên từ nguyên tử Ví dụ: Các cation Li+,Na+,Al3+ Các anion F-, Cl- ,O 2- … • Ion đa… thể mạng tinh thể ion Tinh thể NaCl Mô hình tinh thể NaCl: III .Tinh thể mạng tinh thể ion Mô hình tinh thể NaCl: Mô hình tinh thể NaCl tan nước: Tính chất chung hợp chất ion Đặc điểm chung muối

Xem thêm:   Hãy đẩy mũi của bạn lên trong 1 phút và xem điều gì sẽ xảy ra

Xem thêm :  300+ tên tiếng anh hay cho nữ đẹp và ý nghĩa mới nhất 2021!

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 12. Liên kết ion – Tinh thể ion, Bài 12. Liên kết ion – Tinh thể ion, Bài 12. Liên kết ion – Tinh thể ion, Chương 3 – LIÊN KẾT HOÁ HỌC Bài 12 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION, Quá trình nhận e của F:, Sự hình thành các ion Na+ và Cl- trong phân tử NaCl, Sự tạo thành MgCl2, Tính chất chung của hợp chất ion

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button